ป า ฏิ ห า ร ย์ มี อ ยู่ ทุ ก แ ห่ ง ห น

ฟังเพลงธรรมะเพราะๆได้ที่ชมรมแผ่เมตตานะคะ ^^

คำถามบอทห้องแคมฟรอก DhammaNirvana 

จัดทำโดย คุณมานะ คำยัง

ดาวน์โหลดคำถามได้ที่ : http://www.cosmicnirvana.com/home/modules/content/index.php?id=10

________________________________________________________________

Q=Question
A=Answers

Q:(G)1+2+3+…+100=?(G)
A:5050
Q:(G)รากที่สองของ 1.12 ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง?(G)
A:1.06
Q:(G)รากที่สองของ 1.04 ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง?(G)
A:1.02
Q:(G)รากที่สองของ 1.02 ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง?(G)
A:1.01
Q:(G)รากที่สองของ 1.06 ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง?(G)
A:1.03
Q:(G)รากที่สองของ 1.08 ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง?(G)
A:1.04
Q:(G)สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประชิดมุมฉากสองด้านขนาด 4 และ3 แล้วอีกด้านที่เหลือมีขนาดเท่าใด?(G)
A:5
Q:(G)สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประชิดมุมฉากสองด้านขนาด 8 และ6 แล้วอีกด้านที่เหลือมีขนาดเท่าใด?(G)
A:10
Q:(G)สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประชิดมุมฉากสองด้านขนาด 12 และ5 แล้วอีกด้านที่เหลือมีขนาดเท่าใด?(G)
A:13
Q:(G)สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประชิดมุมฉากสองด้านขนาด 24 และ7 แล้วอีกด้านที่เหลือมีขนาดเท่าใด?(G)
A:25
Q:(G)สามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านประชิดมุมฉากสองด้านขนาด 15 และ8 แล้วอีกด้านที่เหลือมีขนาดเท่าใด?(G)
A:17
Q:(G)ค่าsine ของมุม30องศามีค่าเท่าไร?(G)
A:0.5
Q:(G)ค่าcos ของมุม30องศามีค่าเท่าไร ตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง?(G)
A:0.866
Q:(G)ถ้าปีนี้มี365วัน วันที่1 มกราคมเป็นวันจันทร์ แล้วปีหน้า วันที่ 1 มกราคมจะเป็นวันอะไร?(G)
A:วันอังคาร
Q:(G)ถ้าปีนี้มี365วัน วันที่1 มกราคมเป็นวันเสาร์ แล้วปีหน้า วันที่ 1 มกราคมจะเป็นวันอะไร?(G)
A:วันอาทิตย์
Q:(G)ถ้าปีนี้มี365วัน วันที่1 มกราคมเป็นวันพฤหัสบดี แล้วปีหน้า วันที่ 1 มกราคมจะเป็นวันอะไร?(G)
A:วันศุกร์
Q:(G)ถ้าปีนี้มี366วัน วันที่1 มกราคมเป็นวันพฤหัสบดี แล้วปีหน้า วันที่ 1 มกราคมจะเป็นวันอะไร?(G)
A:วันเสาร์
Q:(G)ถ้าปีนี้มี366วัน วันที่1 มกราคมเป็นวันจันทร์ แล้วปีหน้า วันที่ 1 มกราคมจะเป็นวันอะไร?(G)
A:วันพุธ
Q:(G)ถ้าปีนี้มี365วัน วันใดที่อยู่กลางปีพอดี?(G)
A:2 กรกฎาคม
Q:(G)ถ้าปีนี้มี366วันจะมีวันที่อยู่กลางปีกี่วัน?(G)
A:2 วัน
Q:(G)ปีพุทธศักราชที่หารด้วย4แล้วเศษ 3 จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:29 วัน
Q:(G)ปีพุทธศักราชที่หารด้วย4ลงตัว จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีพุทธศักราชที่หารด้วย4แล้วเศษ 1 จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีพุทธศักราชที่หารด้วย4แล้วเศษ 2 จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีพ.ศ.2552มีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีพ.ศ.2551มีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:29 วัน
Q:(G)ปีพ.ศ.2550มีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีพ.ศ.2520มีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีพ.ศ.2519มีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:29 วัน
Q:(G)ปีตริสต์ศักราชที่หารด้วย4แล้วลงตัว จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:29 วัน
Q:(G)ปีตริสต์ศักราชที่หารด้วย4แล้วเศษ3 จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีตริสต์ศักราชที่หารด้วย4แล้วเศษ2 จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ปีตริสต์ศักราชที่หารด้วย4แล้วเศษ1 จะมีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:28 วัน
Q:(G)ถ้าวันที่1เป็นวันจันทร์ วันที่28ตรงกับวันอะไร?(G)
A:วันอาทิตย์
Q:(G)ถ้าวันที่1เป็นวันอังคาร วันที่21ตรงกับวันอะไร?(G)
A:วันจันทร์
Q:(G)ปีพ.ศ.2543(ค.ศ.2000)มีเดือนกุมภาพันธ์กี่วัน?(G)
A:29 วัน
Q:(G)หนึ่งชั่งมีกี่ตำลึง?(G)
A:20 ตำลึง
Q:(G)หนึ่งชั่งมีกี่บาท?(G)
A:80 บาท
Q:(G)1 ตำลึงเป็นกี่บาท?(G)
A:4 บาท
Q:(G)1 ไร่เป็นกี่ตารางวา?(G)
A:400 ตารางวา
Q:(G)หนึ่งงานมีกี่ตารางวา?(G)
A:100 ตารางวา
Q:(G)1 หาบเท่ากับกี่ชั่ง?(G)
A:80 ชั่ง
Q:(G)1 หาบเท่ากับกี่บาท?(G)
A:6400 บาท
Q:(G)เว็บไซด์ใดที่googleทำขึ้นมาเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน?(G)
A:www.blackle.com
Q:(G)รุ้งกินน้ำมีกี่สี สีอะไรบ้าง?(G)
A:7 สี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง
Q:(G)ปรากฎการณ์ฟ้าสีเหลืองในตอนตะวันจะลับขอบฟ้าเรียกอีกชื่อว่า?(G)
A:ผีตากผ้าอ้อม
Q:(G)หลานรักของเจงกีสข่านต่อมาได้เป็นข่านที่ยิ่งใหญ่มากครองประเทศจีนและเป็นจักรพรรดิ์องค์แรกของราชวงศ์หยวน คือใคร?(G)
A:กุบไลข่าน
Q:(G)จักรพรรดินักรบชาวมองโกลผู้พิชิต ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกล เดิมมีพระนามว่า เตมูจิน ?(G)
A:เจงกีสข่าน
Q:(G)พระพุทธไตรรัตนนายก(หลวงพ่อโต) ประดิษฐานอยู่วัดใด จังหวัดอะไร?(G)
A:วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา
Q:(G)พระพุทธชินสีห์ ประดิษฐานอยู่วัดใด?(G)
A:วัดบวรนิเวศวิหาร
Q:(G)เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์ สร้างวัดใด อยู่ที่จังหวัดอะไร?(G)
A:วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
Q:(G)พระพุทธชินราช สร้างขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาที่๑ พร้อมกับพระศาสดา และ____?(G)
A:พระพุทธชินสีห์
Q:(G)พระพุทธชินสีห์ สร้างขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาที่๑ พร้อมกับพระศาสดา และ____?(G)
A:พระพุทธชินราช
Q:(G)พระพุทธสิหิงค์ ที่วิหารลายคำวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ พระเจ้าแสนเมืองมาเรียกอีกชื่อสั้นๆว่า____?(G)
A:พระสิงห์
Q:(G)พระศากยมุนี ประดิษฐานอยู่วัดใด?(G)
A:วัดสุทัศนเทพวราราม
Q:(G)พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างพระพุทธชินราชจำลองไว้ที่วัดใด?(G)
A:วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
Q:(G)พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา แกะสลักด้วยแสงเลเซอร์ บนหน้าผาเขาชีจรรย์ อยู่จังหวัดอะไร?(G)
A:ชลบุรี
Q:(G)หลวงพ่อปู่ พระพุทธรูปสวมแว่นตา องค์เดียวในโลก อยู่ที่วัดใด ในจังหวัดสมุทรสาคร?(G)
A:วัดโกรกกราก
Q:(G)วัดที่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ละสังขาร คือวัดอะไร ตั้งอยู่จังหวัดอะไร ?(G)
A:วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
Q:(G)ครูบาพรหมา วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน
Q:(G)ครูบาศรีวิชัย วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน
Q:(G)หลวงพ่อเดิม วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์
Q:(G)หลวงปู่ขาว อนาลโย วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู
Q:(G)หลวงพ่อปาน โสนันโท วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Q:(G)หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์
Q:(G)พระชัยวงศานุสสติ ครูบาวงศ์ วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
Q:(G)หลวงพ่อพรหม ถาวโร วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดช่องแค จังหวัดนครสวรรค์
Q:(G)หลวงพ่อแพ (พระเทพสิงหบุราจารย์) วัด____?(G)
A:วัดพิกุลทอง
Q:(G)สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี วัด____?(G)
A:วัดระฆังโฆสิตาราม
Q:(G)หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
Q:(G)หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
Q:(G)พระราชพรหมยานเถร(หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดจันทราราม จังหวัดอุทัยธานี
Q:(G)พระภาวนาโกศลเถร (หลวงปู่เอี่ยม) วัด____กรุงเทพมหานคร ?(G)
A:วัดหนังวรวิหาร
Q:(G)พระภิกษุ ธมฺวิตกฺโก (เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต) วัด____กรุงเทพมหานคร ?(G)
A:วัดเทพศิรินทราวาส
Q:(G)หลวงปู่ไข่ อินฺทสโร วัด____กรุงเทพมหานคร ?(G)
A:วัดบพิตรพิมุข(เชิงเลน)
Q:(G)พระครูญาณวิลาศ(หลวงพ่อแดง) วัด____จังหวัดเพชรบุรี ?(G)
A:วัดเขาบันไดอิฐ
Q:(G)หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัด____อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัด____?(G)
A:วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
Q:(G)หลวงพ่อเนียม วัดน้อย จังหวัด____?(G)
A:จังหวัดสุพรรณบุรี
Q:(G)หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
Q:(G)หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน(อัมพวัน) จังหวัด____?(G)
A:จังหวัดสุพรรณบุรี
Q:(G)หลวงปู่ทิม วัด____อ.บางบาล จังหวัด____?(G)
A:วัดพระขาว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Q:(G)หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จังหวัด____?(G)
A:จังหวัดระยอง
Q:(G)หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัด____จังหวัด____?(G)
A:วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
Q:(G)ที่วัดพระขาว อ.บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมณฑปที่สร้างด้วยลาย____เป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา มีความสวยงามมาก?(G)
A:ลายรดน้ำ
Q:(G)1!+2!+3!=?(G)
A:9
Q:(G)1!+2!+3!+4!=?(G)
A:33
Q:(G)วันวิทยาศาสตร์ไทย ตรงกับวันที่เท่าใดเดือนอะไรของทุกปี ?(G)
A:18 สิงหาคม
Q:(G)วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ?(G)
A:2 เมษายน 2498
Q:(G)วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร?(G)
A:28 กรกฎาคม 2495
Q:(G)วันภาษาไทยแห่งชาติ สืบเนื่องจากเพราะวันดังกล่าว ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่____?(G)
A:29 กรกฎาคม
Q:(G)วันสุนทรภู่____?(G)
A:26 มิถุนายน
Q:(G)วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากโปรดพระพุทธมารดา ?(G)
A:วันออกพรรษา
Q:(G)วันใดที่ชาวหนองคายจะได้ชมบั้งไฟพญานาค ?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
Q:(G)ชื่อช้างที่พระเจ้าอชาตศัตรูและพระเทวทัตมอมเหล้าแล้วให้มาทำร้ายพระพุทธเจ้า____?(G)
A:นาฬาคีรี
Q:(G)ในพระไตรปิฎก ท่านแบ่งภรรยาออกเป็นกี่ประเภท?(G)
A:7 ประเภท
Q:(G)อเสวนา จ พาลานํ (ข้อ1 ในมงคล38)?(G)
A:ไม่คบคนพาล
Q:(G)ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา (ข้อ2 ในมงคล38)?(G)
A:คบบัณฑิต
Q:(G)สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พื้นเพเดิมท่านเป็นคนจังหวัดอะไร ?(G)
A:จังหวัดกาญจนบุรี
Q:(G)เศรษฐีที่เมื่อก่อนเคยคิดอกุศลกับพระมหากัจจายนะ จนทำให้ร่างกายเป็นหญิง แล้วก็ไปมีสามีมีลูกแล้วก็มาขอขมา แล้วร่างก็คืนเป็นชาย สุดท้ายได้บวช สำเร็จอรหันต์?(G)
A:บุตรเศรษฐีโสไรยะ
Q:(G)เมี่อรวมนรกขุมย่อยทุกขุมแล้ว นรกมีทั้งหมดกี่ขุม?(G)
A:457 ขุม
Q:(G)การสังเกต ตามระลึกรู้ว่ามีลมหายใจเข้า มีลมหายใจออก ลมหายใจเข้ารู้ ลมหายใจออกรู้ คอยสังเกต ไม่บังคับลมหายใจ ลมหายใจยาวรู้ ลมหายใจสั้นรู้ ทำใจสบายเหมือนเดินเล่นอยู่ชายทุ่ง ?(G)
A:อานาปานุสสติ
Q:(G)พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลนุสสติ จาคานุสสติ เทวตานุสสติ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ____?(G)
A:อนุสสติ10
Q:(G)ระลึกถึงความสุขในนิพพานเป็นอารมณ์?(G)
A:อุปสมานุสสติ
Q:(G)ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ?(G)
A:พุทธานุสสติ
Q:(G)ระลึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์ ?(G)
A:ธัมมานุสสติ
Q:(G)สัมมาวาจา?(G)
A:เจรจาชอบ
Q:(G)สัมมาอาชีโว?(G)
A:เลี้ยงชีพชอบ
Q:(G)สัมมาทิฏฐิ?(G)
A:ความเห็นชอบ
Q:(G)พระพุทธรูปที่พระเศียรตอนเหนือ พระนลาฎเปิดออกได้ พระเกศมาลาถอดได้ ภายในพระเศียรเป็นบ่อกว้างลึก มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ไหลออกมา ประดิษฐานอยู่ที่วัดตูม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ?(G)
A:หลวงพ่อทองสุขสัมฤทธิ์
Q:(G)วัดที่หลวงปู่เณรคำสร้างพระแก้วมรกตจำลององค์ใหญ่ทึ่สุดในโลก คือวัดอะไร จังหวัดอะไร?(G)
A:วัดป่าขันติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ
Q:(G)พระชาดกใดที่ได้กล่าวถึงชาติใดที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญปรมัตถปัญญาบารมี?(G)
A:พระมโหสถชาดก
Q:(G)พระวิธูรชาดก กล่าวถึงการบำเพ็ญปรมัตถบารมีใดของพระโพธิสัตว์ ?(G)
A:สัจจปรมัตถบารมี
Q:(G)สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นพระสังฆราชองค์ที่เท่าไร ?(G)
A:19
Q:(G)พระมหาสาวกที่อดีตชาติเคยเป็นเทวดาจำแลงกายมาเป็นพระเวสสันดรเพื่อเลี้ยงดูพระชาลีกุมาร คือ____?(G)
A:พระมหากัจจายนะ
Q:(G)พระเถรีที่อดีตชาติสมัยพระโพธิสัตว์เป็นบำเพ็ญบารมีเป็นพระเวสสันดร เกิดเป็น พระกัณหา ชินากุมารี คือ____?(G)
A:พระอุบลวรรณาเถรี
Q:(G)ก่อนที่เทวดาจะจุติ(เคลื่อน) จะมีนิมิตปรากฏกี่ประการ ?(G)
A:5 ประการ
Q:(G)ท้าวมหาราช ปกครองคนธรรมพ์ อยู่ทางทิศตะวันออก?(G)
A:ท้าวธตรฐ
Q:(G)ท้าวมหาราช ปกครองยักษ์กุมภัณฑ์ ยักษ์ผีเสื้อ อยู่ทางทิศใต้?(G)
A:ท้าววิรุฬหก
Q:(G)ท้าวมหาราช ปกครอง นาค ?(G)
A:ท้าววิรูปักษ์
Q:(G)ท้าวมหาราช ท้าวกุเวร ปกครองพวกยักษ์ อยู่ทางทิศเหนือ ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ท้าวเวสสุวรรณ
Q:(G)เทวดาจำพวกหนึ่งสถิตอยู่พื้นปฐพี บางทีเรียกว่า'พระภูมิเจ้าที่' ____?(G)
A:ภุมมาเทวา
Q:(G)เทพรักษาประจำต้นไม้ ไม้มีแก่นสูงตั้งแต่1ศอกจะมีเทวดาจำพวกนี้พาดวิมานอยู่?(G)
A:รุกขเทวา
Q:(G)เทพเมฆาเย็น เทวดาองค์นี้มีหน้าทีคอยบันดาลปรับสมดุลให้พื้นผิวโลกมีความเย็นชุ่มชื่นอยู่เสมอ ?(G)
A:สีตวลาหก
Q:(G)เทพเมฆาร้อน เทวดาองค์นี้มีหน้าที่คอยบันดาลปรับสมดุลให้ผิวโลกมีความร้อน ?(G)
A:อุณหวลาหก
Q:(G)เทพแห่งหมอก?(G)
A:อัพภวลาหก
Q:(G)เทพแห่งลม?(G)
A:วาตวลาหก
Q:(G)พระพิรุณ ?(G)
A:วัสสาวลาหก
Q:(G)เทวดาที่คอยกำจัดความมืดนำแสงสว่างมาสู่โลก?(G)
A:สุริยเทพบุตร
Q:(G)เทพแห่งแสงสว่างแห่งความพอใจ เป็น เกลอ กับสุริเทพบุตร ?(G)
A:จันทรเทพบุตร
Q:(G)อัครศิลปินแห่งสรวงสวรรค์ ?(G)
A:ปัญจสิขรคนธรรพ์เทพบุตร
Q:(G)พญานาคมีกี่ตระกูล?(G)
A:4 ตระกูล
Q:(G)พญานาคตระกูลสีทอง?(G)
A:วิรูปักษ์
Q:(G)พระมเหสีฝ่ายซ้าย ของพระอินทร์?(G)
A:สุธรรมาเทวี
Q:(G)พระมเหสีฝ่ายขวา ของพระอินทร์?(G)
A:สุชาดาเทวี
Q:(G)นางสงกรานต์วันจันทร์ หนึ่งในเจ็ดธิดาของเท้ากบิลพรหม ?(G)
A:โคราคะเทวี
Q:(G)พระมเหสีเบื้องหลังฝ่ายขวาของพระอินทร์ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยสร้างสระน้ำไว้ให้คนดื่มและอาบ?(G)
A:สุนันทาเทวี
Q:(G)พระมเหสีเบื้องหลังฝ่ายซ้ายของพระอินทร์ เมื่อครั้งเป็นมนษย์ได้สร้างสวนดอกไม้ไว้ให้คนได้ชื่นชมและประดับกายหลังจากอาบน้ำเสร็จ?(G)
A:สุจิตราเทวี
Q:(G)นางสงกรานต์วันอังคาร หนึ่งในเจ็ดธิดาของเท้ากบิลพรหม ?(G)
A:รากษสเทวี
Q:(G)นางสงกรานต์วันพุธ หนึ่งในเจ็ดธิดาของเท้ากบิลพรหม ?(G)
A:มณฑาเทวี
Q:(G)นางสงกรานต์วันเสาร์ หนึ่งในเจ็ดธิดาของเท้ากบิลพรหม ?(G)
A:มโหทรเทวี
Q:(G)รององค์ที่1 แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์?(G)
A:ปชาบดีเทวราช
Q:(G)รององค์ที่2 แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ?(G)
A:วรุณเทวราช
Q:(G)รององค์ที่3 แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ?(G)
A:อีสาณเทวราช
Q:(G)เทพผู้เป็นเทพพลขับ และพ่อบ้านแห่งไพชยนตต์ปราสาท และทำหน้าที่รับบัญชีต่อจากปัญจสิขรคนธรรพ์เทพบุตร ?(G)
A:มาตลีเทพบุตร
Q:(G)เทพผู้ที่อดีตชาติเกิดเป็นสุนัขเคยเห่าหอนเพื่อคอยดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง พอได้เวลาที่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปจำพรรษาที่ภูเขาคันธมาส สุนัขตัวนี้มีความอาลัยในพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงขาดใจตาย ?(G)
A:โฆษกเทพบุตร
Q:(G)เทพผู้เนรมิตกายเป็นช้างรับใช้พระอินทร์ ถ้าพระอินทร์เสด็จไปองค์เดียวจะมี 3เศียร ถ้าไปพร้อมกับเทวดาผู้ใหญ่อีก32องค์ จะเนรมิตกายให้มี33เศียรแต่ละเศียรมี7งา?(G)
A:เอราวัณเทพบุตร
Q:(G)สถาปนิกและมัณทณศิลป์แห่งสรวงสวรรค์?(G)
A:วิสสุกรรมเทพบุตร
Q:(G)อิตสรีใดดำรงค์มั่นในกุศลกรรมความดีและสามารถรักษาคุณธรรมแห่งสตรีเพศ คือเป็นแม่เหย้าแม่เรือน เมื่อสิ้นชิพแล้วจะบังเกิดเป็น____ที่มีอิสระและอำนาจในฐานะ3ประการ คือ วรรณะ เสียงพูด ทิพย์ภาวสุข ?(G)
A:มนาปกายิกาเทวดา
Q:(G)มหาพรหมที่ได้อารธนานิมนต์ให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสัตว์โลก?(G)
A:สหัมบดีพรหม
Q:(G)มหาพรหมที่ได้เป็นเทวอุปัฏฐาก เมื่อคราวที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชที่ฝั่งแม่น้ำอโนมา มหาพรหมองค์นี้ได้นำเครื่องอัฏฐบริขารมาถวาย?(G)
A:ฆฏิการพรหม
Q:(G)พระอรหันต์ผู้ซึ่งฉันอาหารที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังจะเททิ้ง ท่านจึงกล่าวว่าดูก่อนน้องหญิง ถ้าของนั้นเป็นของที่ทิ้งแล้วขอน้องหญิงจงเทลงในบาตรของเรา เมื่อนางเทลงในบาตรท่านก็นั่งฉันตรงนั้น ?(G)
A:พระรัฐบาล
Q:(G)การทำสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งแรก มีขึ้นหลังจากการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้น มีพระอรหันต์ร่วมทำสังคายนากี่องค์ ?(G)
A:500 องค์
Q:(G)เหตุใดการถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจุดไฟไม่ติดในครั้งแรก ทวยเทพยดา รอท่านใด?(G)
A:พระมหากัสสปะ
Q:(G)พระเถรีที่เคยเป็นภรรยาของพระมหากัสสปะก่อนที่ทั้งสองจะออกบวชพร้อมกัน เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสาวิกาทั้งหลาย ในฝ่าย ผู้บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ?(G)
A:พระภัททกาปิลานีเถรี
Q:(G)มหานรกอยู่นอกจักรวาลมืดมน เต็มไปด้วยทะเลน้ำกรด เป็นนรกที่ทรมานสัตว์นรกด้วยความเย็น ?(G)
A:โลกันตรนรก
Q:(G)ผู้ที่กระทำอนันตริยกรรม ได้แก่ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำพระพุทธเจ้าห้อเลือด ทำสงฆ์แตกแยก อย่างใดอย่างหนึ่ง มีผลต้องตกมหานรกขุมใดเป็นอย่างน้อย?(G)
A:อเวจีมหานรก
Q:(G)พระนางเวเทหิราชเทวี ทรงตั้งครรภ์ใครทำให้พระเจ้าพิมพิสารต้องกรีดเลือดตัวเองให้พระนางดื่ม ?(G)
A:พระเจ้าอชาตศัตรู
Q:(G)พระเจ้าอชาตศัตรูไปเกิดใน____เสวยทุกขเวทนา เป็นเวลา 60000ปี จากนั้นจะเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าชีวิตวิเสส ?(G)
A:โลหกุมภีนรก
Q:(G)ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงกว่าระดับน้ำทะเลกี่เมตร (ข้อมูลการวัดเมื่อปี พ.ศ.2548)ตอบแต่ตัวเลข?(G)
A:8705
Q:(G)โลกที่ถูกทำลายด้วยไฟ7ครั้ง ไฟที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่า____?(G)
A:ไฟบรรลัยกัลป์
Q:(G)ครุธรรมที่ภิกษุณีต้องปฏิบัติมีกี่ประการ ?(G)
A:8 ประการ
Q:(G)พระอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือท่านใด?(G)
A:หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล
Q:(G)อุสสทนรก เมื่อรวมทั้งหมดแล้วมีกี่ขุม ?(G)
A:128 ขุม
Q:(G)อุสสทนรก เฉพาะทิศเดียวของมหานรก1ขุม มีกี่ขุม ?(G)
A:4 ขุม
Q:(G)ยมโลกียนรก เฉพาะทิศเดียวของมหานรก1ขุมมีกี่ขุม?(G)
A:10 ขุม
Q:(G)ยมโลกียนรก เมื่อรวมทั้งหมดแล้วมีกี่ขุม ?(G)
A:320 ขุม
Q:(G)คำว่ามนุษย์แปลว่า____?(G)
A:ผู้มีใจสูง
Q:(G)สุปฏิปันโน?(G)
A:ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
Q:(G)อุชุปฏิปันโน?(G)
A:ท่านเป็นผู้ปฏิบัติตรง
Q:(G)ญายปฏิปันโน?(G)
A:ท่านเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม
Q:(G)สมามีจิปฏิปันโน?(G)
A:ท่านเป็นผู้ปฏิบัติสมควร
Q:(G)เทวดา แปลว่า____?(G)
A:ผู้ประเสริฐ
Q:(G)พระอรหันตสาวก ยักษ์จะมาเอาชีวิตภายใจ7วัน พระพุทธเจ้าทรงให้พระสงฆ์สวดพระปริต 7คืน 7วัน แล้ววันที่7พระพุทธเจ้าเสด็จมาเอง จากนั้นท่านผู้นี้ได้บวชเณรตอนอายุ7ปี และสำเร็จอรหันต์มีอายุยืนยาว 120ปี ท่านผู้นี้คือใคร____?(G)
A:อายุวัฒนกุมาร
Q:(G)การเจริญพรหมวิหาร4 คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คุณธรรม4ประการนี้ให้อาณิสงค์เป็นสุขแก่ผู้ปฏิบัติกี่ประการ ?(G)
A:11 ประการ
Q:(G)โลกเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนประมาณกี่กิโลเมตร(ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:12755
Q:(G)โลกเรามีอัตราเร็วในวงโคจรโดยประมาณกี่กิโลเมตรต่อวินาที(ตอบเฉพาะตัวเลข) ?(G)
A:30
Q:(G)กระดาษ ขนาดA4 มีขนาดกว้างคูณความยาวเท่าไรในหน่วยมิลลิเมตร (ยกตัวอย่าง 12x30)?(G)
A:210x297
Q:(G)กระดาษ ขนาดA3 มีขนาดพื้นที่เป็นกี่เท่าของกระดาษขนาดA4?(G)
A:2 เท่า
Q:(G)กระดาษ ขนาดA0 มีขนาดพื้นที่เป็นกี่เท่าของกระดาษขนาดA4?(G)
A:16 เท่า
Q:(G)การถ่ายภาพติจิตอลขนาด 2048x1536 pixel คือภาพถ่ายที่มีขนาดกี่ล้านพิกเซล?(G)
A:3 ล้านพิกเซล
Q:(G)อาบัติปาราชิกมีกี่สิกขาบท?(G)
A:4 สิกขาบท
Q:(G)สิกขาบท ห้ามพรรณาคุณของความตาย หรือชักชวนเพื่อให้ตาย ผู้ใดล่วงละเมิดผู้นั้นต้องอาบัติ?(G)
A:ปาราชิก
Q:(G)พระมหากัสสปเถระ อยู่ที่เมืองอะไรขณะที่ทราบข่าวการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า?(G)
A:ปาวา
Q:(G)ชื่อดอกไม้ที่ร่วงหล่นจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในโอกาสสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตุรงคสันนิบาต และทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร?(G)
A:ดอกมณฑารพ
Q:(G)ชื่อดอกไม้ของนางสรางกรานต์วันพฤหัสบดี(กิริณีเทวี)?(G) 
A:ดอกมณฑารพ
Q:(G)ชื่อดอกไม้ที่ชีวกผู้หนึ่งถือมากั้นศีรษะมา และพระมหากัสสปะเห็นจึงฉงนใจ จึงได้สอบถามจนได้ทราบว่า พระพุทธเจ้า ทรงดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว?(G)
A:ดอกมณฑารพ
Q:(G)ธิดาของท้าวกบิลพรหม เป็นนางสงกรานต์วันอาทิตย์?(G)
A:ทุงษะเทวี
Q:(G)ธิดาของท้าวกบิลพรหม เป็นนางสงกรานต์วันจันทร์?(G)
A:โคราคะเทวี
Q:(G)ธิดาของท้าวกบิลพรหม เป็นนางสงกรานต์วันอังคาร?(G)
A:รากษสเทวี
Q:(G)ธิดาของท้าวกบิลพรหม เป็นนางสงกรานต์วันพุธ?(G)
A:มณฑาเทวี
Q:(G)ธิดาของท้าวกบิลพรหม เป็นนางสงกรานต์วันพฤหัสบดี?(G)
A:กิริณีเทวี
Q:(G)ธิดาของท้าวกบิลพรหม เป็นนางสงกรานต์วันศุกร์?(G)
A:กิมิทาเทวี
Q:(G)ธิดาของท้าวกบิลพรหม เป็นนางสงกรานต์วันเสาร์?(G)
A:มโหทรเทวี
Q:(G)หนึ่งในธิดาของพญามาร?(G)
A:ตัณหาเทวี
Q:(G)หนึ่งในธิดาของพญามาร?(G)
A:ราคาเทวี
Q:(G)หนึ่งในธิดาของพญามาร?(G)
A:อรดีเทวี
Q:(G)พญานาคตระกูลสีทอง?(G)
A:วิรูปักษ์
Q:(G)พญานาคตระกูลสีเขียว?(G)
A:เอราปถ
Q:(G)พญานาคตระกูลสีรุ้ง?(G)
A:ฉัพพยาปุตตะ
Q:(G)พญานาคตระกูลสีดำ?(G)
A:กัณหาโคตมะ
Q:(G)เจดีย์ที่ท้าวฆฏิการมหาพรหมรับภูษาทรงเก่าจากเจ้าชายสิทธัตถะกลับไปบรรจุไว้?(G)
A:ทุสสเจดีย์
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้เป็นบริวารแห่งท้าวมหาพรหม พรหมโลกชั้นที่ 1เป็นผู้ที่เคยเจริญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุ ปฐมฌาน อย่างสามัญมาแล้ว?(G)
A:ปาริสัชชาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้เป็นปุโรหิต (อาจารย์ใหญ่) ของท้าวมหาพรหม พรหมโลกชั้นที่ 2 ได้เคยเจริญสมถกรรมฐานจนได้ บรรลุ ปฐมฌาน ขั้นมัชฌิมะ ?(G)
A:ปุโรหิตาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ยิ่งใหญ่ พรหมโลกชั้นที่ 3ได้เคยเจริญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุปฐมฌานขั้น ปณีตะ?(G)
A:มหาพรหมาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีรัศมีน้อยกว่าชั้นพรหมที่สูงกว่าตน พรหมโลกชั้นที่ 4ได้เจริญภาวนากรรมบำเพ็ญสมถกรรมฐาน จนได้บรรลุ ทุติยฌาน ขั้นปริตตะ ?(G)
A:ปริตรตาภาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีรัศมีรุ่งเรืองหาประมาณมิได้ พรหมโลกชั้นที่ 5 เคยเจริญภาวนาการบำเพ็ญสมถกรรมฐาน จนได้บรรลุ ทุติยฌาน ขั้นมัชฌิมะ ?(G)
A:อัปปมาณาภาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีรัศมีเป็นประกายรุ่งเรือง พรหมโลกชั้นที่ 6 เคยเจริญภาวนากรรมบำเพ็ญ สมถกรรมฐานจนได้บรรลุ ทุติยฌาน ขั้นปณีตะ ?(G)
A:อาภัสราภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีรัศมีสง่างามน้อยกว่าชั้นพรหมที่สูงกว่าตน พรหมโลกชั้นที่ 7 ผู้มีความสง่าสวยงามแห่งรัศมีเป็นส่วนน้อย คือน้อยกว่าพระพรหมในพรหมโลกที่สูงกว่าตนนั่นเอง ได้เคยเจริญภาวนากรรม บำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุตติยฌาน ขั้นปริตตะ ?(G)
A:ปริตตสุภาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้รัศมีสง่างามหาประมาณมิได้ พรหมโลกชั้นที่ 8 ที่อยู่ของพระพรหม ทั้งหลาย ผู้มีความสง่าสวยงามแห่งรัศมีมากมายไม่มี ประมาณ สง่าสวยงามแห่งรัศมีซึ่งซ่านออกจากกายตัว มากมายสุดประมาณได้เคยเจริญภาวนากรรมบำเพ็ญสมถกรรมฐาน จนได้บรรลุ ตติยฌาน ขั้นมัชฌิมะ ?(G)
A:อัปปมาณสุภาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีรัศมีสง่างามสุกปลั่งทั่วสรรพางค์กาย พรหมโลกชั้นที่ 9 ที่อยู่ของพระพรหม ผู้มีความสง่าสวยงามแห่งรัศมี ที่ออกสลับ ปะปนกันอยู่เสมอเป็นนิตย์ ทรงรัศมีนานาพรรณ เป็นที่น่าเพ่งพิศทัศนาได้เคยเจริญภาวนากรรมบำเพ็ญสมถกรรมฐาน จนได้บรรลุ ตติยฌาน ขั้นปณีตะ?(G)
A:สุภกิณหาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ได้รับผลแห่งฌานอันไพบูลย์ พรหมโลกชั้นที่ 10 เป็นที่อยู่ของพระพรหม ทั้งหลาย ผู้ได้รับผลแห่งฌานกุศลอย่างไพบูลย์ มีอายุแห่งพรหมประมาณ 500 มหากัป?(G)
A:เวหัปผลาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้หาสัญญามิได้ (คือมีแต่รูป) พรหมโลกชั้นที่ 11เป็นที่อยู่ของพระพรหมผู้อุบัติเกิดด้วยอำนาจแห่งสัญญาวิราคภาวนา เสวยสุขอัน ประณีตนักหนา เคยเจริญภาวนากรรมบำเพ็ญสมถกรรมฐาน จนได้สำเร็จจตุตถฌาน อันเป็นรูปฌานขั้นสูงสุดสถิตย์อยู่ในปราสาท แก้ววิมาน?(G)
A:อสัญญีสัตตาภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ไม่เสื่อมคลายในสมบัติแห่งตน พรหมโลกชั้นที่ 12 เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระพรหมอนาคามีอริยบุคคลที่ไม่ละทิ้งสมบัติ เป็นผู้มีวาสนาบารมี กิเลสธุลีเหลือติดอยู่ในจิตสันดานน้อยมากปรากฏว่าเป็นผู้มีศรัทธินทรีย์ คือมี ศรัทธาแก่กล้ากว่าอินทรีย์อย่างอื่น?(G)
A:อวิหาสุทธาวาสภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ไม่เดือดร้อนกับใคร สูงขึ้นไปต่อจากอวิหาสุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีกประมาณ ได้ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์ เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระพรหมอนาคามี พรหมโลกชั้นที่ 13 ได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีอริยบุคคลและปรากฏว่าเป็นผู้มีวิริยินทรีย์ คือมี วิริยะแก่กล้ากว่าอินทรีย์อย่างอื่น?(G)
A:อตัปปาสุทธาวาสภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีความเห็น (สภาวธรรม) อย่างแจ่มแจ้ง สูงขึ้นไปต่อจากอตัปปาสุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีกประมาณ ได้ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์ พรหมโลกชั้นที่ 14 เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระพรหมอนาคามี ปรากฏว่าเป็นผู้มีสตินทรีย์ คือมี สติแก่กล้ากว่าอินทรีย์อย่างอื่น?(G)
A:สุทัสสาสุทธาวาสภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้มีความเห็น (สภาวธรรม) อย่างแจ่มแจ้งยิ่ง สูงขึ้นไปต่อจากสุทัสสาสุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีกประมาณ ได้ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์ พรหมโลกชั้นที่ 15 เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระพรหมอนาคามี ปรากฏว่าเป็นผู้มี สมาธินทรีย์ คือมีสมาธิแก่กล้ากว่าอินทรีย์อย่างอื่น?(G)
A:สุทัสสีสุทธาวาสภูมิ
Q:(G)ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ทรงคุณพิเศษไม่มีใครเป็นรอง สูงขึ้นไปต่อจากสุทัสสีสุทธาวาสภูมิขึ้นไปอีกประมาณ ได้ 5 ล้าน 5 แสน 8 พันโยชน์ เป็นที่อยู่อันบริสุทธิ์แห่งพระพรหมอนาคามีอริยบุคคลทั้งหลาย ปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญินทรีย์ คือมี ปัญญาแก่กล้ากว่าอินทรีย์อย่างอื่น?(G)
A:อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ
Q:(G)เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนพรหมโลกสุทธาวาส?(G)
A:ทุสสเจดีย์
Q:(G)เจดีย์ที่ตั้งอยู่บน อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ?(G)
A:ทุสสเจดีย์
Q:(G)ทุสสเจดีย์ อยู่บนพรหมโลกที่ชื่อว่าอะไร?(G)
A:อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ
Q:(G)ชั้นที่ทรงอากาศไม่มีที่สิ้นสุด ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ได้ยึดเอา อากาศ เป็นอารมณ์ เป็นที่ตั้งอยู่แห่งพระพรหม ผู้เกิดจากฌานที่อาศัยอากาสบัญญัติ มีอายุแห่งพรหมประมาณ 20000 มหากัป พรหมโลกชั้นที่ 17
?(G)
A:อากาสานัญจายตนภูมิ
Q:(G)ชั้นที่ทรงภาวะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุด ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ได้ยึด วิญญาณ เป็นอารมณ์ มีอายุแห่งพรหมประมาณ 40000 มหากัป พรหมโลกชั้นที่ 18
 ?(G)
A:วิญญาณัญจายตนภูมิ
Q:(G)ชั้นที่ทรงภาวะไม่มีอะไรเลย ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ได้ยึดเอาความไม่มีอะไรเลย เป็นอารมณ์ มีอายุแห่งพรหมประมาณ 60000 มหากัป พรหมโลกชั้นที่ 19 ?(G)
A:อากิญจัญญายตนภูมิ
Q:(G)ชั้นที่ทรงภาวะที่มีสัญญาไม่ปรากฏชัด ที่สถิตแห่งพระพรหมผู้ได้เข้าถึงภาวะมี สัญญา ก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ มีอายุแห่งพรหมประมาณ 84000 มหากัป พรหมโลกชั้นที่ 20?(G)
A:เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
Q:(G)นรกขุมที่1?(G)
A:สัญชีพนรก
Q:(G)นรกขุมที่2?(G)
A:กาลสุตนรก
Q:(G)นรกขุมที่3?(G)
A:สังฆาฏนรก
Q:(G)นรกขุมที่4?(G)
A:โรรุวนรก
Q:(G)นรกขุมที่5?(G)
A:มหาโรรุวนรก
Q:(G)นรกขุมที่6?(G)
A:ดาปนรก
Q:(G)นรกขุมที่7?(G)
A:มหาดาปนรก
Q:(G)นรกขุมที่8?(G)
A:อเวจีมหานรก
Q:(G)นรกที่มืดมิด จะเห็นแสงสว่างวาบขึ้นครั้งหนึ่ง ในคราวที่พระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นเท่านั้น นรกนี้ทรมานสัตว์นรกด้วยน้ำกรด และความเย็น?(G)
A:โลกันตรนรก
Q:(G)สัตว์นรกที่ อเวจีมหานรก จะถูกทำโทษนานเท่าไร?(G)
A:1 กัป
Q:(G)สัตว์นรกที่ มหาดาปนรก นรกขุมที่7 จะถูกทำโทษนานเท่าไร?(G)
A:ครึ่งกัป
Q:(G)ที่อยู่ของพระพรหม ทั้งหลายผู้ได้รับผลแห่งฌานกุศลอย่างไพบูลย์ เป็นพรหมชั้นแรกที่รอดพ้นจากการทำลายด้วยน้ำ ด้วยไฟ และด้วยลม?(G)
A:เวหัปผลาภูมิ
Q:(G)ในคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟจะถูกทำลายไปถึงพรหมชั้นไหน?(G)
A:ปริตรตาภาภูมิ
Q:(G)ในคราวที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำจะถูกทำลายไปถึงพรหมชั้นไหน?(G)
A:อาภัสราภูมิ
Q:(G)ในคราวที่โลกถูกทำลายด้วยลมจะถูกทำลายไปถึงพรหมชั้นไหน?(G)
A:สุภกิณหาภูมิ
Q:(G)ในคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟจะถูกทำลายไปถึงพรหมชั้นไหน(ตอบเป็นตัวเลข)?(G)
A:4
Q:(G)ในคราวที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำจะถูกทำลายไปถึงพรหมชั้นไหน(ตอบเป็นตัวเลข)?(G)
A:6
Q:(G)ในคราวที่โลกถูกทำลายด้วยลมจะถูกทำลายไปถึงพรหมชั้นไหน(ตอบเป็นตัวเลข)?(G)
A:9
Q:(G)ที่อยู่ของพรหมที่มีแต่รูปไม่มีนาม?(G)
A:อสัญญีสัตตาภูมิ
Q:(G)พรหมที่ได้เรียกว่า พรหมลูกฟัก คือที่อยู่ของพรหมชั้นไหน?(G)
A:อสัญญีสัตตาภูมิ
Q:(G)ถนนในประเทศไทยรถยนต์ขับขี่ถนนเลนซ้ายหรือขวา?(G)
A:ซ้าย
Q:(G)ถนนในประเทศลาวรถยนต์ขับขี่ถนนเลนซ้ายหรือขวา?(G)
A:ขวา
Q:(G)ถนนในประเทศเกาหลีใต้รถยนต์ขับขี่ถนนเลนซ้ายหรือขวา?(G)
A:ขวา
Q:(G)รถยนต์ที่ขับในประเทศที่รถวิ่งด้านเลนซ้าย เป็นรถพวงมาลัยซ้ายหรือขวา?(G)
A:ขวา
Q:(G)รถยนต์ที่ขับในประเทศที่รถวิ่งด้านเลนขวา เป็นรถพวงมาลัยซ้ายหรือขวา?(G)
A:ซ้าย
Q:(G)ถนนในประเทศอังกฤษรถยนต์ขับขี่ถนนเลนซ้ายหรือขวา?(G)
A:ซ้าย
Q:(G)ถนนในประเทศสหรัฐอเมริการถยนต์ขับขี่ถนนเลนซ้ายหรือขวา?(G)
A:ขวา
Q:(G)เศรษฐีที่มีความตระหนี่พอตายแล้วไปเกิดเป็นลูกขอทาน ขอทานที่ไหนไม่มีคนให้ แม่เลยทอดทิ้ง แต่ระลึกชาติได้จึงเดินกลับมาที่บ้านในอดีตชาติ เพื่อมาหาลูกชาย ท่านพิสูจน์ตัวเองโดยบอกขุมทรัพย์ที่ซ่อนเอาไว้ที่ลูกชายยังไม่รู้ พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาบอกกับลูกชายให้รับเลี้ยงไว้?(G)
A:อานันทเศรษฐี
Q:(G)1+2+3+...+1000 = ?(G)
A:500500
Q:(G)1+2+3+…+10000 = ?(G)
A:50005000
Q:(G)1+2+3+…+100000 = ?(G)
A:5000050000
Q:(G)1+2+3+…+200 = ?(G)
A:20100
Q:(G)1+2+3+…+2000 = ?(G)
A:2001000
Q:(G)1+2+3+…+20000 = ?(G)
A:200010000
Q:(G)รากที่สี่ของ 1.04 =?(G) (ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)?(G)
A:1.01
Q:(G)รากที่สี่ของ 1.08 =?(G) (ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)?(G)
A:1.02
Q:(G)รากที่สี่ของ 1.12 =?(G) (ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)?(G)
A:1.03
Q:(G)รากที่สี่ของ 1.16 =?(G) (ตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่ง)?(G)
A:1.04
Q:(G)1+2+3+…+500 = ?(G)
A:125250
Q:(G)1+2+3+…+5000 = ?(G)
A:12502500
Q:(G)1+2+3+…+50000 = ?(G)
A:1250025000
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ Ni-MH (Nikel Metal Hydide Battery) ขนาดปกติ AA มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.2
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ Zinc-carbon ขนาดปกติ AA มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.5
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ Zinc Chloride ขนาดปกติ AA มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.5
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ Oxy Nikel Hydroxide ขนาดปกติ AA มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.7
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ Lithium ( lithium copper oxide ) LiCuO จำนวน 1 เซล มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.7
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ Lithium (lithium–manganese dioxide) LiMnO2 จำนวน 1 เซล มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.5
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ Silver oxide (silver -zinc) จำนวน 1 เซล มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.55
Q:(G)แบตเตอรี่แบบ NiCd ขนาดปกติ AA มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:1.2
Q:(G)แบตเตอรี่แบบชาร์ตได้ Lithium ion จำนวน 1 เซล มีขนาดกี่โวลต์ (ตอบเฉพาะตัวเลข)?(G)
A:3.6
Q:(G)แบตเตอรี่แบบชาร์ตได้ Lead Acid จำนวน 1 เซลมีขนาด 2.1 โวลต์ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมใด?(G)
A:ยานยนต์
Q:(G)แบตเตอรี่ขนาด AA มีเส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลลิเมตร?(G)
A:14.5
Q:(G)แบตเตอรี่ขนาด AAA มีเส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลลิเมตร?(G)
A:10.5
Q:(G)แบตเตอรี่ขนาด C มีเส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลลิเมตร?(G)
A:26.2
Q:(G)แบตเตอรี่ขนาด D มีเส้นผ่าศูนย์กลางกี่มิลลิเมตร?(G)
A:34.2
Q:(G)การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเกิดขึ้นปีใด?(G)
A:2307
Q:(G)จอคอมพิวเตอร์ขนาด 17 นิ้ว เราจะวัดขนาด 17 นิ้วได้จากแนวใดของหน้าจอคอมพิวเตอร์?(G)
A:แนวทแยงมุม
Q:(G)พระนามของพระพุทธเจ้าองค์แรก สมเด็จองค์ปฐม?(G)
A:พระพุทธสิกขี
Q:(G)พระนามของพระพุทธเจ้าองค์แรก เรารู้จักกันดีว่า สมเด็จองค์ปฐม?(G)
A:พระพุทธสิกขีทศพล
Q:(G)สีประจำวันอาทิตย์?(G)
A:แดง
Q:(G)สีประจำวันจันทร์?(G)
A:เหลือง
Q:(G)สีประจำวันอังคาร?(G)
A:ชมพู
Q:(G)สีประจำวันพุธ?(G)
A:เขียว
Q:(G)สีประจำวันพฤหัสบดี?(G)
A:ส้ม
Q:(G)สีประจำวันศุกร์?(G)
A:ฟ้า
Q:(G)สีประจำวันเสาร์?(G)
A:ม่วง
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1?(G)
A:ถ้ำสัตบรรณคูหา
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1?(G)
A:กรุงราชคฤห์
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1?(G)
A:พระเจ้าอชาตศัตรู
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 2?(G)
A:วาลิการาม
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 2?(G)
A:เวสาลี
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 2?(G)
A:พระเจ้ากาลาโศกราช
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 3?(G)
A:อโศการาม
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 3?(G)
A:ปาฏลีบุตร
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 3?(G)
A:พระเจ้าอโศกมหาราช
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4?(G)
A:ถูปาราม
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4?(G)
A:อนุราธปุระ
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4?(G)
A:พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 5?(G)
A:อโลกเลนสถาน
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 5?(G)
A:มตเลชนบท
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 5?(G)
A:พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6?(G)
A:โลหปราสาท
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6?(G)
A:อนุราธปุระ
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6?(G)
A:พระเจ้ามหานาม
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 7?(G)
A:โลหปราสาท
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 7?(G)
A:อนุราธปุระ
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 7?(G)
A:พระเจ้าปรักกมพาหุ
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8?(G)
A:วัดโพธาราม
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8?(G)
A:นพิสิกร(เชียงใหม่)
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 8?(G)
A:พระเจ้าติโลกราช
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 9?(G)
A:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 9?(G)
A:กรุงเทพมหานคร
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 9?(G)
A:พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 10?(G)
A:วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 10?(G)
A:กรุงเทพมหานคร
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 10?(G)
A:พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Q:(G)สถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 11?(G)
A:วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
Q:(G)เมืองที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 11?(G)
A:กรุงเทพมหานคร
Q:(G)ผู้อุปถัมภ์การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 11?(G)
A:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
Q:(G)มารดาของท่านชีวกโกมารภัจจ์?(G)
A:นางสาลวดี
Q:(G)พระอรหันต์สาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบวชให้ก่อนที่จะปรินิพพาน?(G)
A:พระสุภัททะ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ?(G)
A:พระสาคตเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ?(G)
A:พระจูฬปันถกเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท?(G)
A:พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
Q:(G)มารดาของพระสารีบุตร?(G)
A:สารีพราหมณี
Q:(G)เอตทัคคะในด้านผู้เกิดในตระกูลสูง?(G)
A:พระภัททิยะ
Q:(G)ปันทรัพย์เฉลี่ยให้แก่ชนผู้ไร้ทรัพย์ มิให้มีคนขัดสนยากไร้ในแว่นแคว้น หมายถึงอะไร ?(G)
A:ธนานุประทาน
Q:(G)เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ?(G)
A:พระวักกลิเถระ
Q:(G)องค์แห่งผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร คำสมาทานว่า "อสุสานํ ปฏิกฺขิปามิ, โสสานิกงฺคํ สมาทิยามิ" แปลว่า "ข้าพเจ้างดที่มิใช่ป่าช้า สมาทานองค์แห่งผู้ หมายถึงธรรมเรื่องใด ?(G)
A:โสสานิกังคะ
Q:(G)ธรรมสำหรับการครองเรือน?(G)
A:ฆราวาสธรรม 4
Q:(G)องค์แห่งผู้ถือการนั่งเป็นวัตร คือเว้นนอน อยู่ด้วยเพียง ๓ อิริยาบถ คำสมาทานว่า "เสยฺยํ ปฏิกฺขิปามิ, เนสชฺชิกงฺคํ สมาทิยามิ" แปลว่า "ข้าพเจ้างดการนอน สมาทานองค์แห่งผู้ หมายถึงธรรมเรื่องใด ?(G)
A:เนสัชชิกังคะ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ?(G)
A:พระมหากัปปินเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส?(G)
A:พระอุปเสนเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ?(G)
A:พระโสณกุฏิกัณณเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง?(G)
A:พระกุณฑธานเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาน?(G)
A:พระกังขาเรวตเถระ
Q:(G)ลูกหมีแพนด้าที่เกิดที่สวนสัตว์เชียงใหม่ชื่อว่าอะไร?(G)
A:หลินปิง
Q:(G)หลินฮุ่ย เป็นหมีแพนด้า จากเมือง____มณฑลเสแวน สาธารณรัฐประชาชนจีน?(G)
A:เฉินตู
Q:(G)หลินฮุ่ย หมีแพนด้า ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ มีชื่อล้านนาว่า____?(G)
A:คำเอื้อย
Q:(G)ช่วงช่วง หมีแพนด้า ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ มีชื่อล้านนาว่า____?(G)
A:คำอ้าย
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณดิน ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:ปฐวีกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณน้ำ ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:อาโปกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณไฟ ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:เตโชกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณลม ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:วาโยกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณสีเหลือง ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:ปีตกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณสีเขียว ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:นีลกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณสีแดง ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:โลหิตกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณสีขาว ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:โอทาตกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณแสงสว่าง ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:อาโลกกสิณัง
Q:(G)ผู้ฝึกกสิณอากาศ ใช้คำบริกรรมว่าอย่างไร?(G)
A:อากาสกสิณัง
Q:(G)การรู้ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดที่ใด สัตวที่มาเกิดนี้มาจากไหน?(G)
A:จุตูปปาตญาณ
Q:(G)รู้อารมณ์จิตของคนและสัตว์?(G)
A:เจโตปริยญาณ
Q:(G)ระลึกชาติในกาลก่อนได้ไม่จำกัดชาติ?(G)
A:ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
Q:(G)รู้เหตุการณ์ในอดีตของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ได้ไม่จำกัดกาลเวลา?(G)
A:อตีตังสญาณ
Q:(G)รู้เหตุการณ์ต่อไปในอนาคตของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ได้ไม่จำกัดการเวลา?(G)
A:อนาคตังสญาณ
Q:(G)รู้เหตุปัจจุบันของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ได้ตามความเป็นจริง?(G)
A:ปัจจุปปันนังสญาณ
Q:(G)รู้ผลกรรมของคน และสัตว์ ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน?(G)
A:ยถากัมมุตาญาณ
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 1 เห็นว่าร่างกายเป็นเรา เป็นของเรา เรามีในร่างกาย และร่างกายคือเรา?(G)
A:สักกายทิฏฐิ
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 2 ความลังเลสังสัย ในคุณพระรัตนตรัยโดยคิดว่า อาจช่วยให้บรรลุผลไม่ได้จริง?(G)
A:วิจิกิจฉา
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 3 รักษาศีลแบบลูบๆคลำๆ คือไม่รักษาศีลจริงจังเคร่งครัดตามสมควร?(G)
A:สีลัพพตปรามาส
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 4 มีจิตมั่วสุมหมกมุ่น ใคร่อยู่ในกามารมณ์เป็นปกติ?(G)
A:กามราคะ
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 5 มีอารมณ์ผูกโกรธ จองล้างจองผลาญเป็นปกติ?(G)
A:พยาบาท
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 6 ยึดถือมั่นในรูปฌาน โดยคิดว่ารูปฌานเป็นคุณธรรมพิเศษสูงสุด ที่ทำให้พ้นจากวัฏฏะ?(G)
A:รูปราคะ
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 7 ยึดมั่นในอรูปฌาน โดยคิดว่ารูปฌานเป็นคุณธรรมพิเศษสูงสุด ที่ทำให้พ้นจากวัฏฏะ?(G)
A:อรูปราคะ
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 8 มีความถือตัวถือตน ถือชั้นวรรณะเกินพอดี?(G)
A:มานะ
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 9 มีอารมณ์ฟุ้งซ่าน ครุ่นคิดอยู่ในอกุศล มีอกุศลวิตกเป็นอารมณ์?(G)
A:อุทธัจจะ
Q:(G)สังโยชน์ข้อที่ 10 มีความคิดว่า โลกามิสเป็นสมบัติทรงสภาพ ไม่เปลี่ยนแปลงไม่สลายตัว?(G)
A:อวิชชา
Q:(G)มีอาการขนพองสยองเกล้าและน้ำตาไหล?(G)
A:ขุททกาปีติ
Q:(G)มีแสงสว่างเข้าตาคล้ายแสงฟ้าแลบ?(G)
A:ขณิกาปีติ
Q:(G)มีอาการร่างกายกระเพื่อมโยกโคลง คล้ายเรือที่ถูกคลื่นซัดเรียกว่าปีติอะไร?(G)
A:โอกกันติกาปีติ
Q:(G)อาการปีติชนิดหนึ่ง มีร่างกายลอยขึ้นเหนือพื้น?(G)
A:อุพเพงคาปีติ
Q:(G)อาการของปีติอย่างหนึ่งที่มีอาการคล้ายร่างกายใหญ่สูงขึ้นกว่าปกติ มีอาการเย็นซ่าซาบซ่านทั้งร่างกาย?(G)
A:ผรณาปีติ
Q:(G)พระอรหันต์ประเภทที่ไม่มีคุณวิเศษอะไรนอกจากบรรลุมรรคผล?(G)
A:สุกขวิปัสสโก
Q:(G)พระอรหันต์ประเภทที่มีคุณวิเศษในด้านวิชชาสาม?(G)
A:เตวิชโช
Q:(G)พระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 เรียกอีกอย่างว่า?(G)
A:ฉฬภิญโญ
Q:(G)พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณ พระอรหันต์ประเภทมีความรู้พร้อม ทรงคุณธรรมพิเศษกว่า เตวิชโช ฉฬภิญโญ?(G)
A:ปฏิสัมภิทัปปัตโต
Q:(G)ผู้นำในการทวงพุทธคยาคืนมาให้ชาวพุทธจากการครอบทีดินของนักบวชมหันต์?(G)
A:ท่านอนาคาริก ธรรมปาละ
Q:(G)นักโบราณคดีชาวอังกฤษที่ได้ขุดค้นพบมหาโพธิวิหาร พุทธคยา?(G)
A:เซอร์อะเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮม
Q:(G)บริเวณวัดเวฬุวันเป็นป่าไม้ชนิดใด?(G)
A:ป่าไผ่
Q:(G)ผู้นำศาสนาพุทธกลับเข้าไปอินเดียอีกครั้ง โดยคำปฏิญาณส่วนหนึ่งกล่าวว่า "ข้าพเจ้าปฏิเสธปรัชญาสังคมฮินดู อันก่อให้เกิดระบบวรรณะ ซึ่งเป็นระบบแบ่งคนอย่างไม่เสมอภาค ปรัชญาสังคมของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยหลักเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ข้าพเจ้าได้รับคำสอนเหล่านี้มาจากครูของข้าพเจ้า คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"?(G)
A:ดร.อัมแพทการ์
Q:(G)กุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏอันเคยเป็นที่สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า?(G)
A:มูลคันธกุฎี
Q:(G)กีฬาแหลมทอง ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด?(G)
A:2502
Q:(G)บุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ?(G)
A:ปัตตานุโมทนามัย
Q:(G)พระสีวลีอยู่ในครรภ์มารดานานเท่าใด?(G)
A:7 ปี 7 เดือน 7 วัน
Q:(G)ผู้พบยาเพ็นนิซิลิน(ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)?(G)
A:ALEXANDER FLEMING
Q:(G)ปลาที่ว่ายน้ำใด้เร็วที่สุด(ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)?(G)
A:SAILFISH
Q:(G)หยั่งรู้การอันทำแล้ว คือ ความหยั่งรู้ว่ากิจอันจะต้องทำในอริยสัจจ์ 4 แต่ละอย่างนั้นได้ทำเสร็จแล้วตรงกับญาณใด?(G)
A:กตญาณ
Q:(G)ความควรแก่การงาน, ภาวะที่ใช้การได้ หรือเหมาะแก่การใช้งาน, ความเหมาะงาน ?(G)
A:กัมมัญญตา
Q:(G)ความรู้ที่เกิดขึ้นเพราะโผฏฐัพพะกระทบกาย, โผฏฐัพพะกระทบกาย เกิดความรู้ขึ้น ?(G)
A:กายวิญญาณ
Q:(G)ความรำราญใจ, ความเดือดร้อนใจ ?(G)
A:กุกกุจจะ
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระราหุลผู้เลิศในด้านใด?(G)
A:ใคร่ในการศึกษา
Q:(G)พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์ที่ไหน?(G)
A:ถ้ำสุกรขาตา
Q:(G)อาจารย์ชำนาญในทิศ?(G)
A:ทิศาปาโมกข์
Q:(G)ความตระหนี่ธรรม?(G)
A:ธัมมมัจฉริยะ
Q:(G)ความตั้งอยู่ตามธรรมดา คือตามธรรมชาติของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งอยู่?(G)
A:ธัมมัฏฐิตตา
Q:(G)หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงผนวช ทรงจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:พระตำหนักปั้นหยา
Q:(G)มิลินทปัญหา เกิดจากพระรูปใดสนทนากับพระเจ้ามิลินท์?(G)
A:พระนาคเสน
Q:(G)สูตรที่ว่าด้วยคุณ โทษ และการถ่ายถอน กาม รูป เวทนา?(G)
A:มหาทุกขักขันธสูตร
Q:(G)ม้าที่พระพุทธเจ้าทรงขี่ตอนที่ออกผนวช?(G)
A:ม้ากัณฐกะ
Q:(G)วัดที่มีระฆังใบใหญ่?(G)
A:วัดกัลยาณ์
Q:(G)พระสารีบุตรทรงบรรลุอรหันต์เพราะได้ฟังพระธรรมที่ชื่อว่า?(G)
A:เวทนาปริคคหสูตร
Q:(G)เพลงวอล์ทนาวีใครให้ทำนอง?(G)
A:สมยศ ทัศนพันธ์
Q:(G)สุสานอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก?(G)
A:สุสานซุนยัดเซ็น
Q:(G)พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่อง อนัตตา?(G)
A:อนัตตลักขณสูตร
Q:(G)พระธรรมเทศนาที่กล่าวถึง ทาน ศีล สวรรค์ โทษของสวรรค์ และการออกจากกาม เรียกว่า?(G)
A:อนุปุพพิกถา
Q:(G)กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน?(G)
A:อนุสัย
Q:(G)ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้ทันที?(G)
A:อุคฆฏิตัญญู
Q:(G)กรรมบีบคั้น คือเข้ามาบีบคั้นผลแห่งชนกกรรมและอุปัตถัมภก กรรมนั้นให้แปรเปลี่ยนทุเลาเบาลงหรือสั้นเข้า ?(G)
A:อุปปีฬกรรม
Q:(G)จิตที่มีอารมณ์เดียว?(G)
A:เอกัคคตาจิต
Q:(G)ผู้ที่ค้นพบวิธีปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเป็นคนแรก คือใคร เป็นชาวอะไร ?(G)
A:เอดเวิร์ด เจนเนอร์ ชาวอังกฤษ
Q:(G)ยาคูที่เขาถวายเป็นประจำ เช่นที่นางวิสาขาถวายเป็นประจำหรือที่จัดทำเป็นของวัดแจกกันเอง?(G)
A:ธุวยาคุ
Q:(G)มารดาของมาณพต้นตำรับทิศหก?(G)
A:พระสิงคาลกมาตาเถรี
Q:(G)ผู้ค้นพบแร่เรเดียมเป็นคนแรก?(G)
A:MARIE CURIE
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใดโปรดชฎิล 3 พี่น้อง?(G) 
A:อาทิตตปริยายสูตร
Q:(G)ศาสตร์ที่พึ่งพาผู้อื่น หรือ ปัจจัยภายนอก?(G) 
A:ไสยศาสตร์
Q:(G)สมาธิที่กำลังทำงานร่วมอยู่กับปัญญา?(G)
A:อนันตริยสมาธิ
Q:(G)ศิษย์คนหนึ่งในจำนวน ๑๖ คนของพราหมณ์พาวรี ที่ไปทูลถามปัญหากับพระศาสดา ที่ปาสาณเจดีย์ เป็นคนที่๑๐?(G)
A:กัปปมาณพ
Q:(G)ปรีชากำหนดรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว และการออกแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ตามความเป็นจริง (ข้อ ๗ ในทศพลญาณ)?(G)
A:ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ
Q:(G)ผู้พบโครงสร้างของ DNA(ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)?(G)
A:FRANCIS CRICK
Q:(G)ชื่อของหมอชีวกซึ่งเป็นแพทย์ประจำพุทธองค์?(G)
A:ชีวกโกมารภัจจ์
Q:(G)พระเถรี ผู้บรรลุธรรมเพราะรักวิปโยค?(G)
A:พระปฏาจาราเถรี
Q:(G)ยสกุลบุตร ได้ดวงตาเห็นธรรม เพราะได้ฟังธรรมเทศนาที่มีชื่อว่า?(G)
A:อนุปุพพิกถา
Q:(G)ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อมเรียกว่า?(G)
A:อปจายนมัย
Q:(G)วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าวันอะไร?(G) 
A:วันอัฏฐมีบูชา
Q:(G)พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่เท่าไรของโลก (ตอบแต่ตัวเลข)?(G) 
A:22
Q:(G)สวนซึ่งอยู่ใกล้ บ่อน้ำพุร้อนชื่อตโปทา ใกล้พระนครราชคฤห์ เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทำนิมิตโอภาสแก่พระอานนท์?(G)
A:ตโปทาราม
Q:(G)พระเถระรูปใดที่เคยเป็นนายภูษามาลา?(G)
A:พระอุบาลี
Q:(G)ไม้ที่หนักที่สุด ตอบเป็นภาษาอังกฤษ?(G)
A:BLACK IRONWOOD
Q:(G)บุตร และ ภรรยา เปรียบได้กับทิศใด?(G)
A:ทิศเบื้องหลัง
Q:(G)พระอริยบุคคลที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์?(G)
A:เสขะ
Q:(G)คุณทองแดงเกิดที่ไหน?(G)
A:ซอยศูนย์แพทย์พัฒนา
Q:(G)บิดาแห่งกฎหมายไทย คือใคร?(G)
A:กรมหลวงราชบุรี
Q:(G)ผู้ประดิษฐ์ฝนเทียมสำเร็จเป็นคนแรก คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:เออร์วิง แลงมัว ชาวอเมริกัน
Q:(G)อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.ใด (ตอบแต่ตัวเลข)?(G)
A:2484
Q:(G)โดเรมอน เป็น การ์ตูนญี่ปุ่น แต่งโดย____?(G)
A:ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ
Q:(G)พระมารดาของพระสีวลีเถระ มีนามว่าอย่างไร ?(G)
A:พระนางสุปปวาสา
Q:(G)อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนา?(G)
A:ตปุสสะ และ ภัลลิกะ
Q:(G)ซีโฟร์ เป็นผลพวงจากการพัฒนาระเบิดในทศวรรษ 1960 จากระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของอังกฤษ ที่เรียกขื่อว่า____?(G)
A:โนเบล 808
Q:(G)พระสาวกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นรูปที่ ๗ คือ____?(G)
A:พระยสะ
Q:(G)ผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)____?(G)
A:JONAS SALK
Q:(G)ตปุสสะ-ภัลลิกะ พานิช ๒ พี่น้อง พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ?(G)
A:ต้นราชายตนะ
Q:(G)ธรรมอันยอดยิ่ง ธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง 37 ประการ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ____?(G)
A:โพธิปักขิยธรรม
Q:(G)ถ้อยคำที่ควรพูด, เรื่องที่ควรนำมาสนทนากันในหมู่ภิกษุ มี ๑๐ อย่างคือ ๑.ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความปรารถนาน้อย ๒.ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสันโดษ ๓.ถ้อยคำที่ชักนำให้มีความสงัดกายสงัดใจ ๔.ถ้อยคำที่ชักนำให้ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ๕.ถ้อยคำที่ชักนำให้ปรารภความเพียร ๖.ถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีล ๗.ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่น ๘.ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญา ๙.ถ้อยคำที่ชักนำให้ทำให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ ๑๐.ถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ ?(G)
A:กถาวัตถุ
Q:(G)ในหลวงใด้รับถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปิน" ในปีใด?(G)
A:2529
Q:(G)พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่อง อนัตตา?(G)
A:อนัตตลักขณสูตร
Q:(G)กรรมสักว่าทำ, กรรมที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตาม สักแต่ว่าทำคือไม่ได้จงใจจะให้เป็นอย่างนั้นโดยตรง หรือมีเจตนาอ่อนไม่ชัดเจน ?(G)
A:กตัตตากรรม
Q:(G)สองนครศักดิ์สิทธิ์ในซาอุดีอาระเบียแห่งใด ห้ามคนศาสนาอื่นเข้านอกจากชาวมุสลิม?(G)
A:เมกกะและมะดีนะฮ์
Q:(G)เมื่อครั้งเสด็จไปเมืองพาราณสี ระหว่างตำบลคยาต่อแดนกับพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธองค์ได้พบกับใคร ?(G)
A:อุปกชีวก
Q:(G)ปัญญาเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน?(G)
A:สุตมยปัญญา
Q:(G)เจ้าของเสียง “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ”?(G)
A:ยสะ
Q:(G)การประพฤติล่วงเมียคนอื่น, การเป็นชู้เมียเขา?(G)
A:ปรทาริกกรรม
Q:(G)พระเถรีผู้เป็นเลิศในทางมีปัญญามาก?(G),
A:พระเขมาเถรี
Q:(G)พระเถรี ที่ได้ชื่อว่า ผู้ครองผ้ากาสาวพัสตร์ด้วยตนเอง?(G)
A:พระภัททกาปิลานีเถรี
Q:(G)เดือน ๒, เดือนยี่?(G)
A:ปุสสมาส
Q:(G)ผู้ประดิษฐ์ไฟฟ้า เครื่องบันทึกเสียง จานเสียง เป็นคนแรก คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:โทมัส อัลวา เอดิสัน ชาวอเมริกัน
Q:(G)อาหารคือคำข้าว ได้แก่อาหารที่กลืนกินเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย, อาหารที่เป็นวัตถุ ?(G)
A:กพฬิงการาหาร
Q:(G)ปรีชากำหนดรู้ความเศร้าหมอง ความผ่องแผ้ว และการออกแห่งฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ ตามความเป็นจริง (ข้อ ๗ ในทศพลญาณ)?(G)
A:ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ
Q:(G)ถ้ำที่ยาวที่สุดในโลก?(G)
A:ถ้ำแมมมอธ
Q:(G)ผู้ที่พบวิธีป้องกันและรักษาโรคอหิวาตกโรคไข้เหลืองกามโรค โรคกลัวน้ำและการฉ๊ดวัคซีนเป็นคนแรก คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:หลุยส์ ปาสเตอร์ ชาวฝรั่งเศส
Q:(G)มารดาขององคุลิมาล?(G)
A:มันตานีพราหมณี
Q:(G)น้ำพุร้อนที่สูงที่สุดในโลก  ตอบเป็นภาษาไทย?(G)
A:น้ำพุร้อนไวแมนกุ
Q:(G)พระปรีชาญาณเฉพาะของพระพุทธเจ้า ที่ทรงรู้ทุกอย่างโดยตลอดทะลุปรุโปร่ง?(G)
A:อนาวรณญาณ
Q:(G)จริงๆแล้วช้างทรงพระนเรศวรมีชื่อแรกสุดว่าอะไร?(G)
A:พลายพุทรากระแทก
Q:(G)กล้องดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่อยู่บนยอดเขาบาโลมาร์ มีชื่อว่า____?(G)
A:เฮลเทลสโคป
Q:(G)สิ่งก่อสร้างที่สวยที่สุดในโลกคืออะไร  ตอบเป็นภาษาอังกฤษ?(G)
A:TAJMAHAL
Q:(G)กรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิด ?(G)
A:อุปัชชเวทนียกรรม
Q:(G)หนังสือการเมืองเล่มแรกของไทยมีชื่อว่า ____?(G)
A:กุษโรวาท
Q:(G)กรรมให้ผลในภพต่อ ๆ ไป ?(G)
A:อปราปริยเวทนียกรรม
Q:(G)มีวาจาครบ ๓ หมายถึง ผู้กล่าวว่าจาถึงสรณะครบทั้ง ๓ อย่าง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดาพระยสะเป็นคนแรก ที่ประกาศตน เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต?(G)
A:เตวาจิก
Q:(G)ประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศสยาม มาเป็นประเทศไทยเมื่อ วันที่เท่าไหร่ เดือน____ปี____ (เช่น: 1 มกราคม 2000)?(G)
A:11 พฤษภาคม 2492
Q:(G)กำหนดรู้ด้วยการละ กำหนดรู้ถึงขั้นละได้ กำหนดรู้โดยตัดทางมิให้ฉันทราคะเกิดมีในสิ่งนั้น คือ____?(G)
A:ปหานปริญญา
Q:(G)กรรมตัดรอน คือ กรรมแรงฝ่ายตรงข้ามที่เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นให้ขาดหรือหยุดไปทีเดียว ?(G)
A:อุปฆาตกกรรม
Q:(G)พระโสดาบันที่จะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอีกไม่เกิน 7 ชาติ เรียกว่า  ____?(G)
A:สัตตักขัตตุปรมะ
Q:(G)อิฏฐารมณ์สี่คู่กับอนิฏฐารมณ์สี่ เรียกว่า?(G) 
A:โลกธรรม 8
Q:(G)เนื้อที่มีอยู่แล้ว คือเนื้อสัตว์ที่เขาขายอยู่ตามปกติสำหรับคนทั่วๆ ไป ไม่ใช่ฆ่าเพื่อเอาเนื้อมาถวายพระ?(G)
A:ปวัตตมังสะ
Q:(G)กรรมอันกระทำด้วยตั้งญัตติไม่ต้องสวดอนุสาวนา คือ ประกาศให้สงฆ์ทราบ เพื่อทำกิจร่วมกัน เรียกว่าเผดียงสงฆ์อย่างเดียว ไม่ต้องขอมติ เช่น อุโบสถ และปวารณา?(G)
A:ญัตติกรรม
Q:(G)ความเชื่อว่า สัตว์มีกรรมเป็นของตัว ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ?(G)
A:กัมมัสสกตาสัทธา
Q:(G)ผู้ที่พบมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นคนแรก คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:บัลบัว ชาวสเปน
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่าเป็น มหากวีเอก  ____?(G) 
A:พระวังคีสเถระ
Q:(G)พระราชบิดาของพระเจ้าสีหหนุ ครองนครกบิลพัสดุ์?(G)
A:ชยเสนะ
Q:(G)ความรู้อารมณ์ทางจมูก คือรู้กลิ่นด้วยจมูก เรียกวิญญาณนี้ว่า?(G)
A:ฆานวิญญาณ
Q:(G)ความตั้งอยู่ตามธรรมดา คือตามธรรมชาติของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งอยู่?(G)
A:ธัมมัฏฐิตตา
Q:(G)เวสารัชชกรณธรรม คืออะไร  ____?(G)
A:ธรรมทำความกล้าหาญ
Q:(G)ชื่อเมืองหนึ่งในมัธยมประเทศ ครั้งพุทธกาล ภิกษุชาวเมืองนี้คณะหนึ่ง เป็นเหตุปรารภให้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการกรานกฐิน?(G)
A:ปาฐา
Q:(G)พระนางพิมพาหลังจากบวชเป็นภิกษุณีได้ชื่อว่า____?(G)
A:พระภัททากัจจานาเถรี
Q:(G)ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก?(G)
A:AMOLD'S RAFFLESIA
Q:(G)ผู้อธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต?(G)
A:CHARLES DARWIN
Q:(G)แก้มลิงเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า?(G)
A:DETENSION AREA
Q:(G)ผู้สร้างทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า (ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)?(G)
A:JAMES CLERK-MAXWELL
Q:(G)หอประชุมอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก?(G)
A:UNITED NATIONS BUILDING
Q:(G)เครื่องลงอาชญา, ของสำหรับใช้ลงโทษ เช่น โซ่ ตรวน ขื่อ คา เป็นต้น ?(G)
A:กรรมกรณ์
Q:(G)ที่เก็บผลประโยชน์ให้วัด?(G)
A:กัลปาณา
Q:(G)มหาดเล็กของพระพุทธเจ้า?(G)
A:พระกาฬุทายี
Q:(G)โสเภณี__?(G)
A:คณิกา
Q:(G)ชื่อภูเขาลูกหนึ่ง ในบรรดาภูเขา ๕ ลูกที่เรียกว่าเบญจคีรี ล้อมรอบพระนครราชคฤห์?(G)
A:คิชฌกูฏ
Q:(G)ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน อยู่ในแคว้นอะไร?(G)
A:แคว้นกาสี
Q:(G)ผู้ประดิษฐ์สไลด์รูลเป็นคนแรก คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:เจมส์ วัตต์ ชาวสก็อต
Q:(G)ผู้ประดิษฐ์เครื่องยนต์ใช้น้ำมันแก๊สโซลีนเป็นคนแรก คือใคร?(G)
A:เดมเลอร์
Q:(G)สัมมาสัมพุทโธ?(G)
A:ตรัสรู้เองโดยชอบ
Q:(G)ความตระหนี่ธรรม?(G)
A:ธัมมมัจฉริยะ
Q:(G)อาหารที่เขาถวายปักษ์ละครั้ง คือ สิบห้าวันครั้งหนึ่ง?(G)
A:ปักขิกะ
Q:(G)เมืองหลวงของแคว้นมคธ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช?(G)
A:ปาฏลีบุตร
Q:(G)หญิงสาวติดตามอยู่ข้างหลัง เหมือนเงาโดยที่ท่านไม่รู้ตัว?(G)
A:พระกุณฑธานเถระ
Q:(G)ผู้ให้กำเนิดการวัดด้วยหลาคือ?(G)
A:พระเจ้าเฮนรี่ที่1
Q:(G)ผู้กล่าวสอนธรรม ผู้แสดงธรรม นักเทศน์?(G)
A:พระธรรมกถึก
Q:(G)พระพุทธรูปประจำจังหวัดระยอง?(G)
A:พระพุทธอังคีรส
Q:(G)มารดาของมาณพต้นตำรับทิศหก?(G)
A:พระสิงคาลกมาตาเถรี
Q:(G)มารดาองคุลีมาร____?(G)
A:มันตานีพราหมณี
Q:(G)คิดโดยแยบคาย?(G)
A:โยนิโสมนสิการ
Q:(G)พระมหากัสสปะ บวชด้วยวิธีใด?(G)
A:รับโอวาท 3 ข้อ
Q:(G)ม้าม__?(G)
A:วักกะ
Q:(G)วัดที่สร้างเลียนแบบฝรั่ง?(G)
A:วัดนิเวศน์ธรรม
Q:(G)การทำร้าย____?(G)
A:วิหิงสา
Q:(G)บิณฑบาตครั้งสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงรับจากนายจุนทะ เรียกว่าอะไร?(G)
A:สุกรมัทวะ
Q:(G)ผู้ถวายหญ้าคาให้พระพุทธเจ้าในวันที่ทรงบรรลุโพธิญาณ?(G)
A:โสตถิยะพราหมณ์
Q:(G)เจ้าชายสิทธัตถะไปพักแรมที่ไหนหลังจากออกผนวช?(G)
A:อนุปิยอัมพวัน
Q:(G)ยสกุลบุตร ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมที่ชื่อว่า?(G)
A:อนุปุพพิกถา
Q:(G)ใครคิดไดนาไมท์?(G)
A:อัลเฟรด โนเบล
Q:(G)ผู้ค้นพบวัคซีนโรคฝีดาษ ?(G)
A:เอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์
Q:(G)ใครคือผู้อธิบายวิวัฒนาการ_?(G)
A:CHARLES DARWIN
Q:(G)กรรมเจตนาอ่อน?(G)
A:กตัตตากรรม
Q:(G)อักษรภาษาอังกฤษตัวใด ที่เพิ่มมาทีหลัง มี3ตัว ตอบ (X X X)?(G)
A:J U W
Q:(G)พระโสดาบันที่จะท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอีกไม่เกิน 7 ชาติ เรียกว่า  ____?(G) 
A:สัตตักขัตตุปรมะ
Q:(G)กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนกกรรม ?(G)
A:อุปัตถัมภกกรรม
Q:(G)ภิกษุณีผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ ด้านมหาอภิญญา คือใคร ____?(G)
A:พระภัททากัจจานาเถรี
Q:(G)“พหุลธัมมีกถา” คือคำสอนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงบ่อย ?(G)
A:ไตรสิกขา
Q:(G)สัตว์ที่เกิดในปิตติวิสัย?(G)
A:เปรต
Q:(G)ปรีชากำหนดรู้กิจที่ควรทำในอริยสัจจ์ ๔ แต่ละอย่าง คือรู้ว่า ทุกข์ ควรกำหนดรู้ สมุทัยควรละ นิโรธ ควรทำให้แจ้ง มรรคควรเจริญคือควรปฏิบัติ ?(G)
A:กิจจญาณ
Q:(G)กัปปิยการก หมายถึงใคร ?(G)
A:ผู้ปฏิบัติพระ
Q:(G)สภาวะอันเป็นดุจกระแสน้ำหลากท่วมใจสัตว์ กิเลสดุจน้ำท่วมพาผุ้ตกไปให้พินาศ คือ?(G)
A:โอฆะ4
Q:(G)องค์แห่งภิกษุผู้ถือไตรจีวรเป็นวัตร คือถือเพียงผ้า ๓ ผืน ได้แก่ จีวร สบง สังฆาฏิอย่างละผืน เท่านั้น ไม่ใช้จีวรนอกจากผ้า ๓ ผืนนั้น (ข้อ ๒ ในธุดงค์ ๑๓)?(G)
A:เตจีวริกังคะ
Q:(G)เครื่องมหาลดาปสาธน์ของนางวิสาขา มีราคาเท่าไร?(G)
A:16 โกฏิ
Q:(G)พระเถระรูปใด เมื่อครั้งออกบวช มีรูปหญิงสาวติดตามอยู่ข้างหลัง เหมือนเงาโดยที่ท่านไม่รู้ตัว ____?(G)
A:พระกุณฑธานเถระ
Q:(G)ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้?(G)
A:โพชฌงค์7
Q:(G)ความประสงค์, ความหวัง ?(G)
A:มโนรถ
Q:(G)ปณิธานบุคคลผู้ด้อยปัญญาเล่าเรียนได้อย่างมากที่สุดก็เพียงถ้อยคำ หรือข้อความ ไม่อาจเข้าใจความหมาย ไม่อาจเข้าใจธรรม หนึ่งในบัวสี่เหล่า?(G) 
A:ปทปรมะ
Q:(G)ผู้ที่ให้กำเนิดไปรษณีย์เป็นคนแรก?(G)
A:พระเจ้าไซรัสมหาราช แห่งเปอร์เซีย
Q:(G)ผู้สามารถจะตรัสรู้ตามพระธรรมเทศนาได้ฉับพลัน?(G)
A:อุคฆฏิตัญญู
Q:(G)กรรมสนับสนุน คือ เข้าสนับสนุนหรือซ้ำเติมต่อจากชนกกรรม ?(G)
A:อุปัตถัมภกกรรม
Q:(G)ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิดดาราศาสตร์สมัยใหม่คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:กาลิเลโอ ชาวอิตาเลียน
Q:(G)ขณะที่พระพุทธองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขที่ศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาเรื่องอะไร ?(G)
A:ปฏิจจสมุปบาท
Q:(G)พระนามเดิมของพระสารีบุตรเถระ คือ?(G)
A:อุปติสสะ
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่าเป็น มหากวีเอก?(G)
A:พระวังคีสเถระ
Q:(G)วัดที่พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า อยู่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์?(G)
A:นิโครธาราม
Q:(G)เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง?(G)
A:สังกิเลส
Q:(G)ผู้ปรับปรุงและคิดวิธีอ่านเขียนหนังสือของคนตาบอดคือใคร เป็นชาวอะไร?(G) 
A:หลุยส์ เบรลล์ ชาวฝรั่งเศส
Q:(G)ประเทศไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์เมื่อ ปี พ.ศ.ใด ?(G)
A:2460
Q:(G)ผู้ได้ชื่อว่า เป็นผู้ริเริ่มการพยาบาลแผนใหม่คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:ฟลอเรนซ์ ไนติงเกิล ชาวอังกฤษ
Q:(G)พระอัยกาของพระเจ้าอโศก?(G)
A:จันทรคุปต์
Q:(G)กรรมให้ผลในปัจจุบันคือในภพนี้ ?(G)
A:ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
Q:(G)หมดความรู้สึก, สิ้นสติ, สลบ ?(G)
A:วิสัญญี
Q:(G)ธรรมเป็นโลกบาล?(G)
A:หิริ โอตตัปปะ
Q:(G)พระสาวกรูปใดที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังครองเพศคฤหัสถ์อยู่?(G)
A:พระพาหิยทารุจิริยเถระ
Q:(G)พระเถระรูปใด ที่มักเรียกภิกษุอื่น “ วสละ แปลว่า คนถ่อย” ซึ่งได้กล่าวเช่นนี้มาแล้วถึง 500ชาติ  ____?(G)
A:พระปิลินทวัจฉเถระ
Q:(G)4 คาวุต เท่ากับกี่โยชน์ ?(G)
A:1 โยชน์
Q:(G)ในหลวงทรงพระราชสมภพ ที่รัฐใด ในอเมริกา?(G)
A:รัฐแมสซาชูเซตส์
Q:(G)วิราคะ กล่าวอีกอย่างคือ__?(G)
A:นิโรธ
Q:(G)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จพระราชสมภพที่โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น เมือง____ มลรัฐ____ สหรัฐอเมริกา (ตอบเป็นภาษาไทย)?(G)
A:เคมบริดจ์ แมสซาชูเซตส์
Q:(G)ผู้ประดิษฐ์เครื่องวัดเวอร์เนียร์คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:ปีแอร์ เวอร์เนียร์ ชาวฝรั่งเศส
Q:(G)ธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้ประกอบด้วย สติปัฏฐาน4 สัมมัปธาน4 อิทธิบาท4 อินทรีย์5 พละ5 โพชฌงค์7 มรรค เรียกว่า?(G)
A:โพธิปักขิยธรรม
Q:(G)ท่านพระกังขาเรวตเถระ ได้รับยกย่องสรรเสริญจากพระบรมศาสดา ว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านใด?(G)
A:ฌานสมาบัติ
Q:(G)รัชกาลที่9 ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่ 3 ในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และหม่อม____?(G)
A:สังวาล ตะละภัฎ
Q:(G)ทำบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่นเรียกว่า____?(G)
A:ปัตติทานมัย
Q:(G)ขี้เมาผู้บรรลุธรรม?(G)
A:สันตติมหาอำมาตย์
Q:(G)ผู้ใดถวายฟ่อนหญ้าคาพระสิทธัตถะ?(G)
A:โสตถิยะพราหมณ์
Q:(G)ผู้ปรับปรุงและคิดวิธีอ่านเขียนหนังสือของคนตาบอดคือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:หลุยส์ เบรลล์ ชาวฝรั่งเศส
Q:(G)สาวใช้ร่างค่อมผู้มีปัญญาเลิศ?(G)
A:นางขุชชุตตรา
Q:(G)พระอรหันต์ ผู้เป็นเอตทัคคะด้าน“แสดงธรรมได้วิจิตร” ?(G)
A:พระกุมารกัสสปเถระ
Q:(G)ผู้ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นคนแรก คือใคร เป็นชาวอะไร?(G)
A:ไมเคิล ฟาราเดย์ ชาวอังกฤษ
Q:(G)ทำบุญด้วยการช่วยขวนขวายรับใช้เรียกว่า____?(G)
A:เวยยาวัจจมัย
Q:(G)พระอรหันต์ ผู้เป็นเอตทัคคะด้าน“ระลึกชาติ” ?(G)
A:พระโสภิตเถระ
Q:(G)มารดาของมาณพต้นตำรับทิศหก?(G)
A:พระสิงคาลกมาตาเถรี
Q:(G)วิธีการปกครอง, ระเบียบแห่งการปกครองหมู่คณะ?(G)
A:ประศาสนวิธี
Q:(G)ความรู้อารมณ์ทางจมูก คือรู้กลิ่นด้วยจมูก เรียกวิญญาณนี้ว่า____?(G)
A:ฆานวิญญาณ
Q:(G)เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทั่วไป (ตอบเป็นภาษาอังกฤษ)?(G)
A:ALBERT EINSTEIN
Q:(G)ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม อยู่ห่างจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันกี่กิโลเมตร?(G)
A:200
Q:(G)พระสารีบุตร ได้บรรลุอรหัตหลเพราะฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?(G) 
A:ทีฆนขะ
Q:(G)พระเถระที่ได้รับการอุปสมบท ด้วยวิธี ญัตติจตุตถกรรมวาจา เป็นองค์แรก คือใคร?(G)
A:พระราธเถระ
Q:(G)การบำเพ็ญทุกกรกิริยาทำให้ปวดพระเศียร เสียดพระอุทร ร้อนในพระวรกายเพราะ?(G)
A:ผ่อนกลั้นลมอัสสาสปัสสาสะ
Q:(G)ผู้ที่แต่งเพลง "ดอกประดู่" คือใคร?(G)
A:กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
Q:(G)พระสมณนาม ของรัชกาลที่9 คือ?(G)
A:ภูมิพโลภิกขุ
Q:(G)ใครสร้างเครื่องทอผ้า?(G)
A:ริชาร์ด อาร์คไรท์
Q:(G)พระธรรมเทศนาที่กล่าวถึง ราคะ โทสะ โมหะ เป็นของร้อน เรียกว่า  ____?(G)
A:อาทิตตปริยายสูตร
Q:(G)พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ทีว้ดอะไร จังหวัดหรือรัฐอะไร?(G)
A:วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี
Q:(G)อาหารคือคำข้าว ได้แก่อาหารที่กลืนกินเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกาย, อาหารที่เป็นวัตถุ ?(G)
A:กพฬิงการาหาร
Q:(G)ระฆังอะไรที่ใหญ่ที่สุดในโลก  อยู่ที่วังเครมลิน กรุงมอสโคว์รัสเซีย สูง 26 ฟุต หนัก 198 ตัน?(G)
A:ระฆังชาร์โคโลโคล
Q:(G)ปฏิสังขรณ์?(G)
A:ซ่อมแซมทำให้กลับดีเหมือนเดิม
Q:(G)นางวิสาขาได้บรรลุโสดาบันเมื่ออายุได้เท่าไร?(G)
A:7 ขวบ
Q:(G)ผู้ถวายแป้งจี่พระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรม บรรลุเป็นโสดาบัน?(G)
A:นางบุญทาสี
Q:(G)ความแตกตื่น____?(G)
A:โกลาหล
Q:(G)โกลาหล ในทางพุทธศาสนามีกี่ประการ?(G)
A:5 ประการ
Q:(G)การแตกตื่นว่าโลกธาตุและจักรวาลจะสิ้นแล้ว?(G)
A:กัปปโกลาหล
Q:(G)การแตกตื่นว่าพระเจ้าจักรพรรดิ์จะอุบัติขึ้นแล้ว?(G)
A:จักกวัตติโกลาหล
Q:(G)การแตกตื่นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก?(G)
A:พุทธโกลาหล
Q:(G)การแตกตื่นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสบอกมงคล?(G)
A:มังคลโกลาหล
Q:(G)การแตกตื่นว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสบอกโมเนยยะปฏิบัติ?(G)
A:โมเนยยโกลาหล
Q:(G)เหตุที่นางขุชชุตตรา ต้องเป็นคนใช้?(G)
A:เคยใช้พระภิกษุณีอรหันต์
Q:(G)เหตุที่นางขุชชุตตรา ต้องเป็นคนหลังค่อม?(G)
A:เคยล้อเลียนพระปัจเจกพุทธเจ้า
Q:(G)เหตุที่นางสามาวดีพร้อมบริวารต้องถูกไฟเผาตาย?(G)
A:เคยร่วมมือกันเผาพระปัจเจกพุทธเจ้า
Q:(G)การออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า?(G)
A:พระมหาภิเนกษกรมณ์
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก พรามณ์ชูชกคืออดีตชาติของใคร?(G)
A:พระเทวทัต
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก นางอามิตตดาคืออดีตชาติของใคร?(G)
A:นางกิญจมานวิกา
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก พรานเจตบุตรคืออดีตชาติของใคร?(G)
A:พระฉันนะ
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก อัจจุตดาบสคืออดีตชาติของใคร?(G)
A:พระสารีบุตร
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก พระเจ้าสัญชัยคืออดีตชาติของใคร?(G)
A:พระเจ้าสุทโธทนะ
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก พระนางผุสดีราชเทวีคืออดีตชาติของใคร?(G)
A:พระนางสิริมหามายา
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ใครคืออดีตชาติของพระนางมัทรี?(G)
A:พระนางยโสธราพิมพา
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ใครคืออดีตชาติของพระชาลีกุมาร?(G)
A:พระราหุล
Q:(G)ในเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ใครคืออดีตชาติของพระกัณหาชินากุมารี?(G)
A:พระอุบลวรรณาเถรี
Q:(G)สัปดาห์ที่ 1หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ไหน?(G)
A:โพธิบัลลังก์
Q:(G)สัปดาห์ที่ 2 หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ไหน?(G)
A:อนิมิสเจดีย์
Q:(G)สัปดาห์ที่ 3 หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ไหน?(G)
A:รัตนจงกรมเจดีย์
Q:(G)สัปดาห์ที่ 4 หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ไหน?(G)
A:รัตนฆรเจดีย์
Q:(G)สัปดาห์ที่ 5 หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ไหน?(G)
A:อชปาลนิโครธ
Q:(G)สัปดาห์ที่ 6 หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ไหน?(G)
A:ต้นมุจลินท์
Q:(G)สัปดาห์ที่ 7 หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ไหน?(G)
A:ต้นราชายตนะ
Q:(G)ธิดาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามี ก่อนเสียชีวิตเรียกบิดาว่า น้องชาย?(G)
A:สุมณาเทวี
Q:(G)เทพบุตรที่ไปไหนมาไหนมีเครื่องดนตรีคอยขับกล่อม เพราะเคยบูชาพระด้วยการประโคมดนตรี?(G)
A:มาลาพาลีเทพบุตร
Q:(G)พระเถระที่อดีตเคยสร้างวิหารทานไว้มากแล้วพอมาสมัยพระพุทธกาลมีท้าวสักกเทวราชเนรมิตวิมานแก้ว 7 ประการ และมีภรรยาเป็นชาวอุตตรกุรุทวีป?(G)
A:โชติกเถระ
Q:(G)เศรษฐีที่มีภูเขาทองอยู่หลังบ้าน ต่อมาได้ออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต์?(G)
A:ชฎิลเศรษฐี
Q:(G)เพื่อนเก่าพระอนุรุทธเถระที่เคยเป็นเพื่อนเศรษฐีในสมัยที่พระอนุรุทธ ถวายทานกับพระอุปริฏฐปัจเจกพุทธเจ้า?(G)
A:สุมณสามเณร
Q:(G)พระอรหันต์สาวกที่ต้องตาบอดเพราะบุพพกรรมที่เคยเป็นหมอรักษาคนไข้หายแล้วก็ทำให้ตาบอดเพราะคนไข้เบี้ยวสัญญา?(G)
A:พระจักขุบาล
Q:(G)โยคาวจร?(G)
A:ผู้ประกอบความเพียร
Q:(G)เอตทัคคะในทางรัตตัญญู?(G)
A:พระอัญญาโกณฑัญญะ
Q:(G)พระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนา?(G)
A:พระอัญญาโกณฑัญญะ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้มีบริวารมาก?(G)
A:พระอุรุเวลกัสสปเถระ
Q:(G)พระเถระที่เคยบวชเป็นฤๅษีชฎิลตั้งสำนักอยู่แม่น้ำเนรัญชรา มีบริวาร 500 คน?(G)
A:พระอุรุเวลกัสสปเถระ
Q:(G)พระอุรุเวลกัสสปเถระได้ฟังธรรมเทศนาที่ชื่อว่าอะไรจึงได้บรรลุอรหัตผล?(G)
A:อาทิตตปริยายสูตร
Q:(G)อัครสาวกฝ่ายขวา?(G)
A:พระสารีบุตรเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญามาก?(G)
A:พระสารีบุตรเถระ
Q:(G)ชื่อหมู่บ้านเกิดของพระสารีบุตร?(G)
A:อุปติสสคาม
Q:(G)ชื่อตำบลเกิดของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะ?(G)
A:นาลันทา
Q:(G)ชื่อมารดาของพระมหาโมคคัลลานะ?(G)
A:โมคคัลลีพราหมณี
Q:(G)พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเคยเป็นลูกศิษย์ใครมาก่อนจะบวชในพระพุทธศาสนา?(G)
A:สัญชัยปริพาชก
Q:(G)พระสารีบุตรเถระได้ฟังธรรมเทศนาที่ชื่อว่าอะไรจึงได้บรรลุอรหัตผล?(G)
A:เวทนาปริคคหสูตร
Q:(G)ชื่อของพระสารีบุตร?(G)
A:อุปติสสะ
Q:(G)ชื่อหมู่บ้านเกิดของพระมหาโมคคัลลานะ?(G)
A:โกลิตคาม
Q:(G)พระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตผล ณ สถานที่แห่งใด?(G)
A:ถ้ำสุกรขาตา
Q:(G)พระเถระที่โปรดโยมมารดาจากเคยเป็นมิจฉาทิฏฐิจนบรรลุโสดาบันก่อนท่านจะนิพพาน?(G)
A:พระสารีบุตร
Q:(G)อัครสาวกฝ่ายซ้าย?(G)
A:พระมหาโมคคัลลานเถระ
Q:(G)ชื่อของพระโมคคัลลานะ?(G)
A:โกลิตะ
Q:(G)พระเถระที่เป็นเอทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์?(G)
A:พระมหาโมคคัลลานเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้เป็นพระธรรมกถึก?(G)
A:พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
Q:(G)ชื่อมารดาของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ?(G)
A:นางมันตานี
Q:(G)พระเถระที่มีศักดิ์เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ?(G)
A:พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้นำตระกูลให้เลื่อมใส?(G)
A:พระกาฬุทายีเถระ
Q:(G)พระกาฬุทายีเถระเดิมท่านชื่อว่า?(G)
A:อุทายี
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์?(G)
A:พระนันทเถระ
Q:(G)มารดาของพระนันทเถระ?(G)
A:พระมหาปชาบดีโคตมี
Q:(G)ใครคือผู้ที่อุ้มบาตรพระพุทธเจ้าตามส่งคืนที่นิโครธาราม จนในที่สุดต้องออกบวช?(G)
A:พระนันทเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษา?(G)
A:พระราหุลเถระ
Q:(G)สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา?(G)
A:สามเณรราหุล
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ทรงพระวินัย?(G)
A:พระอุบาลีเถระ
Q:(G)พระเถระที่อดีตเคยเป็นช่างภูษามาลา เรียกอีกอย่างว่า ช่างกัลบก?(G)
A:พระอุบาลีเถระ
Q:(G)ช่างตัดผม?(G)
A:ช่างกัลบก
Q:(G)พระเถระที่ทำหน้าที่ตัดสินคดีของมารดาของพระกุมารกัสสปะท้องในขณะที่เป็นภิกษุณี?(G)
A:พระอุบาลีเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้เกิดในตระกูลสูง?(G)
A:พระภัททิยเถระ
Q:(G)พระเถระที่เปล่งอุทานหลังจากออกบวชว่า สุขหนอ สุขหนอ?(G)
A:พระภัททิยเถระ
Q:(G)มารดาของพระภัททิยเถระ?(G)
A:พระนางกาฬีโคธา
Q:(G)พระเจ้าภัททิยราชาจำต้องออกบวชเพราะเหตุด้วยที่ใครเป็นผู้ชักชวน ?(G)
A:พระอนุรุทธะ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้มีทิพยจักษุญาณ?(G)
A:พระอนุรุทธเถระ
Q:(G)พระเถระที่ไม่รู้จักคำว่า ไม่มี?(G)
A:พระอนุรุทธเถระ
Q:(G)พระเถระที่เป็นปฐมเหตุแห่งการทอดผ้าบังสุกุล-ผ้าป่า?(G)
A:พระอนุรุทธเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูต ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)ก่อนที่พระอานนท์จะรับเป็นพุทธอุปัฏฐาก ได้ขอพระกับพระพุทธเจ้ากี่ประการ?(G)
A:8 ประการ
Q:(G)พระอานนท์เถระได้ดำรงอายุสังขารอยู่กี่ปีจึงปรินิพพาน?(G)
A:120 ปี
Q:(G)พุทธอุปัฏฐาก?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)พระเถระที่ปรินิพพานกลางอากาศ อัฏฐิธาตุของท่านแยกออกเป็นสองส่วน?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง?(G)
A:พระโมฆราชเถระ
Q:(G)ใครที่ตั้งอาจารย์ชฎิลตั้งสำนักอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคธาวรี?(G)
A:พาวรีพราหมณ์
Q:(G)พระโมฆราชเถระเคยเป็นลูกศิษย์ใครมาก่อน?(G)
A:พาวรีพราหมณ์
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้บันลือสีหนาท?(G)
A:พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
Q:(G)พระเถระที่เป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาล ตระกูลภารทวาชะ ผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าอุเทน?(G)
A:พระปิณโฑลภารทวาชเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร?(G)
A:พระมหากัจจายนเถระ
Q:(G)พระเถระที่เป็นบุตรของพราหมณ์ตระกูลกัจจายนะ ผู้เป็นปุโรหิต ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ในกรุงอุชเชนี?(G)
A:พระมหากัจจายนเถระ
Q:(G)พระเถระที่มีรูปกายคล้ายพระพุทธองค์ภายหลังเลยอธิษฐานจิตให้มีกายอ้วนเตี้ยท้องป่อง?(G)
A:พระมหากัจจายนเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้มีลาภมาก?(G)
A:พระสีวลีเถระ
Q:(G)นอกจากพระสีวลีแล้วพระที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีลาภสักการะมากท่านหนึ่งเนื่องจากเคยเป็นหมอรักษาคนไข้ที่ยากจนคือพระเถระรูปใด?(G)
A:พระมหากัจจายนเถระ
Q:(G)พระเถระที่เป็นพระโอรสของพระนางสุปปวาสา ราชธิดาแห่งโกลิยนคร อาศัยอยู่ในครรภ์ของพระมารดา นานถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ?(G)
A:พระสีวลีเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้มีวาจาไพเราะ?(G)
A:พระโสณกุฏิกัณณเถระ
Q:(G)พระเถระที่บวชเป็นสามเณรอยู่ในสำนักของพระมหากัจจายนเถระอยู่ถึง 3 ปี เนื่องจากอวันตีทักขิณาปถชนบทนั้นหาภิกษุได้ยากจะต้องมีภิกษุร่วมประชุมสังฆกรรมให้การอุปสมบทอย่างน้อย ๑๐ รูป?(G)
A:พระโสณกุฏิกัณณเถระ
Q:(G)ผู้ที่นำข้อความจากพระมหากัจจายนเถระไปกราบทูลพระพุทธองค์เพื่อขอแก้ไขพระวินัย 5 ประการ?(G)
A:พระโสณกุฏิกัณณเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ทรงธุดงค์?(G)
A:พระมหากัสสปเถระ
Q:(G)พระเถระเพียงรูปเดียวที่อุปสมบทด้วยวิธีรับโอวาท 3 ข้อ?(G)
A:พระมหากัสสปเถระ
Q:(G)ชื่อเดิมของพระมหากัสสปเถระ?(G)
A:ปิปผลิ
Q:(G)ใครเป็นประธานปฐมสังคายนา?(G)
A:พระมหากัสสปเถระ
Q:(G)พระเถรีที่เคยเป็นภรรยาของพระมหากัสสปเถระสมัยครองเพศฆราวาส?(G)
A:พระภัททกาปิลานีเถรี
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระเถระรูปใดมีเครื่องอยู่เสมอพระองค์?(G)
A:พระมหากัสสปเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ว่าง่าย?(G)
A:พระราธเถระ
Q:(G)พระเถระที่ได้อุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมเป็นรูปแรก?(G)
A:พระราธเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้พูดเสียงไพเราะ?(G)
A:พระลกุณฏกภัททิยเถระ
Q:(G)พระเถระที่มีรูปร่างเล็กกว่าปกติจนมักจะมีคนคิดว่าเป็นสามเณรและมักจะถูกปุถุชนล้อเลียนบ่อยๆ?(G)
A:พระลกุณฏกภัททิยเถระ
Q:(G)พระมเหสีองค์สำคัญองค์หนึ่งของพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ถวายอทิสทาน?(G)
A:พระนางมัลลิกาเทวี
Q:(G)พระเถระที่ถือได้ว่าเป็นคนของสองตระกูลเพราะด้วยเหตุที่ปลาใหญ่ฮุบไปในท้อง?(G)
A:พระพากุลเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ไม่มีโรคาพยาธิ?(G)
A:พระพากุลเถระ
Q:(G)พระเถระที่ตอนคลอดมาใหม่ๆถูกปลาใหญ่ฮุบไปอยู่ในท้องแต่ก็ยังมีชีวิตรอดมาได้?(G)
A:พระพากุลเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ?(G)
A:พระทัพพมัลลบุตรเถระ
Q:(G)นายต่างหูเกลี้ยง ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก่อนตายและได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า บิดาไม่ยอมพาไปหาหมอ ไปเกิดเป็นเทพบุตร แล้วลงมาคุยกับบิดาที่เสียใจ?(G)
A:มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร
Q:(G)ผู้นำผ้าที่ทอเองมาถวายพระพุทธเจ้า แต่ว่าพระพุทธเจ้าส่งต่อไปเรื่อยๆจนสุดท้ายถึงพระอชิตตภิกขุ ต้องรับไว้ ทำให้นางเสียใจ ?(G)
A:กีสาโคตมี
Q:(G)ผู้ที่เรียกนางวิสาขาว่าแม่ เพราะว่านางวิสาขาทำให้ท่านเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า?(G)
A:มิคารเศรษฐี
Q:(G)ญาณที่เกิดความเบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์?(G)
A:นิพพิทาญาณ
Q:(G)คำว่า ศาสนา แปลว่า?(G)
A:คำสอน
Q:(G)พระนามของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่รับบิณบาตรที่พระอนุรุทธถวายสมัยที่เป็นคนรับใช้ของสุมณสามเณรในอดีตชาติ?(G)
A:พระอุปริฏฐปัจเจกพุทธเจ้า
Q:(G)ปลาทองอดีตพระภิกษุที่ทนงตนว่ารู้ปริยัติธรรมมีลูกศิษย์มากมาย พระอรหันต์พี่ชายเตือนก็ไม่ฟัง คือใคร?(G)
A:กปิลภิกขุ
Q:(G)เทพบุตรที่เคยให้ทานไว้มากมายแต่ทานที่ให้ไม่ได้ให้กับผู้มีศีล ผลของทานจึงไม่มากเหมือนอินทกเทพบุตรที่ให้ข้าวกับพระอรหันต์แค่ทัพพีเดียว?(G)
A:อังกุรเทพบุตร
Q:(G)พระเถรีผู้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้ตรัสรู้เร็วพลัน?(G)
A:พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
Q:(G)ผู้ที่ปักกิ่งหว้าบนกองทรายเพื่อท้าทายกันโต้ปัญหา?(G)
A:นางชัมพุปริพาชิกา
Q:(G)ผู้ที่โต้วาทีกับนางชัมพุปริพาชิกาแล้วทำให้นางได้บรรลุอรหันต์?(G)
A:พระสารีบุตร
Q:(G)เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิต (อุบาสก)?(G)
A:อุคคคฤหบดี
Q:(G)ลูกสาวของภัทวดีเศรษฐี?(G)
A:พระนางสามาวดี
Q:(G)ใครเลี้ยงพระนางสามาวดีไว้เป็นลูกเลี้ยงแทนพ่อที่เสียชีวิตไปที่เป็นเพื่อนกัน?(G)
A:โฆษกเศรษฐี
Q:(G)ที่เมืองโกสัมพี ใครสร้าง โฆสิตารามมหาวิหาร ถวายพระพุทธเจ้า?(G)
A:โฆษกเศรษฐี
Q:(G)ที่เมืองโกสัมพี ใครสร้าง กุกกุฏารามมหาวิหาร ถวายพระพุทธเจ้า?(G)
A:กุกกุฏเศรษฐี
Q:(G)ที่เมืองโกสัมพี ใครสร้าง ปาวาริการามมหาวหาร ถวายพระพุทธเจ้า?(G)
A:ปาวาริกเศรษฐี
Q:(G)พระรูปนันทาเถรี เคยเป็นพระมเหสีของใครก่อนบรรลุอรหันต์และออกบวช?(G)
A:พระเจ้าปเสนทิโกศล
Q:(G)พระนางมัลลิกาเทวี เป็นชื่อในตำแหน่งของพระเจ้าปเทนทิโกศลแล้วชื่อของท่านเดิมชื่อว่าอะไร?(G)
A:สิรจิต
Q:(G)เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล?(G)
A:พระสุภูติเถระ
Q:(G)พระสุภูติ เกิดในวรรณแพศย์ เป็นบุตรของ____ผู้เป็นน้องชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐี?(G)
A:สุมนเศรษฐี
Q:(G)พระเถระพักจำพรรษากลางแจ้งเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารลืมจัดสร้างกุฎีถวายเป็นเหตุให้ฝนแล้ง?(G)
A:พระสุภูติเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔ ?(G)
A:หัตถกคฤหบดี
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุณี?(G)
A:พระนันทกเถระ
Q:(G)บิดาของนางวิสาขา?(G)
A:ธนัญชัยเศรษฐี
Q:(G)ปู่ของนางวิสาขา?(G)
A:เมณฑกเศรษฐี
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้จัดเสนาสนะ?(G)
A:พระทัพพมัลลบุตรเถระ
Q:(G)พระทัพพมัลลบุตรเถระ ชื่อของท่าน คำว่า ทัพพะ แปลว่าอะไร?(G)
A:ไม้
Q:(G)พระเถระผู้ได้ชื่อว่าประสูติิบนเชิงตะกอน?(G)
A:พระทัพพมัลลบุตรเถระ
Q:(G)พระเจ้ามหานามะเป็นพระราชโอรสของใคร?(G)
A:พระเจ้าอมิโตทนะ
Q:(G)พระเถระที่ธรรมิกพูดจาเสียดสีท่านว่า “คนกุณฑะ” ซึ่งหมายถึงคนชั่วช้า เนื่องจากมีภาพหญิงสาวติดตาม?(G)
A:พระกุณฑธานเถระ
Q:(G)พระเถระที่เป็นต้นบัญญัติการห้ามพระภิกษุดื่มสุรา?(G)
A:พระสาคตเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางศรัทธาวิมุตติ?(G)
A:พระวักกลิเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุ?(G)
A:พระมหากัปปินเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้นำซึ่งความเลื่อมใส?(G)
A:พระอุปเสนเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้อยู่ป่า เป็นน้องชายพระสารีบุตร?(G)
A:พระเรวตขทิรวนิยเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางอรณวิหารและทักขิเณยยบุคคล?(G)
A:พระสุภูติเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางขิปปาภิญญา?(G)
A:พระพาหิยเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้มีปฏิภาณ?(G)
A:พระวังคีสเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ปรารภความเพียร?(G)
A:พระโสณโกฬิวิสเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ?(G)
A:พระโสภิตเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ให้โอวาทภิกษุณี?(G)
A:พระนันทกเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้เพ่งด้วยฌาณ?(G)
A:พระกังขาเรวตเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้เจริญวิปัสสนา?(G)
A:พระมหาปันถกเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ?(G)
A:พระจูฬปันถกเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้จับสลากเป็นที่หนึ่ง?(G)
A:พระกุณฑธานเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้บวชด้วยศรัทธา?(G)
A:พระรัฐบาลเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้แสดงธรรมอันวิจิตร?(G)
A:พระกุมารกัสสปเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา ๔?(G)
A:พระมหาโกฏฐิตเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ?(G)
A:พระสาคตเถระ
Q:(G)เอตทัคคะในทางผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา?(G)
A:พระปิลินทวัจฉเถระ
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ?(G)
A:พระภัททกาปิลานีเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงอภิญญา?(G)
A:พระภัททากัจจานาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง?(G)
A:พระกีสาโคตมีเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา?(G)
A:พระสิงคาลกมาตาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่ายผู้รัตตัญญู?(G)
A:พระมหาปชาบดีเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปัญญา?(G)
A:พระเขมาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีฤทธิ์?(G)
A:พระอุบลวรรณาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงพระวินัย?(G)
A:พระปฏาจาราเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เพ่งด้วยฌาน?(G)
A:พระนันทาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก?(G)
A:พระธรรมทินนาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ปรารภความเพียร?(G)
A:พระโสณาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีทิพยจักษุ?(G)
A:พระสกุลาเถรี
Q:(G)ภิกษุณี เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน?(G)
A:พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อน?(G)
A:ตปุสสะ และ ภัลลิกะ
Q:(G)เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายก?(G)
A:อนาถบิณฑิกเศรษฐี
Q:(G)ผู้สร้างพระเชตวันมหาวิหาร?(G)
A:อนาถบิณฑิกเศรษฐี
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก?(G)
A:จิตตคฤหบดี
Q:(G)ใครสร้างวัดอัมพาตการาม____?(G)
A:จิตตคฤหบดี
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ ๔?(G)
A:หัตถกคฤหบดี
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายทานมีรสอันประณีต?(G)
A:พระเจ้ามหานามศากยะ
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้ให้ของเจริญจิต?(G)
A:อุคคคฤหบดี
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุสงฆ์?(G)
A:อุคคตคฤหบดี
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหว?(G)
A:สูรอัมพัฏฐอุบาสก
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสในบุคคล?(G)
A:ชีวกโกมารภัจ
Q:(G)อุบาสก เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคย?(G)
A:นกุลบิดาคฤหบดี
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้แสดงธรรม?(G)
A:นางขุชชุตตรา
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน?(G)
A:นางสุชาดา
Q:(G)มารดาของพระยสะ?(G)
A:นางสุชาดา
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นทายิกา?(G)
A:นางวิสาขา
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อยู่ด้วยเมตตา?(G)
A:นางสามาวดี
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เพ่งด้วยฌาน?(G)
A:นางอุตตรานันทมารดา
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้ถวายของมีรสอันประณีต?(G)
A:พระนางสุปปวาสา
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้อุปัฏฐากภิกษุไข้?(G)
A:นางสุปปิยา
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้เลื่อมใสมั่นคง?(G)
A:นางกาติยานี
Q:(G)อุบาสิกา เอตทะคคะในฝ่ายผู้ได้ความเลื่อมใส?(G)
A:นางกาฬีกุกรรฆริกา
Q:(G)อุบาสิกา เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีความคุ้นเคยในพระศาสดา?(G)
A:นางนกุลมารดาคหปตานี
Q:(G)หมอชีวกโกมารภัจ สร้างวัดชื่อว่าอะไร?(G)
A:ชีวกัมพวัน
Q:(G)วัดชีวกัมพวัน เป็นวัดที่หมอชีวกสร้าง ซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ชนิดใดมาก่อน?(G)
A:สวนมะม่วง
Q:(G)โรคเรื้อน?(G) 
A:กุฏฐัง
Q:(G)โรคฝีดาษ?(G)
A:คัณโฑ
Q:(G)โรคกลาก?(G)
A:กิลาโส
Q:(G)โรคไข้มองคร่อ?(G)
A:โสโส
Q:(G)โรคลมบ้าหมู?(G)
A:อปมาโร
Q:(G)ใครเป็นคนชักชวนให้พระเจ้าอชาตศัตรูเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า?(G)
A:หมอชีวกโกมารภัจ
Q:(G)"นางสามาวดี"ได้ชื่อนี้เพราะว่าเคยคิดทำรั้วกั้นเพื่อให้คนรับทานเดินเข้ารับทานโดยไม่ต้องแย่งกัน คำว่า วดี แปลว่า
?(G)
A:รั้ว
Q:(G)ท้าวมหาราชปกครองครุฑ?(G)
A:ท้าววิรุฬหก
Q:(G)กระดูกทั้งหลาย ที่เป็นร่างโครงแข็งค้ำอยู่ในกาย มีวรรณะขาว?(G)
A:อัฏฐิ
Q:(G)ผมทั้งหลายที่อยู่ตามหนังศีรษะ ดำบ้าง ขาวบ้าง?(G)
A:เกสา
Q:(G)ขนทั้งหลายที่งอกอยู่ตามรูขุมขนทั่วกาย เว้นไว้แต่ฝ่ามือและฝ่าเท้า?(G)
A:โลมา
Q:(G)เล็บทั้งหลายที่งอกอยู่ตามปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า มีวรรณะขาว?(G)
A:นะขา
Q:(G)ฟันทั้งหลายที่งอกอยู่ตามกระดูกคางข้างบน-ข้างล่าง สำหรับบดเคี้ยวอาหาร ชุ่มอยู่ด้วยน้ำลายเป็นนิตย์?(G)
A:ทันตา
Q:(G)หนังที่หุ้มอยู่รอบกาย?(G)
A:ตะโจ
Q:(G)เนื้อภายในมีวรรณะอันแดงชุ่มไปด้วยโลหิต?(G)
A:มังสัง
Q:(G)เอ็นทั้งหลาย ที่รึงรัดรวบโครงกระดูกไว้ มีวรรณะออกขาว?(G)
A:นะหารู
Q:(G)เยื่อในกระดูก มีวรรณะขาวเหมือนยอดหวายที่เผาอ่อน ๆ แล้วใส่ในกระบอกไม้ เยื่อในกระดูกสมองศีรษะเป็นยวงขาวเหมือนเยื่อในหอยจุ๊บแจงหรือนุ่นคลุกกะทิ?(G)
A:อัฏฐิมิญชัง
Q:(G)ม้าม คือก้อนเนื้อ มีสีแดงคล้ำ 2 ก้อน มีขั้วอันเดียวเหมือนผลมะม่วง 2 ผล มีขั้วเดียวกัน อยู่ข้างซ้ายเคียงกับหัวใจ?(G)
A:วักกัง
Q:(G)หัวใจ มีสัณฐานคล้ายดอกบัวตูม ตั้งอยู่ท่ามกลางอกค่อนไปข้างซ้าย?(G)
A:หะทะยัง
Q:(G)ตับ คือแผ่นเนื้อ 2 แผ่น มีสีแดงคล้ำ ตั้งอยู่ด้านขวาของหัวใจ?(G)
A:ยะกะนัง
Q:(G)พังผืด มีวรรณะอันขาวเป็นแผ่นบางเหนี่ยวหนังกับเนื้อ เหนี่ยวเอ็นกับเนื้อและกระดูกกับเนื้อไว้บ้าง?(G)
A:กิโลมะกัง
Q:(G)ไต เป็นชิ้นเนื้อดำคล้ำเหมือนลิ้นโคดำ อยู่ข้างชายโครง?(G)
A:ปิหะกัง
Q:(G)ปอด เป็นแผ่นเนื้อมีวรรณะแดงคล้ำ ๆ ชายเป็นแฉก ปกเหนือหัวใจและม้ามอยู่ท่ามกลางอก?(G)
A:ปัปผาสัง
Q:(G)ไส้ใหญ่ ปลายหนึ่งอยู่ทวาร ทบไปทบมา มีวรรณะขาวชุ่มด้วยโลหิตในท้อง เหมือนงูขาวที่เขาตัดศีรษะแล้วแช่ในรางเลือดฉะนั้น?(G) 
A:อันตัง
Q:(G)สายติดเหนี่ยวไส้ใหญ่ มีวรรณะอันขาว?(G)
A:อันตะคุณัง
Q:(G)อาหารนอนท้อง หรืออาหารในกระเพาะอาหาร เช่นอาหารที่กลืนเข้าไปแล้วอาเจียนออกมา?(G)
A:อุทะริยัง
Q:(G)อาหารเก่าที่กินค้างกลายเป็นคูถไม่ต่างจากอุจจาระที่ถ่ายออกมาฉะนั้น?(G)
A:กะรีสัง
Q:(G)น้ำเสลด มีวรรณะขาวคล้ำ ๆ เป็นมวก ๆ ติดอยู่กับพื้นหลอดไส้ด้านใน?(G)
A:เสมหัง
Q:(G)น้ำดี สีเขียวคล้ำที่เป็นฝักตั้งอยู่ท่ามกลางอก อยู่เฉพาะที่ไม่ซึมซาบทั่วกาย?(G)
A:ปิตตัง
Q:(G)น้ำเลือดน้ำหนอง ย่อมตั้งอยู่ในสรีระที่มีบาดแผล?(G)
A:ปุพโพ
Q:(G)น้ำเลือด วรรณะสีแดงสด มีขังอยู่ตามขุมในกายและซึมซาบอยู่ทั่วร่างกาย?(G)
A:โลหิตัง
Q:(G)น้ำมันข้น หรือไขมัน มีสีเหลืองติดอยู่กับหนังต่อเนื้อ?(G)
A:เมโท
Q:(G)น้ำตาที่ไหลออกจากตาเมื่อกาลทุกข์โทมนัสมาถึง?(G)
A:อัสสุ
Q:(G)น้ำมันเหลวเป็นเปลวอยู่ในพุง เหมือนเปลวสุกร?(G)
A:วะสา
Q:(G)น้ำลาย มีทั้งใสและข้น?(G)
A:เขโฬ
Q:(G)น้ำมูก มีอาการเหลวบ้าง ข้นบ้าง เป็นยวงออกจากนาสิก?(G)
A:สิงฆาณิกา
Q:(G)น้ำไขข้อ ติดอยู่ตามข้อต่อของกระดูก?(G)
A:ละสิกา
Q:(G)น้ำปัสสาวะ เกรอะออกจากรากและคูถมาไว้ในถุงบริเวณหัวเหน่า?(G)
A:มุตตัง
Q:(G)อุตตรกุรุทวีป เรียกอีกอย่างว่า?(G)
A:อุดรกาโรทวีป
Q:(G)ทวีปที่มนุษย์ในทวีปนี้มีหน้าตาเป็นสี่เหลี่ยม รักษาศีลอย่างมั่นคง ใครอยากได้อะไรก็ไปอธิษฐานเอาได้ที่ต้นกัลปพฤกษ์?(G)
A:อุตตรกุรุทวีป
Q:(G)ทวีปที่มนุษย์ในทวีปนี้มีหน้าตาเป็นพระจันทร์ครึ่งดวง?(G)
A:อมรโคยานทวีป
Q:(G)ทวีปที่มนุษย์ในทวีปนี้มีหน้าตาเป็นรูปกลมดังจันทร์เดือนเพ็ญ?(G)
A:บุรพวิเทหทวีป
Q:(G)ทวีป ที่มนุษย์ในทวีปนี้มีหน้าตาเป็นรูปไข่ มีต้นหว้าเป็นไม้ประจำทวีป?(G)
A:ชมพูทวีป
Q:(G)การปฏิบัติตนให้ได้รับความลำบาก เคร่งครัดเกินไป กระทำตน ให้ได้รับความทุกข์ทรมาน เป็นการกระทำที่เหนื่อยเปล่า ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้น
?(G)
A:อัตตกิลมถานุโยค
Q:(G)การปฏิบัติย่อหย่อนเกินไป แสวงหาแต่กามสุข อันพัวพันหมกมุ่นแต่ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส?(G)
A:กามสุขัลลิกานุโยค
Q:(G)การปฏิบัติแบบกลางๆไม่ย่อหย่อนเกินไป ไม่ตึงเกินไป?(G)
A:มัชฌิมาปฏิปทา
Q:(G)ผู้ที่ไม่เป็นภิกษุ หมายถึง สามเณรและคฤหัสถ์?(G)
A:อนุปสัมบัน
Q:(G)ผู้ได้รับอุปสมบทเป็นภิกษุหรือภิกษุณีแล้ว?(G) 
A:อุปสัมบัน
Q:(G)สิ่งที่ไม่ควรคิด 4 อย่างได้แก่ พุทธวิสัย ฌานวิสัย กรรมวิสัย และ____?(G)
A:โลกวิสัย
Q:(G)สิ่งที่ไม่ควรคิด 4 อย่างได้แก่ ____ฌานวิสัย กรรมวิสัย และ โลกวิสัย?(G)
A:พุทธวิสัย
Q:(G)สิ่งที่ไม่ควรคิด 4 อย่างได้แก่ พุทธวิสัย____กรรมวิสัย และโลกวิสัย?(G)
A:ฌานวิสัย
Q:(G)สิ่งที่ไม่ควรคิด 4 อย่างได้แก่ พุทธวิสัย ฌานวิสัย ____และโลกวิสัย?(G)
A:กรรมวิสัย
Q:(G)สิ่งที่ไม่ควรคิด 4 อย่าง?(G)
A:อจิณไตย 4
Q:(G)หลักการพูดตามคำสอนพระพุทธเจ้า คือ ____ พูดคำจริง พูดจาอ่อนหวาน พูดมีประโยชน์ พูดด้วยจิตเมตตา?(G)
A:พูดถูกกาล
Q:(G)หลักการพูดตามคำสอนพระพุทธเจ้า คือ พูดถูกกาล ____ พูดจาอ่อนหวาน พูดมีประโยชน์ พูดด้วยจิตเมตตา?(G)
A:พูดคำจริง
Q:(G)หลักการพูดตามคำสอนพระพุทธเจ้า คือ พูดถูกกาล พูดคำจริง ____พูดมีประโยชน์ พูดด้วยจิตเมตตา?(G)
A:พูดจาอ่อนหวาน
Q:(G)หลักการพูดตามคำสอนพระพุทธเจ้า คือ พูดถูกกาล พูดคำจริง พูดจาอ่อนหวาน ____ พูดด้วยจิตเมตตา?(G)
A:พูดมีประโยชน์
Q:(G)หลักการพูดตามคำสอนพระพุทธเจ้า คือ พูดถูกกาล พูดคำจริง พูดจาอ่อนหวาน พูดมีประโยชน์ ____?(G)
A:พูดด้วยจิตเมตตา
Q:(G)ใครเป็นคนกราบทูลขอกับพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทำให้ พระมหาปชาบดีเถรี ได้บวช สมดังมโนรถ?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)ห้องธรรมพระนิพพาน(DhammaNirvana) เปิดเป็นครั้งแรกเมื่อใด (วัน เดือน ปี)?(G)
A:28 มกราคม 2553
Q:(G)ห้องธรรมพระนิพพาน (DhammaNirvana)จัดพิธีบวงสรวงครั้งแรกเมื่อใด (วัน เดือน ปี)?(G)
A:18 เมษายน 2553
Q:(G)หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ มีชื่อสมณศักดิ์เต็มว่าอย่างไร?(G)
A:พระราชพรหมยาน ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
Q:(G)พระราชพรหมยาน หมายถึงหลวงพ่อ____?(G)
A:หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ
Q:(G)พระราชพรหมยานเถระ ได้มรณภาพด้วยอายุเท่าไร?(G)
A:76 ปี
Q:(G)หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ มรณภาพที่โรงพยาบาลอะไร?(G)
A:โรงพยาบาลศิริราช
Q:(G)หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ มรณภาพเมื่อใด ( วัน เดือน ปี)?(G)
A:30 ตุลาคม 2535
Q:(G)วัดจันทราราม (ท่าซุง) ตั้งอยู่ตำบล____อำเภอเมือง จังหวัด อุทัยธานี?(G)
A:ตำบลน้ำซึม
Q:(G)หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ มรณภาพเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2535 เวลากี่โมง?(G)
A:16.10 น
Q:(G)หลวงพ่อปาน โสนันโท มีชื่อสมณศักดิ์ว่าอย่างไร?(G)
A:พระครูวิหารกิจจานุการ
Q:(G)หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่____ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง?(G)
A:8 กรกฎาคม 2459
Q:(G)หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) ตอนสมัยเด็ก ชาวบ้านเรียกชื่อท่านว่าอะไร(ชื่อเล่น)?(G)
A:เล็ก
Q:(G)ตอนหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เกิดมา ลุงที่บวชเป็นพระได้ฌานสมาบัติ (หลวงพ่อเล็ก เกสโร) ท่านบอกว่า เจ้าเด็กคนนี้มาจากพรหม ดังนั้นจึงให้ชื่อว่า____?(G)
A:พรหม
Q:(G)หลังจากหลวงพ่อเล็ก เกสโร ได้ตั้งชื่อให้หลวงพ่อฤๅษีตอนเกิดใหม่ว่า พรหม ต่อมาภายหลัง คนที่จดสำมะโนครัวเขามาเปลี่ยนชื่อให้เป็น ____?(G)
A:สังเวียน
Q:(G)ชื่อเล่นที่มารดาและพี่ๆน้องๆของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำเรียกท่านสมัยเด็กคือ____?(G)
A:พ่อกลาง
Q:(G)หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ที่ตำบลสาลี อำเภอ____จังหวัด____?(G)
A:อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
Q:(G)หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถระ) เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2459 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ที่ตำบล____อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี?(G)
A:ตำบลสาลี
Q:(G)อธิศีลสิกขาเป็นกำลังของพระอริยเจ้าชั้นไหน?(G)
A:พระโสดาบันและพระสกิทาคามี
Q:(G)อธิจิตสิกขาเป็นกำลังของพระอริยเจ้าชั้นไหน?(G)
A:พระอนาคามี
Q:(G)อธิปัญญาสิกขาเป็นกำลังของพระอริยเจ้าชั้นไหน?(G)
A:พระอรหันต์
Q:(G)พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ทั้งสาม คือ พระนางสามาวดี พระนางวาสุลทัตตา และ____?(G)
A:พระนางมาคันทิยา
Q:(G)พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ทั้งสาม คือ ____พระนางวาสุลทัตตา และ พระนางมาคันทิยา?(G)
A:พระนางสามาวดี
Q:(G)พระมเหสีของพระเจ้าอุเทน ทั้งสาม คือ พระนางสามาวดี ____และ พระนางมาคันทิยา?(G)
A:พระนางวาสุลทัตตา
Q:(G)พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่) สูง 93 เมตร อำเภอ____จังหวัด____?(G)
A:อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
Q:(G)พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง (หลวงพ่อใหญ่)อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สูงกี่เมตร ?(G)
A:93 เมตร
Q:(G)พระมหากัปปินะ เป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์ผู้ครองนคร____ ?(G)
A:ภุกฏวดี
Q:(G)พระมหากัปปินะเคยเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครภุกฎวดีใน____?(G)
A:ปัจจันตชนบท
Q:(G)พระมหากัปปินเถระพระนามเดิมว่า____?(G)
A:กัปปินะ
Q:(G)พระมหากัปปินเถระก่อนบวชเป็นพระมหากษัตริย์ทรงครองราชสมบัติพระนามว่า ____?(G)
A:พระเจ้ามหากัปปินะ
Q:(G)พระเจ้ามหากัปปินะ มีพระมเหสีพระนามว่า____?(G)
A:พระนางอโนชาเทวี
Q:(G)“พระนางอโนชาเทวี” ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระราชาผู้ครอง____แห่งแคว้นมัททรัฐ?(G)
A:นครสาคละ
Q:(G)“พระนางอโนชาเทวี” เคยเป็นพระมเหสีของพระเถระองค์ใดสมัยที่เป็นฆราวาส?(G)
A:พระมหากัปปินเถระ
Q:(G)พระนางอโนชาเทวี ทรงผนวชในสำนักของพระเถรีองค์ใด?(G)
A:พระอุบลวรรณาเถรี
Q:(G)พระเถระองค์ใดมีขนสีเขียวขึ้นที่ฝ่าเท้า?(G)
A:พระโสณโกฬิวิสเถระ
Q:(G)พระโสณโกฬิวิสะ เกิดในตระกูลเศรษฐี เมืองจำปา แคว้นอังคะ มีชื่อเต็มว่า “โสณะ” ซึ่งแปลว่า ____?(G)
A:ทองคำ
Q:(G)พระโสณโกฬิวิสะ เกิดในตระกูลเศรษฐี เมือง____?(G)
A:จำปา
Q:(G)พระโสณโกฬิวิสะ เกิดในตระกูลเศรษฐี เมืองจำปา แคว้นอังคะ มีชื่อเต็มว่า____?(G)
A:โสณะ
Q:(G)พระเถระองค์ใดคือพี่ชายของพระจูฬปันถกเถระ?(G)
A:พระมหาปันถกเถระ
Q:(G)พระเถระองค์ใดคือน้องชายของพระมหาปันถกเถระ?(G)
A:พระจูฬปันถกเถระ
Q:(G)พระมหากัปปินเถระได้ฟังธรรมชื่อว่าอะไรจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์?(G)
A:อนุปุพพิกถา
Q:(G)พระนางอโนชาเทวีพระมเหสีของพระเจ้ามหากัปปินะ พร้อมบริวารได้ฟังพระธรรมที่ชื่อว่าอะไรจึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน?(G)
A:อนุปุพพิกถา
Q:(G)อรหัง แปลว่าอะไร?(G)
A:ท่านผู้ไกลจากกิเลส
Q:(G)สัมมาสัมพุทโธ แปลว่าอะไร?(G)
A:ตรัสรู้เองโดยชอบ
Q:(G)วิชชาจรณสัมปันโน แปลว่าอะไร?(G)
A:พระองค์ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ
Q:(G)สุคโต แปลว่าอะไร?(G)
A:เสด็จไปดีแล้ว
Q:(G)โลกวิทู แปลว่าอะไร?(G)
A:รู้แจ้งโลก
Q:(G)อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ แปลว่าอะไร?(G)
A:เป็นนายสารถีผู้ฝึก
Q:(G)สัตถา เทวมนุสสานัง?(G)
A:พระองค์ทรงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
Q:(G)พุธโธ แปลว่าอะไร?(G)
A:ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
Q:(G)ภควา แปลว่าอะไร?(G)
A:ผู้มีโชค
Q:(G)สวากขาโต ภควตา ธัมโม แปลว่าอะไร?(G)
A:พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว
Q:(G)สันทิฏฐิโก แปลว่าอะไร?(G)
A:ผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง
Q:(G)อกาลิโก แปลว่าอะไร?(G)
A:ไม่เลือกกาลไม่เลือกสมัย
Q:(G)เอหิปัสสิโก แปลว่าอะไร?(G)
A:ควรเรียกให้มาดู
Q:(G)โอปนยิโก แปลว่าอะไร?(G)
A:ควรน้อมเข้ามา
Q:(G)ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ แปลว่าอะไร?(G)
A:อันวิญญูพึงรู้เฉพาะตน
Q:(G)มงคล ข้อที่ 1 อเสวนา จ พาลานํ ( อะเสวะนาจะพาลานัง )?(G)
A:ไม่คบคนพาล
Q:(G)มงคล ข้อที่ 2 ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา ( ปันทิตานัญจะเสวะนา )?(G)
A:คบบัณฑิต
Q:(G)มงคล ข้อที่ 3 ปูชา จ ปูชนียานํ (ปูชา จะ ปูชะนียานัง )?(G)
A:บูชาบุคคลที่ควรบูชา
Q:(G)มงคล ข้อที่ 4 ปฏิรูปเทสวาโส จ (ปะติรูปะเทสะวาโส จะ)?(G)
A:อยู่ในประเทศอันสมควร
Q:(G)มงคล ข้อที่ 5 ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา (ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา)?(G)
A:ความเป็นผู้ทำบุญไว้กาลก่อน
Q:(G)มงคล ข้อที่ 6 อตฺตสมฺมาปณิธิ จ ( อัตตะสัมมาปะณิธิจะ )?(G)
A:ตั้งตนไว้ชอบ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 7 พาหุสจฺจญฺ จ ( พาหุสัจจัญจะ )?(G)
A:เป็นพหุสูตร
Q:(G)มงคล ข้อที่ 8 สิปฺปญฺ จ ( สิปปัญจะ )?(G)
A:มีศิลปะ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 9 วินโย จ สุสิกฺขิโต ( วินะโย จะ สุสิกขิโต )?(G)
A:มีวินัย
Q:(G)มงคล ข้อที่ 10 สุภาสิตา จ ยา วาจา ( สุภาสิตา จะ ยา วาจา )?(G)
A:มีวาจาสุภาษิต
Q:(G)มงคล ข้อที่ 11 มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ ( มาตาปิตุอุปัฏฐานัง )?(G)
A:บำรุงมารดาบิดา
Q:(G)มงคล ข้อที่ 12 ปุตฺต สงฺคโห ( ปุตตะ สังคะโห )?(G)
A:สงเคราะห์บุตร
Q:(G)มงคล ข้อที่ 13 ทารสฺส สงฺคโห ( ทารัสสะ สังคะโห )?(G)
A:สงเคราะห์ภรรยา
Q:(G)มงคล ข้อที่ 14 อนากุลา จ กมฺมนฺตา (อะนากุลา จะ กัมมันตา )?(G)
A:การงานไม่คั่งค้าง
Q:(G)มงคล ข้อที่ 15 ทานญฺจ ( ทานัญ จะ )?(G)
A:ให้ทาน
Q:(G)มงคล ข้อที่ 16 ธมฺมจริยา จ (ธัมมะจะริยา จะ )?(G)
A:การประพฤติธรรม
Q:(G)มงคล ข้อที่ 17 ญาตกานญฺจ สงฺคโห ( ญาตะกานัญจะ สังคะโห )?(G)
A:สงเคราะห์ญาติ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 18 อนวชฺชานิ กมฺมานิ ( อะนะวัชชานิ กัมมานิ )?(G)
A:การงานที่ไม่มีโทษ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 19 อารตี วิรตี ปาปา ( อาระตี วิระตี ปาปา )?(G)
A:งดเว้นจากบาป
Q:(G)มงคล ข้อที่ 20 มชฺชปานา จ สญฺญโม ( มัชชะปานา จะ สัญญะโม )?(G)
A:สำรวมในการดื่มน้ำเมา
Q:(G)มงคล ข้อที่ 21 อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ ( อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ )?(G)
A:ไม่ประมาทในธรรม
Q:(G)มงคล ข้อที่ 22 คารโว จ ( คาระโว จะ )?(G)
A:มีความเคารพ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 23 นิวาโต จ ( นิวาโต จะ )?(G)
A:มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
Q:(G)มงคล ข้อที่ 24 สนฺตุฏฐี จ ( สันตุฏฐี จะ )?(G)
A:มีความสันโดษ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 25 กตญฺญุตา ( กะตัญญุตา )?(G)
A:มีความกตัญญู
Q:(G)มงคล ข้อที่ 26 กาเลน ธมฺมสฺสวนฺ ( กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง )?(G)
A:ฟังธรรมตามกาล
Q:(G)มงคล ข้อที่ 27 ขนฺตี จ (ขันตี จะ )?(G)
A:มีความอดทน
Q:(G)มงคล ข้อที่ 28 โสวจสฺสตา ( โสวะจัสสะตา )?(G)
A:เป็นผู้ว่าง่าย
Q:(G)มงคล ข้อที่ 29 สมณานญฺ จ ทสฺสนํ ( สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง )?(G)
A:เห็นสมณะ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 30 กาเลน ธมฺมสากจฺฉา ( กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา )?(G) 
A:สนทนาธรรมตามกาล
Q:(G)มงคล ข้อที่ 31 ตโป จ (ตะโป จะ )?(G)
A:การบำเพ็ญตบะ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 32 พฺรหฺมจริยญฺ จ ( พรหมมะจะริยัญ จะ )?(G)
A:ประพฤติพรหมจรรย์
Q:(G)มงคล ข้อที่ 33 อริยสจฺจาน ทสฺสนํ ( อะริยะสัจจานะทัสสะนัง )?(G)
A:เห็นอริยสัจ
Q:(G)มงคล ข้อที่ 34 นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ ( นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ )?(G)
A:ทำพระนิพพานให้แจ้ง
Q:(G)มงคล ข้อที่ 35 ผุฏฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ( ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ )?(G)
A:จิตไม่หวั่นไหวเพราะโลกธรรม
Q:(G)มงคล ข้อที่ 36 อโสกํ ( อโสกัง )?(G)
A:จิตไม่เศร้าโศก
Q:(G)มงคล ข้อที่ 37 วิรชํ ( วิระชัง )?(G)
A:มีจิตปราศจากธุลี
Q:(G)มงคล ข้อที่ 38 เขมํ ( เขมัง )?(G)
A:มีจิตเกษม
Q:(G)นิพพานที่ดับกิเลสโดยที่ยังมีขันธ์เหลืออยู่ เช่นพระอรหันต์ทีดับกิเลสได้เด็ดขาด เรียกว่าอะไร?(G)
A:สอุปาทิเสสนิพพาน
Q:(G)ดับกิเลสที่ไม่มีขันธ์เหลือ หมายถึง พระอรหันต์ที่เข้านิพพานไปแล้ว?(G)
A:อนุปาทิเสสนิพพาน
Q:(G)นิพพานํ ปรมํ สุขํ (นิพพานัง ปรมัง สุขขัง) ?(G)
A:นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
Q:(G)นางฟ้าที่เคยทำบุญด้วยข้าวตอก เลยอยากได้บุญเพิ่มมาอถายอุปัฏฐากพระมหากัสสปะด้วยการปัดกวาดดูแลกุฏีพระมหากัสสป แต่ก็ถูกพระเถระไล่ไป?(G)
A:ลาชเทวธิดา
Q:(G)บุพพกรรมของหญิงคนหนึ่งที่เป็นภรรยาของนายเรือเดินทะเลต้องถูกจับถ่วงน้ำ เพราะเหตุไร?(G)
A:เคยจับสุนัขถ่วงน้ำ
Q:(G)บุพพกรรมของพระภิกษุ7รูปที่ต้องถูกขังอยู่ในถ้ำ 7วัน อดข้าวอดน้ำพอครบวันที่ 7จึงได้มีโอกาสได้กลับออกมา?(G)
A:เคยขังตัวเงินตัวทองเอาไว้ในรู 7 วัน
Q:(G)พระอนุรุทธเถระขอบวชกับพระพุทธเจ้าที่ไหน?(G)
A:อนุปิยอัมพวัน
Q:(G)พระอนุรุทธเถระได้ฟังธรรมที่ชื่อว่าอะไรจึงบรรลุเป็นพระอรหันต์?(G)
A:มหาปุริสวิตกสูตร
Q:(G)อุทุมพริกสูตร เกิดจากใครเป็นผู้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้า?(G)
A:นิโครธปริพาชก
Q:(G)ชื่อของเมืองหลวงแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย มีแม่น้ำคงคาไหลผ่าน ?(G)
A:พาราณสี
Q:(G)แคว้นโกศล เป็นแคว้นใหญ่มีแสนยานุภาพมาก มีเมืองหลวงชื่อ อะไร?(G)
A:สาวัตถี
Q:(G)พระนางมัลลิกาเทวี พระมเหสีพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้ถวายทานที่ไม่มีใครเหมือน เรียกทานนี้ว่า____?(G)
A:อสทิสทาน
Q:(G)การถวายอสทิสทานเกิดขึ้นที่เมื่องอะไร?(G)
A:สาวัตถี
Q:(G)พระภิกษุที่ยังห่วงอาลัยจีวร เลยต้องไปเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวร7วันหลังจากนั้นไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตคือใคร ?(G)
A:พระติสสะ
Q:(G)นกช้าง เป็นนกที่อาศัยในแดนอุตตรกุรุทวีปเป็นนกมีหัวเป็นราชสีห์มีงวงเป็นช้าง?(G)
A:นกหัสดีลิงค์
Q:(G)พระพุทธเจ้าองค์เดียวทรงอุบัติขึ้นในกัปใด กัปนี้ชื่อว่า____?(G)
A:สารกัป
Q:(G)พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์ ทรงอุบัติขึ้นในกัปใด กัปนี้ชื่อว่า____?(G)
A:มัณฑกัป
Q:(G)พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ทรงอุบัติขึ้นในกัปใด กัปนี้ชื่อว่า____?(G)
A:วรกัป
Q:(G)พระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ทรงอุบัติขึ้นในกัปใด กัปนี้ชื่อว่า____?(G)
A:สารมัณฑกัป
Q:(G)พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ทรงอุบัติขึ้นในกัปใด กัปนี้ชื่อว่า____?(G)
A:ภัททกัป
Q:(G)พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ทรงอุบัติขึ้นในกัปใด กัปนี้ชื่อว่า____?(G)
A:ภัทรกัป
Q:(G)กัปที่ว่างเปล่าจากบุคคลผู้มีคุณ ไม่มีพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิ์อุบัติขึ้นเรียกว่า ____?(G)
A:สุญญกัป
Q:(G)กัปที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเรียกว่า____?(G)
A:อสุญญกัป
Q:(G)ฝนโบกขรพรรษมีสีอะไร?(G)
A:แดง
Q:(G)ฝนสีแดงตกลงมาคราวที่พระเวสสันดรเสด็จกลับเมืองคือ____?(G)
A:ฝนโบกขรพรรษ
Q:(G)ฝนสีแดงตกลงมาในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์มาโปรดพระประยูรญาติ____?(G)
A:ฝนโบกขรพรรษ
Q:(G)พระปัญจวัคคีย์ประกอบด้วย _____วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ?(G)
A:โกณฑัญญะ
Q:(G)พระปัญจวัคคีย์ประกอบด้วย โกณฑัญญะ_____ ภัททิยะ มหานามะ และ อัสสชิ ?(G)
A:วัปปะ
Q:(G)พระปัญจวัคคีย์ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ _____ มหานามะและ อัสสชิ ?(G)
A:ภัททิยะ
Q:(G)พระปัญจวัคคีย์ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ _____และ อัสสชิ ?(G)
A:มหานามะ
Q:(G)พระปัญจวัคคีย์ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ_____ ?(G)
A:อัสสชิ
Q:(G)พรหมจำนวนเท่าไรที่ได้ฟังพระธัมมจักกัปปวัตนสูตรพร้อมด้วยพระปัญจวัคคีย์?(G)
A:18 โกฏิ
Q:(G)พระธรรมกัณฑ์แรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงคือ ?(G)
A:ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
Q:(G)เพื่อนพระยสะที่มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมในคราวเดียวกันมีกี่ท่าน?(G)
A:54 ท่าน
Q:(G)ภัททวัคคีย์ มีทั้งหมดกี่คน?(G)
A:30 คน
Q:(G)พระขีณาสพแปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วหมายถึง____?(G)
A:พระอรหันต์
Q:(G)พระจูฬปันถกเถระได้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในโอกาสที่ถูกนิมนต์ไปที่ไหน?(G)
A:บ้านหมอชีวก
Q:(G)ราคะ เรียกอีกอย่างว่า อย่างไร ?(G)
A:โลภะ
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ____ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ?(G)
A:ได้ลาภ
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ได้ลาภ ____ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ?(G)
A:เสื่อมลาภ
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ได้ลาภ เสื่อมลาภ ____เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ?(G)
A:ได้ยศ
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ ____ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ ?(G)
A:เสื่อมยศ
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ____ สรรเสริญ สุข ทุกข์ ?(G)
A:นินทา
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา ____ สุข ทุกข์ ?(G)
A:สรรเสริญ
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ ____ทุกข์ ?(G)
A:สุข
Q:(G)โลกธรรม 8 ประกอบด้วย ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ____ ?(G)
A:ทุกข์
Q:(G)ญาณ ๓ การเห็นอริยสัจ ประกอบด้วย ๑) ____ ๒)กิจญาณ ๓)กตญาณ?(G)
A:สัจญาณ
Q:(G)ญาณ ๓ การเห็นอริยสัจ ประกอบด้วย ๑)สัจญาณ ๒) ____๓)กตญาณ?(G)
A:กิจญาณ
Q:(G)ญาณ ๓ การเห็นอริยสัจ ประกอบด้วย ๑)สัจญาณ ๒)กิจญาณ ๓)____?(G)
A:กตญาณ
Q:(G)อสีติมหาสาวก แปลว่า____?(G)
A:พระสาวกผู้ใหญ่ 80 องค์
Q:(G)อสีติมหาสาวก โดยส่วนใหญ่คือ____?(G)
A:เอตทัคคะ
Q:(G)อสีติมหาสาวก มีทั้งหมดกี่องค์?(G)
A:80 องค์
Q:(G)ภรรยาเหมือนเพชรฆาต __?(G)
A:วธกภริยา
Q:(G)ภรรยาเหมือนโจร __?(G)
A:โจรีภริยา
Q:(G)ภรรยาเหมือนนาย __?(G)
A:อัยยภริยา
Q:(G)ภรรยาเหมือนแม่__?(G)
A:มาตาภริยา
Q:(G)ภรรยาเหมือนน้องสาว__?(G)
A:ภคินิภริยา
Q:(G)ภรรยาเหมือนเพื่อน __?(G)
A:สขาภริยา
Q:(G)ภรรยาเหมือนทาส__?(G)
A:ทาสีภริยา
Q:(G)การบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ__?(G)
A:อามิสบูชา
Q:(G)การบูชาด้วยการปฏิบัติตามคำสอน__?(G)
A:ปฏิบัติบูชา
Q:(G)พุทธบริษัท 4 ได้แก่ __ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ?(G)
A:ภิกษุ
Q:(G)พุทธบริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ __ อุบาสก อุบาสิกา ?(G)
A:ภิกษุณี
Q:(G)พุทธบริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี __ อุบาสิกา ?(G)
A:อุบาสก
Q:(G)พุทธบริษัท 4 ได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก __ ?(G)
A:อุบาสิกา
Q:(G)พหุสูตร ผู้ได้ยินได้ฟังมามาก แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ____และ พาหุสัจจะของคฤหัสถ์ ?(G)
A:พาหุสัจจะของบรรพชิต
Q:(G)พหุสูตร ผู้ได้ยินได้ฟังมามาก แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ พาหุสัจจะของบรรพชิต และ ___ ?(G)
A:พาหุสัจจะของคฤหัสถ์
Q:(G)ศิลปะมี2 แขนงคือ ____ และ ศิลปะของคฤหัสถ์ ?(G)
A:ศิลปะของบรรพชิต
Q:(G)ศิลปะมี2 แขนงคือ ศิลปะของบรรพชิต และ ____ ?(G)
A:ศิลปะของคฤหัสถ์
Q:(G)ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม สามอย่างนี้เรียกว่า?(G)
A:กายกรรม 3
Q:(G)ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ สี่อย่างนี้เรียกว่า ?(G)
A:วจีกรรม 4
Q:(G)ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย มีความเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้า เหล่านี้เรียกว่า?(G)
A:มโนกรรม 3
Q:(G)ใครเป็นคนแรกที่ได้ถวายคฤหบดีจีวรแด่พระภิกษุสงฆ์ ?(G)
A:หมอชีวก
Q:(G)ใครกราบทูลขอพรห้ามบวชคนที่มีโรคติดต่อ 5 อย่าง?(G)
A:หมอชีวก
Q:(G)พระเถระถูกนันทกยักษ์ทุบ ทำให้นันทยักษ์ลงอเวจีมหานรก?(G)
A:พระสารีบุตรเถระ
Q:(G)พระสารีบุตรเถระจะหันศีรษะไปทางทิศที่___พำนักอยู่?(G)
A:พระอัสสชิ
Q:(G)วันที่พระสารีบุตรเถระปรินิพพาน?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
Q:(G)พระรัฐบาลเป็นบุตรเศรษฐีที่ชื่อว่า____เหมือนกัน?(G)
A:รัฐบาล
Q:(G)ใครแสดงพระธรรมเทศนากับพระเจ้าโกรัพยะให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา?(G)
A:พระรัฐบาลเถระ
Q:(G)อดีตสามีของพระธรรมทินนาเถรีในสมัยครองเพศฆราวาส?(G)
A:วิสาขเศรษฐี
Q:(G)พระเถรีอดีตภรรยาของวิสาขอุบาสก เศรษฐีแห่งกรุงราชคฤห์?(G)
A:พระธรรมทินนาเถรี
Q:(G)พระเถระท่านใดซึ่งเคยประกอบอาชีพดีดกระโหลกศีรษะของมนุษย์ว่าไปเกิดที่ไหน?(G)
A:พระวังคีสเถระ
Q:(G)ลักษณะของคนพาล ๑)_______๒)ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)ชอบเห็นผิดเป็นชอบ ๔)แม้พูดดีๆด้วยก็โกรธ ๕)ไม่มีระเบียบวินัย?(G)
A:ชอบชักนำไปในทางที่ผิด
Q:(G)ลักษณะของคนพาล ๑)ชอบชักนำไปในทางที่ผิด ๒)_______ ๓)ชอบเห็นผิดเป็นชอบ ๔)แม้พูดดีๆด้วยก็โกรธ ๕)ไม่มีระเบียบวินัย?(G)
A:ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
Q:(G)ลักษณะของคนพาล ๑)ชอบชักนำไปในทางที่ผิด ๒)ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)_______ ๔)แม้พูดดีๆด้วยก็โกรธ ๕)ไม่มีระเบียบวินัย?(G)
A:ชอบเห็นผิดเป็นชอบ
Q:(G)ลักษณะของคนพาล ๑)ชอบชักนำไปในทางที่ผิด ๒)ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)ชอบเห็นผิดเป็นชอบ ๔)_______ ๕)ไม่มีระเบียบวินัย?(G)
A:แม้พูดดีๆด้วยก็โกรธ
Q:(G)ลักษณะของคนพาล ๑)ชอบชักนำไปในทางที่ผิด ๒)ชอบทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)ชอบเห็นผิดเป็นชอบ ๔)แม้พูดดีๆด้วยก็โกรธ ๕)_______?(G)
A:ไม่มีระเบียบวินัย
Q:(G)วันที่พระมหาโมคคัลลานเถระปรินิพพาน?(G)
A:แรม 15 ค่ำ เดือน 12
Q:(G)พระโพธิสัตว์จะลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าพิจารณาองค์ประกอบ๕อย่างคือ ๑)___ ๒)ทวีป ๓)ประเทศ ๔)ตระกูล ๕)มารดา?(G)
A:กาล
Q:(G)พระโพธิสัตว์จะลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าพิจารณาองค์ประกอบ๕อย่างคือ ๑)กาล ๒)___ ๓)ประเทศ ๔)ตระกูล ๕)มารดา?(G)
A:ทวีป
Q:(G)พระโพธิสัตว์จะลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าพิจารณาองค์ประกอบ๕อย่างคือ ๑)กาล ๒)ทวีป ๓)___ ๔)ตระกูล ๕)มารดา?(G)
A:ประเทศ
Q:(G)พระโพธิสัตว์จะลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าพิจารณาองค์ประกอบ๕อย่างคือ ๑)กาล ๒)ทวีป ๓)ประเทศ ๔)___ ๕)มารดา?(G)
A:ตระกูล
Q:(G)พระโพธิสัตว์จะลงมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าพิจารณาองค์ประกอบ๕อย่างคือ ๑)กาล ๒)ทวีป ๓)ประเทศ ๔)ตระกูล ๕)___?(G)
A:มารดา
Q:(G)พุทธมารดา____?(G)
A:พระนางสิริมหามายา
Q:(G)สถานที่ประสูติิพระพุทธเจ้า?(G)
A:สวนลุมพินี
Q:(G)พระนางสิริมหามายาเดินทางกลับไปยัง______ซึ่งเป็นพระนครเดิมของพระนางเพื่อให้กำเนิดโอรสตามประเพณี?(G)
A:กรุงเทวทหะ
Q:(G)วันวิสาขบูชาคือวันใด?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
Q:(G)วันที่พระพุทธเจ้าประสูติิ?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
Q:(G)วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
Q:(G)วันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
Q:(G)กิ่งไม้ที่พระนางสิริมหามายาเกาะตอนประสูติิเจ้าชายสิทธัตถะคือไม้อะไร?(G)
A:สาละ
Q:(G)น้องสาวของพระนางสิริมหามายา?(G)
A:พระนางมหาปชาบดีโคตมี
Q:(G)เจ้าสิทธัตถะประสูติิแล้วก้าวพระบาทออกไป____ก้าว ?(G)
A:7 ก้าว
Q:(G)มหาฤๅษีที่เหาะมาเยี่ยมเจ้าชายสิทธัตถะที่กรุงกบิลพัสดุ์ตอนที่พระองค์ประสูติิใหม่___?(G)
A:กาฬเทวิลดาบส
Q:(G)หลังจากประสูติิเจ้าชายสิทธัตถะได้ 7 วันพระนางสิริมหามายาได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้น___?(G)
A:ดุสิต
Q:(G)พระนางสิริมหามายาเป็นพระราชธิดาของ____ กษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ?(G)
A:พระเจ้าอัญชนาธิปราช
Q:(G)พระนางสิริมหามายาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนาธิปราช กษัตริย์ราชสกุล____แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ?(G)
A:โกลิยวงศ์
Q:(G)พระนางสิริมหามายาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนาธิปราช กษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่ง____ แคว้นโกลิยะ?(G)
A:กรุงเทวทหะ
Q:(G)พระนางสิริมหามายาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนาธิปราช กษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ ____?(G)
A:แคว้นโกลิยะ
Q:(G)______เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนาธิปราช กษัตริย์ราชสกุลโกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ?(G)
A:พระนางสิริมหามายา
Q:(G)ครั้งแรกที่พระเจ้าสุทโธทนะทำความเคารพเจ้าชายสิทธัตถะ?(G)
A:ทำพร้อมกับกาฬเทวิลดาบส
Q:(G)ครั้งที่สองที่พระเจ้าสุทโธทนะทำความเคารพเจ้าชายสิทธัตถะ?(G)
A:ที่ต้นหว้า
Q:(G)ที่ชมพู(ต้นหว้า)เจ้าชายสิทธัตถะได้เข้าสมาธิแล้วเกิดอัศจรรย์อะไร?(G)
A:เงาต้นหว้าไม่เคลื่อนคล้อยไปดุจเวลาเที่ยง
Q:(G)พราหมณ์ที่ทำนายเป็นนัยเดียวว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะต้องออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอน?(G)
A:โกณฑัญญะ
Q:(G)____เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ และพระมารดามีพระนามว่า พระนางอมิตาเทวี แห่งโกลิยวงศ์ กรุงเทวทหะ?(G)
A:พระนางยโสธราพิมพา
Q:(G)พระนางยโสธราพิมพาเป็นพระราชธิดาของ____ และพระมารดามีพระนามว่า พระนางอมิตาเทวี แห่งโกลิยวงศ์ กรุงเทวทหะ?(G)
A:พระเจ้าสุปปพุทธะ
Q:(G)พระนางยโสธราพิมพาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ และพระมารดามีพระนามว่า ____ แห่งโกลิยวงศ์ กรุงเทวทหะ?(G)
A:พระนางอมิตาเทวี
Q:(G)พระนางยโสธราพิมพาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ และพระมารดามีพระนามว่า พระนางอมิตาเทวี แห่ง____ กรุงเทวทหะ?(G)
A:โกลิยวงศ์
Q:(G)พระนางยโสธราพิมพาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ และพระมารดามีพระนามว่า พระนางอมิตาเทวี แห่งโกลิยวงศ์ ____?(G)
A:กรุงเทวทหะ
Q:(G)พี่ชายของพระนางยโสธราพิมพา__?(G)
A:เจ้าชายเทวทัต
Q:(G)เทวทูตทั้งสี่ได้แก่๑)____ ๒)คนเจ็บ ๓)คนตาย ๔)สมณะ?(G)
A:คนแก่
Q:(G)เทวทูตทั้งสี่ได้แก่๑)คนแก่ ๒)____ ๓)คนตาย ๔)สมณะ?(G)
A:คนเจ็บ
Q:(G)เทวทูตทั้งสี่ได้แก่๑)คนแก่ ๒)คนเจ็บ ๓)____ ๔)สมณะ?(G)
A:คนตาย
Q:(G)เทวทูตทั้งสี่ได้แก่๑)คนแก่ ๒)คนเจ็บ ๓)คนตาย ๔)____?(G)
A:สมณะ
Q:(G)สหชาติ7อย่างที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะคือ๑)_____ ๒)พระอานนท์ ๓)นายฉันนะ ๔)กาฬุทายีอำมาตย์ ๕)ม้ากัณฐกะ ๖)ต้นมหาโพธิ ๗)ขุมทรัพย์ทั้งสี่ ?(G)
A:พระนางพิมพา
Q:(G)สหชาติ7อย่างที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะคือ๑)พระนางพิมพา ๒)_____๓)นายฉันนะ ๔)กาฬุทายีอำมาตย์ ๕)ม้ากัณฐกะ ๖)ต้นมหาโพธิ ๗)ขุมทรัพย์ทั้งสี่ ?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)สหชาติ7อย่างที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะคือ๑)พระนางพิมพา ๒)พระอานนท์ ๓)_____๔)กาฬุทายีอำมาตย์ ๕)ม้ากัณฐกะ ๖)ต้นมหาโพธิ ๗)ขุมทรัพย์ทั้งสี่ ?(G)
A:นายฉันนะ
Q:(G)สหชาติ7อย่างที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะคือ๑)พระนางพิมพา ๒)พระอานนท์ ๓)นายฉันนะ ๔)_____ ๕)ม้ากัณฐกะ ๖)ต้นมหาโพธิ ๗)ขุมทรัพย์ทั้งสี่ ?(G)
A:กาฬุทายีอำมาตย์
Q:(G)สหชาติ7อย่างที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะคือ๑)พระนางพิมพา ๒)พระอานนท์ ๓)นายฉันนะ ๔)กาฬุทายีอำมาตย์ ๕)_____๖)ต้นมหาโพธิ ๗)ขุมทรัพย์ทั้งสี่ ?(G)
A:ม้ากัณฐกะ
Q:(G)สหชาติ7อย่างที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะคือ๑)พระนางพิมพา ๒)พระอานนท์ ๓)นายฉันนะ ๔)กาฬุทายีอำมาตย์ ๕)ม้ากัณฐกะ ๖)_____๗)ขุมทรัพย์ทั้งสี่ ?(G)
A:ต้นมหาโพธิ
Q:(G)สหชาติ7อย่างที่เกิดมาพร้อมเจ้าชายสิทธัตถะคือ๑)พระนางพิมพา ๒)พระอานนท์ ๓)นายฉันนะ ๔)กาฬุทายีอำมาตย์ ๕)ม้ากัณฐกะ ๖)ต้นมหาโพธิ ๗)_____ ?(G)
A:ขุมทรัพย์ทั้งสี่
Q:(G)วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าวันอัฏฐมีบูชาคือ___?(G) 
A:แรม 8 ค่ำ เดือน 6
Q:(G)สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ เรียกว่า______?(G)
A:มกุฏพันธนเจดีย์
Q:(G)ใครเป็นผู้บอกเหตุว่าทำไมการจุดพระเพลิงพุทธสรีระไม่ไหม้ไฟในวาระแรกเพราะเหตุใด?(G)
A:พระอนุรุทธเถระ
Q:(G)มกุฏพันธนเจดีย์ อยู่ที่เมืองอะไร?(G)
A:กุสินารา
Q:(G)มหาพรหมที่นำอัฐบริขารมาถวายเจ้าชายสิทธัตถะ___?(G)
A:ท้าวฆฏิการพรหม
Q:(G)มหาพรหมอาราธพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์__?(G)
A:ท้าวสหัมบดีพรหม
Q:(G)สัตว์ผู้ควรแก่การแนะนำสั่งสอน__?(G)
A:เวไนยสัตว์
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)____๒)จีวร ๓)สังฆาฏิ ๔)บาตร ๕)มีดโกน ๖)เข็ม ๗)ประคด ๘)ธมกรก(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:สบง
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)สบง ๒)____ ๓)สังฆาฏิ ๔)บาตร ๕)มีดโกน ๖)เข็ม ๗)ประคด ๘)ธมกรก(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:จีวร
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)สบง ๒)จีวร ๓)____ ๔)บาตร ๕)มีดโกน ๖)เข็ม ๗)ประคด ๘)ธมกรก(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:สังฆาฏิ
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)สบง ๒)จีวร ๓)สังฆาฏิ ๔)____๕)มีดโกน ๖)เข็ม ๗)ประคด ๘)ธมกรก(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:บาตร
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)สบง ๒)จีวร ๓)สังฆาฏิ ๔)บาตร ๕)____ ๖)เข็ม ๗)ประคด ๘)ธมกรก(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:มีดโกน
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)สบง ๒)จีวร ๓)สังฆาฏิ ๔)บาตร ๕)มีดโกน ๖)____ ๗)ประคด ๘)ธมกรก(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:เข็ม
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)สบง ๒)จีวร ๓)สังฆาฏิ ๔)บาตร ๕)มีดโกน ๖)เข็ม ๗)____ ๘)ธมกรก(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:ประคด
Q:(G)อัฐบริขารประกอบด้วย๑)สบง ๒)จีวร ๓)สังฆาฏิ ๔)บาตร ๕)มีดโกน ๖)เข็ม ๗)ประคด ๘)____(ที่กรองน้ำ)?(G)
A:ธมกรก
Q:(G)กษัตริย์องค์ใดได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังบวชได้7วันแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้ ทูลเชิญให้พระองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์แต่พระองค์ไม่ทรงรับ?(G)
A:พระเจ้าพิมพิสาร
Q:(G)ดาบสที่เคยเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าได้อรูปฌาน อากิญจัญญายตนะ?(G)
A:อาฬารดาบส
Q:(G)ดาบสที่เคยเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าได้อรูปฌาน เนวสัญญานาสัญญายตนะ?(G)
A:อุทกดาบส
Q:(G)อาฬารดาบส ไปบังเกิดบนพรหมโลกชั้นไหน?(G)
A:อากิญจัญญายตนภูมิ
Q:(G)อุทกดาบส ไปบังเกิดบนพรหมโลกชั้นไหน?(G)
A:เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
Q:(G)นางสุชาดาได้ถวาย____พร้อมถาดทองคำ เมื่อวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้?(G)
A:ข้าวมธุปายาส
Q:(G)นางสุชาดาได้ถวายข้าวมธุปายาส พร้อม____ เมื่อวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้?(G)
A:ถาดทองคำ
Q:(G)ถาดทองคำที่นางสุชาดาถวายพระพุทธเจ้ามีราคาเท่าไร?(G)
A:1 แสนกหาปณะ
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานลอยถาดทองคำใน_____ ?(G)
A:แม่น้ำเนรัญชรา
Q:(G)วันที่พระสารีบุตรเถระบรรลุอรหัตผล?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
Q:(G)พระสารีบุตรเถระได้บรรลุอรหัตผลหลังจากบวชได้กี่วัน?(G)
A:15 วัน
Q:(G)พระมหาโมคคัลลานเถระได้บรรลุอรหัตผลเมื่อบวชได้กี่วัน?(G)
A:7 วัน
Q:(G)ถ้ำสุกรขาตาอยู่เชิงเขา____?(G)
A:คิชฌกูฏ
Q:(G)วันที่ทีฆนขปริพาชกบรรลุโสดาบัน?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
Q:(G)พระสารีบุตรเถระมีศักดิ์เป็นอะไรกับทีฆนขปริพาชก?(G)
A:ลุง
Q:(G)ชื่อของบิดาของพระสารีบุตรเถระ?(G)
A:วังคันตะ
Q:(G)วันที่พระสงฆ์ 1250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3?(G)
A:วันมาฆบูชา
Q:(G)วันที่พระพุทธองค์ประกาศให้พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาและพระมหาโมคคัลลานะเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
Q:(G)วันมาฆบูชาพระสงฆ์มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่ใด?(G)
A:พระเวฬุวัน
Q:(G)ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้____ ให้เป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ"?(G)
A:วันมาฆบูชา
Q:(G)นางขุชชุตตราบรรลุโสดาบันเพราะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ณ ที่บ้านใคร?(G)
A:สุมนมาลากาล
Q:(G)ในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ในโอกาสนี้พระพุทธองค์แสดงชาดกใด?(G)
A:พระเวสสันดรชาดก
Q:(G)พระราชมารดาของพระเจ้าสุทโธทนะ?(G)
A:พระนางกัญจนา
Q:(G)พระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะ?(G)
A:พระเจ้าสีหนุ
Q:(G)เหตุที่พระญาติพระพุทธองค์ฝ่ายศากยวงศ์และฝ่ายโกลิยวงศ์ทะเลาะกันคืออะไร?(G)
A:แย่งน้ำทำนา
Q:(G)แม่น้ำอะไรเป็นเหตุแห่งการแย่งน้ำทำนาของศากยวงศ์และโกลิยวงศ์?(G)
A:แม่น้ำโรหิณี
Q:(G)เจ้าชายสิทธัตถะปลงพระเกศาที่ริมฝั่งแม่น้ำอะไร?(G)
A:แม่น้ำอโนมา
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรที่พระเจ้าสุทโธทนะประชวรหนักจนสวรรคต?(G)
A:พรรษาที่ 5
Q:(G)____เป็นแม่น้ำไหลผ่านดินแดนระหว่างเมืองปาวากับเมืองกุสินาราแคว้นมัลละ?(G)
A:กกุธานที
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรที่พระนางปชาบดีโคตมีขอบวชเป็นภิกษุณี?(G)
A:พรรษาที่ 5
Q:(G)ใครคือผู้ถวายผ้าสิงคิวรรณในวันก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพาน?(G)
A:ปุกกุสะ
Q:(G)ผ้าเนื้อละเอียดดังทองที่ปุกกุสะถวายในวันก่อนพระพุทธองค์ปรินิพพาน2 ผืน?(G)
A:ผ้าสิงคิวรรณ
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงรับผ้าสิงคิวรรณไว้หนึ่งผืนและอีกหนึ่งผืนให้ปุกกุสะถวายใคร?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)วันที่พระพุทธเจ้าทำยมกปาฏิหาริย์?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)ผู้ถวายมะม่วงสุก พระพุทธเจ้าในวันแสดงยมกปาฏิหาริย์?(G)
A:คัณฑะ
Q:(G)การแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์เกิดขึ้นที่ใด?(G)
A:ต้นมะม่วง
Q:(G)ต้นมะม่วงที่เกิดจากการปลูกของคัณฑะราชบุรุษมีในคราที่พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์มีชื่อว่า?(G)
A:คัณฑามพฤกษ์
Q:(G)ต้นไม้อะไรหาได้ยากเพราะว่าพวกเดียรถีย์ได้สั่งโค่นทิ้งก่อนวันแสดงยมกปาฏิหาริย์?(G)
A:ต้นมะม่วง
Q:(G)หลังจาพระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วได้เสด็จไปที่ใด?(G)
A:ดาวดึงส์
Q:(G)ต้นมะม่วงที่พระพุทธองค์แสดงยมกปาฏิหาริย์อยู่ที่เมืองอะไร?(G)
A:สังกัสสะ
Q:(G)พระพุทธองค์แสดงธรรมใดแก่พุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์?(G)
A:พระอภิธรรม 7 คัมภีร์
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรที่พระพุทธองค์เสด็จโปรดพุทธมารดาบนดาวดึงสเทวโลก?(G)
A:พรรษาที่ 7
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงเสด็จลงจากดาวดึงสเทวโลกหลังโปรดพุทธมารดามายังเมือง____?(G)
A:เมืองสังกัสสะ
Q:(G)พระพุทธเจ้าประทับสีหไสยยาสน์ระหว่าง____ก่อนปรินิพพาน?(G)
A:ไม้สาละคู่
Q:(G)ไม้สาละคือต้นไม้กลุ่มเดียวกับไม้___?(G)
A:ไม้รัง
Q:(G)ปฏิสัมภิทา๔ ได้แก่๑)_____ ๒)ธัมมปฏิสัมภิทา ๓)นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔)ปฏิภาณปฏิสัมภิทา?(G)
A:อัตถปฏิสัมภิทา
Q:(G)ปฏิสัมภิทา๔ ได้แก่๑)อัตถปฏิสัมภิทา ๒)_____ ๓)นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔)ปฏิภาณปฏิสัมภิทา?(G)
A:ธัมมปฏิสัมภิทา
Q:(G)ปฏิสัมภิทา๔ ได้แก่๑)อัตถปฏิสัมภิทา ๒)ธัมมปฏิสัมภิทา ๓)_____ ๔)ปฏิภาณปฏิสัมภิทา?(G)
A:นิรุตติปฏิสัมภิทา
Q:(G)ปฏิสัมภิทา๔ ได้แก่๑)อัตถปฏิสัมภิทา ๒)ธัมมปฏิสัมภิทา ๓)นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔)_____?(G)
A:ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
Q:(G)หนึ่งในความสามารถของพระอรหันต์ปฏิสัมภิทัปปัตโตมีความรู้รอบพระไตรปิฎก__?(G)
A:ธัมมปฏิสัมภิทา
Q:(G)มีความฉลาดในการขยายความในธรรมภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารถูกต้อง__?(G)
A:อัตถปฏิสัมภิทา
Q:(G)สามารถเข้าใจและพูดภาษาต่างๆได้ทุกภาษาไม่ว่ามนุษย์หรือภาษาสัตว์__?(G)
A:นิรุตติปฏิสัมภิทา
Q:(G)ย่อความในคำสอนที่พิสดารให้สั้นเข้าโดยไม่เสียเสียความหมาย__?(G)
A:อัตถปฏิสัมภิทา
Q:(G)สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงปลงพระชนมายุสังขาร__?(G)
A:ปาวาลเจดีย์
Q:(G)ปาวาลเจดีย์อยู่ที่เมืองอะไร?(G)
A:เวสาลี
Q:(G)เมืองเวสาลีอยู่ในแคว้นอะไร?(G)
A:แคว้นวัชชี
Q:(G)วันที่พระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขาร_?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
Q:(G)ดอกมณฑารพร่วงหล่นบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาส ๑)____ ๒)ตรัสรู้ ๓)แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๔)แสดงยมกปาฏิหาริย์ ๕)ปรินิพพาน?(G)
A:ประสูติ
Q:(G)ดอกมณฑารพร่วงหล่นบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาส ๑)ประสูติ ๒)____ ๓)แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๔)แสดงยมกปาฏิหาริย์ ๕)ปรินิพพาน?(G)
A:ตรัสรู้
Q:(G)ดอกมณฑารพร่วงหล่นบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาส ๑)ประสูติ ๒)ตรัสรู้ ๓)____ ๔)แสดงยมกปาฏิหาริย์ ๕)ปรินิพพาน?(G)
A:แสดงโอวาทปาฏิโมกข์
Q:(G)ดอกมณฑารพร่วงหล่นบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาส ๑)ประสูติ ๒)ตรัสรู้ ๓)แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๔)____ ๕)ปรินิพพาน?(G)
A:แสดงยมกปาฏิหาริย์
Q:(G)ดอกมณฑารพร่วงหล่นบูชาพระพุทธเจ้าในโอกาส ๑)ประสูติ ๒)ตรัสรู้ ๓)แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ๔)แสดงยมกปาฏิหาริย์ ๕)____?(G)
A:ปรินิพพาน
Q:(G)การงานไม่มีโทษได้แก่ ๑)____ ๒)เวยยาวัจกรรม ๓)การสร้างสาธารณสถาน ๔)การปลูกต้นไม้ ?(G)
A:อุโบสถกรรม
Q:(G)การงานไม่มีโทษได้แก่ ๑)อุโบสถกรรม ๒)____ ๓)การสร้างสาธารณสถาน ๔)การปลูกต้นไม้ ?(G)
A:เวยยาวัจกรรม
Q:(G)การงานไม่มีโทษได้แก่ ๑)อุโบสถกรรม ๒)เวยยาวัจกรรม ๓)____ ๔)การปลูกต้นไม้ ?(G)
A:การสร้างสาธารณสถาน
Q:(G)การงานไม่มีโทษได้แก่ ๑)อุโบสถกรรม ๒)เวยยาวัจกรรม ๓)การสร้างสาธารณสถาน ๔)____ ?(G)
A:การปลูกต้นไม้
Q:(G)____คือการพนมมือเฉยๆเช่นเวลาฟังเทศน์?(G)
A:อัญชลี
Q:(G)____คือการพนมมือไว้?(G)
A:วันทา
Q:(G)____คือการกราบ ?(G)
A:อภิวาท
Q:(G)____คือการลุกรับ หรือลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพ ?(G)
A:อุฏฐานะ
Q:(G)____คือแสดงความเคารพด้วยวิธีที่สมควรอื่นๆเช่น การถอดรองเท้า ?(G)
A:สามีจิกรรม
Q:(G)สัมมาขันติได้แก่ ๑)____ ๒)อดทนต่อทุกขเวทนา ๓)อดทนต่อความเจ็บใจ ๔)อดทนต่ออำนาจกิเลส?(G)
A:อดทนต่อความลำบาก
Q:(G)สัมมาขันติได้แก่ ๑)อดทนต่อความลำบาก ๒)____ ๓)อดทนต่อความเจ็บใจ ๔)อดทนต่ออำนาจกิเลส?(G)
A:อดทนต่อทุกขเวทนา
Q:(G)สัมมาขันติได้แก่ ๑)อดทนต่อความลำบาก ๒)อดทนต่อทุกขเวทนา ๓)____ ๔)อดทนต่ออำนาจกิเลส?(G)
A:อดทนต่อความเจ็บใจ
Q:(G)สัมมาขันติได้แก่ ๑)อดทนต่อความลำบาก ๒)อดทนต่อทุกขเวทนา ๓)อดทนต่อความเจ็บใจ ๔)____?(G)
A:อดทนต่ออำนาจกิเลส
Q:(G)ที่นั่งของพระอินทร์__?(G)
A:บันฑุกัมพลศิลาอาสน์
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมปรมัตถบารมี?(G)
A:พระเตมีย์ชาดก
Q:(G)พระเตมีย์ชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:เนกขัมมปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญวิริยปรมัตถบารมี?(G)
A:พระมหาชนกชาดก
Q:(G)พระมหาชนกชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:วิริยปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญเมตตาปรมัตถบารมี?(G)
A:พระสุวรรณสามชาดก
Q:(G)พระสุวรรณสามชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:เมตตาปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญอธิษฐานปรมัตถบารมี?(G)
A:พระเนมิราชชาดก
Q:(G)พระเนมิราชชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:อธิษฐานปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญปัญญาปรมัตถบารมี?(G)
A:พระมโหสถชาดก
Q:(G)พระมโหสถชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:ปัญญาปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญศีลปรมัตถบารมี?(G)
A:พระภูริทัตชาดก
Q:(G)พระภูริทัตชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:ศีลปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญขันติปรมัตถบารมี?(G)
A:พระจันทกุมารชาดก
Q:(G)พระจันทกุมารชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:ขันติปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญอุเบกขาปรมัตถบารมี?(G)
A:พระพรหมนารทชาดก
Q:(G)พระพรหมนารทชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:อุเบกขาปรมัตถบารมี
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงแสดงพระพรหมนารถชาดก เพราะเหตุจากพระเถระองค์ใด?(G)
A:พระอุรุเวลกัสสปเถระ
Q:(G)มหานารทกัสสปชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:อุเบกขาปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญสัจจปรมัตถบารมี?(G)
A:พระวิธูรชาดก
Q:(G)พระวิธูรชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:สัจจปรมัตถบารมี
Q:(G)ชาดกใดที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทานปรมัตถบารมี?(G)
A:พระเวสสันดรชาดก
Q:(G)พระเวสสันดรชาดก พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีใดเด่นชัด?(G)
A:ทานปรมัตถบารมี
Q:(G)พระเถระท่านใดที่เคยเป็นท้าวสักกเทวราชในตอนที่พระโพธิสัตว์เป็นพระเวสสันดร?(G)
A:พระอนุรุทธเถระ
Q:(G)ผู้ที่มีเครื่องมหาลดาปสาธน์ มีสองท่านคือ ____ และ พระนางมัลลิกาเทวี ?(G)
A:นางวิสาขา
Q:(G)ผู้ที่มีเครื่องมหาลดาปสาธน์ มีสองท่านคือ นางวิสาขา และ ____ ?(G)
A:พระนางมัลลิกาเทวี
Q:(G)โทษของการดื่มน้ำเมาได้แก่ ๑)____๒)ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ๓)ทำให้เกิดโรค ๔)ทำให้เสียชื่อเสียง ๕)ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย?(G)
A:ทำให้เสียทรัพย์
Q:(G)โทษของการดื่มน้ำเมาได้แก่ ๑)ทำให้เสียทรัพย์ ๒)____ ๓)ทำให้เกิดโรค ๔)ทำให้เสียชื่อเสียง ๕)ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย?(G)
A:ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
Q:(G)โทษของการดื่มน้ำเมาได้แก่ ๑)ทำให้เสียทรัพย์ ๒)ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ๓)____ ๔)ทำให้เสียชื่อเสียง ๕)ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย?(G)
A:ทำให้เกิดโรค
Q:(G)โทษของการดื่มน้ำเมาได้แก่ ๑)ทำให้เสียทรัพย์ ๒)ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ๓)ทำให้เกิดโรค ๔)____ ๕)ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย?(G)
A:ทำให้เสียชื่อเสียง
Q:(G)โทษของการดื่มน้ำเมาได้แก่ ๑)ทำให้เสียทรัพย์ ๒)ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท ๓)ทำให้เกิดโรค ๔)ทำให้เสียชื่อเสียง ๕)____?(G)
A:ทำให้สติปัญญาเสื่อมถอย
Q:(G)พระพุทธเจ้าประทับที่วัดไหนนานที่สุด?(G)
A:พระเชตวัน
Q:(G)ปัจจันตประเทศ มีความหมายว่า____?(G)
A:ประเทศชายแดน
Q:(G)มัชฌิมประเทศ มีความหมายว่า____?(G)
A:ประเทศอินเดียตอนกลาง
Q:(G)พระพุทธบาทที่รอยบนเขาเวภารบรรพตซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบล____ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่?(G)
A:ตำบลสะลวง
Q:(G)พระพุทธบาทที่รอยบนเขาเวภารบรรพตซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลสะลวง อำเภอ____ จังหวัดเชียงใหม่?(G)
A:อำเภอแม่ริม
Q:(G)พระพุทธบาทที่รอยบนเขาเวภารบรรพตซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด____?(G)
A:จังหวัดเชียงใหม่
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรที่พระพุทธเจ้าหลีกเร้นจากการทะเลาะกันของภิกษุชาวโกสัมพีไปจำพรรษาที่ป่าปาลิเลยยกะ?(G)
A:พรรษาที่ 10
Q:(G)ในพรรษาที่ 10 พระพุทธเจ้าประทับที่ป่าปาลิเลยยกะ มี____เป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์?(G)
A:ช้างปาลิเลยยกะ
Q:(G)วันที่พระสงฆ์ชุดแรก 60 องค์ ออกเดินทางจากป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อประกาศพระศาสนา คือ____?(G)
A:แรม 1 ค่ำ เดือน 11
Q:(G)ปีนักษัตรใดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้?(G)
A:ปีระกา
Q:(G)ปีนักษัตรใดที่พระพุทธเจ้าประสูติ?(G)
A:ปีจอ
Q:(G)ปีนักษัตรใดที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน?(G)
A:ปีมะเมีย
Q:(G)พระอานนท์ได้รับหน้าที่เป็นพุทธอุปัฏฐากประจำพระองค์พระพุทธเจ้าในพรรษาที่เท่าใด?(G)
A:พรรษาที่ 20
Q:(G)จีวรเป็นรูปคันนาชาวมคธได้มาจากการเย็บจีวรของพระเถระท่านใด?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)พระอานนท์เป็นพระโอรสของ____?(G)
A:พระเจ้าอมิโตทนะ
Q:(G)มาดาของพระอานนท์____?(G)
A:มฤคี
Q:(G)โกลิตะได้ฟังธรรมจากใครจึงได้บรรลุโสดาบัน?(G)
A:อุปติสสะ
Q:(G)พระสารีบุตรกับพระมหาโมคคัลลานะเกิดวันเดียวกันโดย____เกิดก่อน?(G)
A:พระสารีบุตร
Q:(G)เว้นเพราะสมาทาน หรือรับเอามาปฏิบัติ คือ____?(G)
A:สมาทานวิรัติ
Q:(G)เว้นจากการทำความชั่วเมื่อพบกับเหตุให้ทำความชั่ว เกิดการละอายต่อความชั่ว คือ ____?(G)
A:สัมปัตติวิรัติ
Q:(G)เว้นจากการทำความชั่วเพราะตัดได้เด็ดขาด คือ ____?(G)
A:สมุจเฉทวิรัติ
Q:(G)รัตตัญญู มีความหมายว่าอะไร?(G)
A:ผู้รู้ราตรีนาน
Q:(G)ลักษณะของบัณฑิตได้แก่๑)____ ๒)ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)เห็นถูก ๔)ไม่โกรธง่าย ๕)มีระเบียบวินัย?(G)
A:ชอบชักนำไปในทางที่ถูก
Q:(G)ลักษณะของบัณฑิตได้แก่๑)ชอบชักนำไปในทางที่ถูก ๒)____๓)เห็นถูก ๔)ไม่โกรธง่าย ๕)มีระเบียบวินัย?(G)
A:ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ
Q:(G)ลักษณะของบัณฑิตได้แก่๑)ชอบชักนำไปในทางที่ถูก ๒)ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)____ ๔)ไม่โกรธง่าย ๕)มีระเบียบวินัย?(G)
A:เห็นถูก
Q:(G)ลักษณะของบัณฑิตได้แก่๑)ชอบชักนำไปในทางที่ถูก ๒)ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)เห็นถูก ๔)____ ๕)มีระเบียบวินัย?(G)
A:ไม่โกรธง่าย
Q:(G)ลักษณะของบัณฑิตได้แก่๑)ชอบชักนำไปในทางที่ถูก ๒)ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระ ๓)เห็นถูก ๔)ไม่โกรธง่าย ๕)____?(G)
A:มีระเบียบวินัย
Q:(G)บุตรมีสามประเภทคือ ๑)____ ๒)อนุชาตบุตร ๓)อวชาตบุตร?(G)
A:อภิชาตบุตร
Q:(G)บุตรมีสามประเภทคือ ๑)อภิชาตบุตร ๒)____ ๓)อวชาตบุตร?(G)
A:อนุชาตบุตร
Q:(G)บุตรมีสามประเภทคือ ๑)อภิชาตบุตร ๒)อนุชาตบุตร ๓)____?(G)
A:อวชาตบุตร
Q:(G)สามีควรสงเคราะห์ภรรยาโดย ๑)____ ๒)ไม่ดูหมิ่น ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)ให้ความไว้วางใจ ๕)หาเครื่องประดับตกแต่งให้?(G)
A:ให้เกียรติ
Q:(G)สามีควรสงเคราะห์ภรรยาโดย ๑)ให้เกียรติ ๒)____ ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)ให้ความไว้วางใจ ๕)หาเครื่องประดับตกแต่งให้?(G)
A:ไม่ดูหมิ่น
Q:(G)สามีควรสงเคราะห์ภรรยาโดย ๑)ให้เกียรติ ๒)ไม่ดูหมิ่น ๓)____ ๔)ให้ความไว้วางใจ ๕)หาเครื่องประดับตกแต่งให้?(G)
A:ไม่ประพฤตินอกใจ
Q:(G)สามีควรสงเคราะห์ภรรยาโดย ๑)ให้เกียรติ ๒)ไม่ดูหมิ่น ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)____ ๕)หาเครื่องประดับตกแต่งให้?(G)
A:ให้ความไว้วางใจ
Q:(G)สามีควรสงเคราะห์ภรรยาโดย ๑)ให้เกียรติ ๒)ไม่ดูหมิ่น ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)ให้ความไว้วางใจ ๕)____?(G)
A:หาเครื่องประดับตกแต่งให้
Q:(G)ภรรยาควรตอบแทนสามีคือ ๑)____ ๒)สงเคราะห์ดูแลญาติมิตร ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)รักษาทรัพย์ที่หามาได้ ๕)ขยันไม่เกียจคร้าน?(G)
A:จัดการงานดูแลบ้าน
Q:(G)ภรรยาควรตอบแทนสามีคือ ๑)จัดการงานดูแลบ้าน ๒)____ ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)รักษาทรัพย์ที่หามาได้ ๕)ขยันไม่เกียจคร้าน?(G)
A:สงเคราะห์ดูแลญาติมิตร
Q:(G)ภรรยาควรตอบแทนสามีคือ ๑)จัดการงานดูแลบ้าน ๒)สงเคราะห์ดูแลญาติมิตร ๓)____ ๔)รักษาทรัพย์ที่หามาได้ ๕)ขยันไม่เกียจคร้าน?(G)
A:ไม่ประพฤตินอกใจ
Q:(G)ภรรยาควรตอบแทนสามีคือ ๑)จัดการงานดูแลบ้าน ๒)สงเคราะห์ดูแลญาติมิตร ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)____ ๕)ขยันไม่เกียจคร้าน?(G)
A:รักษาทรัพย์ที่หามาได้
Q:(G)ภรรยาควรตอบแทนสามีคือ ๑)จัดการงานดูแลบ้าน ๒)สงเคราะห์ดูแลญาติมิตร ๓)ไม่ประพฤตินอกใจ ๔)รักษาทรัพย์ที่หามาได้ ๕)____?(G)
A:ขยันไม่เกียจคร้าน
Q:(G)อิทธิบาท๔ ได้แก่ ____ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ?(G)
A:ฉันทะ
Q:(G)อิทธิบาท๔ ได้แก่ ฉันทะ ____ จิตตะ วิมังสา ?(G)
A:วิริยะ
Q:(G)อิทธิบาท๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ ____วิมังสา ?(G)
A:จิตตะ
Q:(G)อิทธิบาท๔ ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ ____ ?(G)
A:วิมังสา
Q:(G)องค์ประกอบการให้ทาน ๑)____ ๒)เจตนาบริสุทธิ์ ๓)บุคคลบริสุทธิ์ ?(G)
A:วัตถุบริสุทธิ์
Q:(G)องค์ประกอบการให้ทาน ๑)วัตถุบริสุทธิ์ ๒)____ ๓)บุคคลบริสุทธิ์ ?(G)
A:เจตนาบริสุทธิ์
Q:(G)องค์ประกอบการให้ทาน ๑)วัตถุบริสุทธิ์ ๒)เจตนาบริสุทธิ์ ๓)____ ?(G)
A:บุคคลบริสุทธิ์
Q:(G)ปิยโต ชายเต โสโก____?(G)
A:ความโศกเกิดจากสิ่งที่ชอบ
Q:(G)เปมโต ชายเต โสโก____?(G)
A:ความโศกเกิดจากสิ่งที่รัก
Q:(G)รติยา ชายเต โสโก____?(G)
A:ความโศกเกิดจากสิ่งที่ยินดี
Q:(G)กามโต ชายเต โสโก____?(G)
A:ความโศกเกิดจากสิ่งที่ใคร่
Q:(G)ตณฺหาย ชายเต โสโก____?(G)
A:ความโศกเกิดจากตัณหา
Q:(G)ขอความปราถนาของท่านจงเป็นไปตามนั้นเถิด____?(G)
A:เอวัง โหตุ
Q:(G)พระนามของพระพุทธเจ้าที่พระอัญญาโกณฑัญญะเคยถวายข้าวยาคู(ข้าวสาลีท้องปรุงด้วยน้ำผึ้งน้ำอ้อย)ในอดีตชาติแล้วตั้งความปราถนาเป็นรัตตัญญู?(G)
A:พระวิปัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)ชื่อดาบสเมื่อสมัยพระโพธิสัตว์พบพระทีปังกรพุทธเจ้าคือ____?(G)
A:สุเมธดาบส
Q:(G)ในสมัยที่พระสารีบุตรเป็นสรทดาบสได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่า____แล้วได้ตั้งความปราถนาเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา?(G)
A:พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)พระอัครสาวกเบื่องขวาของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้า คือ____สรทดาบสได้ฟังธรรมจากท่านแล้วตั้งความปราถนาเป็นอัครสาวกเบื้องขวา?(G)
A:พระนิสภเถระ
Q:(G)ในสมัยที่พระมหาโมคคัลลานะเป็นสิริวัฒน์เศรษฐีได้พบพระพุทธเจ้าพระนามว่า____แล้วได้ตั้งความปราถนาเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย?(G)
A:พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)____ ๒)ผลหว้า ๓)ผลกล้วยมีเมล็ด ๔)ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๕)ผลมะซาง ๖)ผลจันทน์หรือองุ่น ๗)เง่าบัว ๘)ผลมะปรางหรือลิ้นจี่?(G)
A:ผลมะม่วง
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)ผลมะม่วง ๒)____ ๓)ผลกล้วยมีเมล็ด ๔)ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๕)ผลมะซาง ๖)ผลจันทน์หรือองุ่น ๗)เง่าบัว ๘)ผลมะปรางหรือลิ้นจี่?(G)
A:ผลหว้า
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)ผลมะม่วง ๒)ผลหว้า ๓)____ ๔)ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๕)ผลมะซาง ๖)ผลจันทน์หรือองุ่น ๗)เง่าบัว ๘)ผลมะปรางหรือลิ้นจี่?(G)
A:ผลกล้วยมีเมล็ด
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)ผลมะม่วง ๒)ผลหว้า ๓)ผลกล้วยมีเมล็ด ๔)____ ๕)ผลมะซาง ๖)ผลจันทน์หรือองุ่น ๗)เง่าบัว ๘)ผลมะปรางหรือลิ้นจี่?(G)
A:ผลกล้วยไม่มีเมล็ด
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)ผลมะม่วง ๒)ผลหว้า ๓)ผลกล้วยมีเมล็ด ๔)ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๕)____๖)ผลจันทน์หรือองุ่น ๗)เง่าบัว ๘)ผลมะปรางหรือลิ้นจี่?(G)
A:ผลมะซาง
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)ผลมะม่วง ๒)ผลหว้า ๓)ผลกล้วยมีเมล็ด ๔)ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๕)ผลมะซาง ๖)____๗)เง่าบัว ๘)ผลมะปรางหรือลิ้นจี่?(G)
A:ผลจันทน์หรือองุ่น
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)ผลมะม่วง ๒)ผลหว้า ๓)ผลกล้วยมีเมล็ด ๔)ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๕)ผลมะซาง ๖)ผลจันทน์หรือองุ่น ๗)____ ๘)ผลมะปรางหรือลิ้นจี่?(G)
A:เง่าบัว
Q:(G)น้ำอัฏฐบานเป็นน้ำที่ทำจากผลไม้ ๑)ผลมะม่วง ๒)ผลหว้า ๓)ผลกล้วยมีเมล็ด ๔)ผลกล้วยไม่มีเมล็ด ๕)ผลมะซาง ๖)ผลจันทน์หรือองุ่น ๗)เง่าบัว ๘)____?(G)
A:ผลมะปรางหรือลิ้นจี่
Q:(G)น้ำปานะจากผลไม้๘อย่าง เรียกอีกอย่างว่า ____?(G)
A:น้ำอัฏฐบาน
Q:(G)อาหารที่บริโภคหลังเที่ยงวัน____?(G)
A:ปัจฉาภัต
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)____ ๒)ผลมะพร้าว ๓)ผลขนุน ๔)ผลสาเก ๕)น้ำเต้า ๖)ฟักเขียว ๗)แตงไทย ๘)แตงโม ๙)ฟักทอง?(G)
A:ผลตาล
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)____ ๓)ผลขนุน ๔)ผลสาเก ๕)น้ำเต้า ๖)ฟักเขียว ๗)แตงไทย ๘)แตงโม ๙)ฟักทอง?(G)
A:ผลมะพร้าว
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)ผลมะพร้าว ๓)____๔)ผลสาเก ๕)น้ำเต้า ๖)ฟักเขียว ๗)แตงไทย ๘)แตงโม ๙)ฟักทอง?(G)
A:ผลขนุน
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)ผลมะพร้าว ๓)ผลขนุน ๔)____๕)น้ำเต้า ๖)ฟักเขียว ๗)แตงไทย ๘)แตงโม ๙)ฟักทอง?(G)
A:ผลสาเก
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)ผลมะพร้าว ๓)ผลขนุน ๔)ผลสาเก ๕)____๖)ฟักเขียว ๗)แตงไทย ๘)แตงโม ๙)ฟักทอง?(G)
A:น้ำเต้า
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)ผลมะพร้าว ๓)ผลขนุน ๔)ผลสาเก ๕)น้ำเต้า ๖)____ ๗)แตงไทย ๘)แตงโม ๙)ฟักทอง?(G)
A:ฟักเขียว
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)ผลมะพร้าว ๓)ผลขนุน ๔)ผลสาเก ๕)น้ำเต้า ๖)ฟักเขียว ๗)____๘)แตงโม ๙)ฟักทอง?(G)
A:แตงไทย
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)ผลมะพร้าว ๓)ผลขนุน ๔)ผลสาเก ๕)น้ำเต้า ๖)ฟักเขียว ๗)แตงไทย ๘)____ ๙)ฟักทอง?(G)
A:แตงโม
Q:(G)ผลไม้ ๙ อย่างที่ไม่ควรมีในปัจฉาภัต คือ๑)ผลตาล ๒)ผลมะพร้าว ๓)ผลขนุน ๔)ผลสาเก ๕)น้ำเต้า ๖)ฟักเขียว ๗)แตงไทย ๘)แตงโม ๙)____?(G)
A:ฟักทอง
Q:(G)เว็บไซค์ห้องธรรมพระนิพพานนอกจากกูเกิ้ลกรุปแล้วยังมีเว็บ____?(G)
A:www.cosmicnirvana.com
Q:(G)อนาถบิณฑิกเศรษฐีมีชื่อเดิมว่า____?(G)
A:สุทัตตะ
Q:(G)บิดาของอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีชื่อว่า____?(G)
A:สุมนะ
Q:(G)ผ้าจากแคว้นไหนในสมัยพุทธกาลที่ถือว่าเป็นผ้าเนื้อดีกว่าผ้าจากแคว้นอื่น?(G)
A:แคว้นกาสี
Q:(G)ช้างที่พระเวสสันดรบริจาคทานให้ชาวเมืองกาลิงคราชอันเป็นเหตุให้ต้องถูกเณรเทศออกจากเมืองชื่อว่า____?(G)
A:ช้างปัจจัยนาค
Q:(G)ช้างปัจจัยนาคที่พระเวสสันดรให้พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราชมีชื่อว่าช้างปัจจัยนาค หรือ____?(G)
A:ช้างปัจจัยนาเคน
Q:(G)กัณหาและชาลีลงสระน้ำเพื่อซ่อนตัวด้วยวิธีใด?(G)
A:ถอยหลังลงสระ
Q:(G)เหตุที่พระนางมัทรีต้องถูกพระเวสสันดรดุด่าว่าไปคบชายชู้ในป่าเพราะบุพพกรรมสมัยที่เกิดเป็นอะไร?(G)
A:นกกระจาบ
Q:(G)พระเวสสันดรขอพรกี่ประการกับท้าวสักกเทวราชหลังจากท้าวสักกเทวราชมาขอพระนางมัทรี?(G)
A:8 ประการ
Q:(G)หลังจากพระวัสสันดร พระนางมัทรี พระชาลี พระกัณหา พระเจ้าสัญชัย พระนางผุสดี สลบไปทั้งหกพระองค์มีเหตุอะไรเกิดขึ้น____?(G)
A:ฝนโบกขรพรรษ
Q:(G)กัณหาและชาลีใครเป็นพี่?(G)
A:ชาลี
Q:(G)ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอุบัติขึ้นจนถึงพระพุทธเจ้าอีกพระองค์อุบัติขึ้นเรียกว่า____?(G)
A:พุทธันดร
Q:(G)ใครเป็นคนช่วยให้พระกุณฑธานเถระได้ฉันอาหารอย่างเพียงพอโดยนิมนต์ไปเสวยในพระราชวัง?(G)
A:พระเจ้าปเสนทิโกศล
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงพระมหาภิเนกษกรมณ์(ออกบวช)ในวันใด?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)มวยผมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไร?(G)
A:พระจุฬาโมฬี
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)____ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:มนุษย์
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)____๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:ช้าง
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)____ ๔)สุนัข ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:ม้า
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)____ ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:สุนัข
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)____ ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:งู
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)งู ๖)____ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:ราชสีห์
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)____ ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:เสือโคร่ง
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)____ ๙)หมี ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:เสือเหลือง
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)____ ๑๐)เสือดาว ?(G)
A:หมี
Q:(G)พระพุทธเจ้าห้ามพระสงฆ์ฉันเนื้อ๑๐อย่างคือ๑)มนุษย์ ๒)ช้าง ๓)ม้า ๔)สุนัข ๕)งู ๖)ราชสีห์ ๗)เสือโคร่ง ๘)เสือเหลือง ๙)หมี ๑๐)____ ?(G)
A:เสือดาว
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ถุลลัจจัย
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อช้าง รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อม้า รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อสุนัข รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้องู รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อราชสีห์ รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือโคร่ง รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือเหลือง รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อหมี รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ภิกษุไม่พึงฉันเนื้อเสือดาว รูปใดฉัน ต้องอาบัติ____?(G)
A:ทุกกฏ
Q:(G)ฆราวาสธรรม ๔ประกอบด้วย ____ทมะ ขันติ จาคะ?(G)
A:สัจจะ
Q:(G)ฆราวาสธรรม ๔ประกอบด้วย สัจจะ ____ ขันติ จาคะ?(G)
A:ทมะ
Q:(G)ฆราวาสธรรม ๔ประกอบด้วย สัจจะ ทมะ____ จาคะ?(G)
A:ขันติ
Q:(G)ฆราวาสธรรม ๔ประกอบด้วย สัจจะ ทมะ ขันติ ____?(G)
A:จาคะ
Q:(G)บิดาของนางอุตตรานันทมารดาคือ____?(G)
A:นายปุณณะ
Q:(G)นายปุณณะบิดาของนางอุตตราได้รับการแต่งตั้งเป็นเศรษฐีมีนามว่า____?(G)
A:ธนเศรษฐี
Q:(G)ใครเป็นเหตุให้นางสิริมาได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุโสดาบัน?(G)
A:นางอุตตรานันทมารดา
Q:(G)ใครเทน้ำมันที่กำลังเดือดลงบนศีรษะนางอุตตรา?(G)
A:นางสิริมา
Q:(G)ม้ากัณฐกะหลังจากหัวใจแตกออกเป็น7เสี่ยงตายแล้วไปเกิดที่ไหน?(G)
A:ดาวดึงส์
Q:(G)ม้ากัณฐกะหลังจากหัวใจแตกออกเป็น7เสี่ยงตายแล้วไปเกิดบนดาวดึงส์ได้ชื่อว่า____?(G)
A:กัณฐกเทพบุตร
Q:(G)เหตุพระมหาบุรุษราชเจ้ามีพระรัศมีโอภาสพราหมณ์ทั้งหลายจึงถวายพระนามว่า____?(G)
A:พระอังคีรัสราชกุมาร
Q:(G)เหตุพระมหาบุรุษราชปารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จพราหมณ์ทั้งหลายจึงถวายพระนามว่า____?(G)
A:พระสิทธัตถราชกุมาร
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑____๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:ไฟในอย่านำออก
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒____๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:ไฟนอกอย่านำเข้า
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓____๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:พึงให้แก่คนที่ให้
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔____๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕____๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖____๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:พึงนั่งให้เป็นสุข
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗____๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:พึงนอนให้เป็นสุข
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘____๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:พึงบริโภคให้เป็นสุข
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙____๑๐ พึงนอบน้อมต่อเทวดา?(G)
A:พึงบำเรอไฟ
Q:(G)ธนัญชัยเศรษฐีได้สอนนางวิสาขา๑๐ข้อคือ ๑ ไฟในอย่านำออก ๒ไฟนออกอย่านำเข้า ๓ พึงให้แก่คนที่ให้ ๔ อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้ ๕เขาให้หรือไม่ให้ก็พึงให้ ๖ พึงนั่งให้เป็นสุข ๗ พึงนอนให้เป็นสุข ๘ พึงบริโภคให้เป็นสุข ๙ พึงบำเรอไฟ ๑๐____?(G)
A:พึงนอบน้อมต่อเทวดา
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย____เนื้องาม กระดูกงาม วัยงาม ผิวงาม ?(G)
A:ผมงาม
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย ผมงาม____กระดูกงาม วัยงาม ผิวงาม ?(G)
A:เนื้องาม
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย ผมงาม เนื้องาม____วัยงาม ผิวงาม ?(G)
A:กระดูกงาม
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม____ผิวงาม ?(G)
A:วัยงาม
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย ผมงาม เนื้องาม กระดูกงาม วัยงาม____?(G)
A:ผิวงาม
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย____มังสกัลยาณะ อัฏฐิกัลยาณะ วยกัลยาณะ ฉวิกัลยาณะ ?(G)
A:เกศกัลยาณะ
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย เกศกัลยาณะ____อัฏฐิกัลยาณะ วยกัลยาณะ ฉวิกัลยาณะ ?(G)
A:มังสกัลยาณะ
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย เกศกัลยาณะ มังสกัลยาณะ____วยกัลยาณะ ฉวิกัลยาณะ ?(G)
A:อัฏฐิกัลยาณะ
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย เกศกัลยาณะ มังสกัลยาณะ อัฏฐิกัลยาณะ____ฉวิกัลยาณะ ?(G)
A:วยกัลยาณะ
Q:(G)เบญจกัลยาณีประกอบด้วย เกศกัลยาณะ มังสกัลยาณะ อัฏฐิกัลยาณะ วยกัลยาณะ____ ?(G)
A:ฉวิกัลยาณะ
Q:(G)นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต {นัตถิ โลเก อนินฺทิโต}?(G)
A:คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก
Q:(G)ปริศนา๔ข้อแบ่งการใช้ทรัพย์ คือ____เอาไปใช้หนี้ใหม่ เอาไปฝังดิน เอาไปทิ้งเหว?(G)
A:เอาไปใช้หนี้เก่า
Q:(G)ปริศนา๔ข้อแบ่งการใช้ทรัพย์ คือ เอาไปใช้หนี้เก่า____เอาไปฝังดิน เอาไปทิ้งเหว?(G)
A:เอาไปใช้หนี้ใหม่
Q:(G)ปริศนา๔ข้อแบ่งการใช้ทรัพย์ คือ เอาไปใช้หนี้เก่า เอาไปใช้หนี้ใหม่____เอาไปทิ้งเหว?(G)
A:เอาไปฝังดิน
Q:(G)ปริศนา๔ข้อแบ่งการใช้ทรัพย์ คือ เอาไปใช้หนี้เก่า เอาไปใช้หนี้ใหม่ เอาไปฝังดิน____?(G)
A:เอาไปทิ้งเหว
Q:(G)วิหาร แปลว่า___?(G)
A:ที่อยู่
Q:(G)พระจักขุบาลเป็นพระอรหันต์ประเภทไหน?(G)
A:สุกขวิปัสสโก
Q:(G)ในพรรษาที่ 10 พระพุทธเจ้าประทับที่ป่าปาลิเลยยกะ ใต้ต้น____?(G)
A:สาละ
Q:(G)ในพรรษาที่ 10 พระพุทธเจ้าประทับที่ป่าปาลิเลยยกะ ได้มีลิงตนหนึ่งถวายรวงผึ้งหลังจากนั้นตกต้นไม้ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้น____?(G)
A:ดาวดึงส์
Q:(G)ใครนำพระภิกษุชาวโกสัมพี500รูปไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าปาลิเลยยกะ ?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)บุคคลที่ควรบรรลุอริยมรรคตามพระพุทธเจ้าได้เรียกว่า___?(G)
A:ภัพพบุคคล
Q:(G)พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่พระเชตวันกี่พรรษา?(G)
A:19 พรรษา
Q:(G)พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ที่วัดบุพพารามกี่พรรษา?(G)
A:6 พรรษา
Q:(G)พระโสณาเถรีมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า____?(G)
A:พหุปุตติกาเถรี
Q:(G)พระจักขุบาลเรียกอีกชื่อว่า____?(G)
A:พระมหาบาล
Q:(G)ธุระในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองอย่างคือ____ และ วิปัสสนาธุระ ?(G)
A:คันถธุระ
Q:(G)ธุระในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่สองอย่างคือ คันถธุระ และ____ ?(G)
A:วิปัสสนาธุระ
Q:(G)อนุปุพพิกถาประกอบด้วย ๑____๒ สีลกถา ๓ สัคคกถา ๔ กามาทีนวกถา ๕ เนกขัมมานิสังสกถา?(G)
A:ทานกถา
Q:(G)อนุปุพพิกถาประกอบด้วย ๑ ทานกถา ๒____๓ สัคคกถา ๔ กามาทีนวกถา ๕ เนกขัมมานิสังสกถา?(G)
A:สีลกถา
Q:(G)อนุปุพพิกถาประกอบด้วย ๑ ทานกถา ๒ สีลกถา ๓____๔ กามาทีนวกถา ๕ เนกขัมมานิสังสกถา?(G)
A:สัคคกถา
Q:(G)อนุปุพพิกถาประกอบด้วย ๑ ทานกถา ๒ สีลกถา ๓ สัคคกถา ๔____๕ เนกขัมมานิสังสกถา?(G)
A:กามาทีนวกถา
Q:(G)อนุปุพพิกถาประกอบด้วย ๑ ทานกถา ๒ สีลกถา ๓ สัคคกถา ๔ กามาทีนวกถา ๕____?(G)
A:เนกขัมมานิสังสกถา
Q:(G)การบวชพระสงฆ์สมัยปัจจุบันนั้นบวชด้วยวิธีใด?(G)
A:ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา
Q:(G)บิดาของพระจักขุบาลเถระมีนามว่า?(G)
A:มหาสุวรรณ
Q:(G)น้องชายของพระมหาบาลเถระคือ____?(G)
A:จุลบาล
Q:(G)พระจักขุบาลได้นามนี้เพราะเหตุใด?(G)
A:ตาบอด
Q:(G)พระจักขุบาลมีนามอีกอย่างว่าอะไร?(G)
A:พระมหาบาลเถระ
Q:(G)ชื่อของช้างพญามาราธิราชคือ____?(G)
A:ช้างคิริเมขล์
Q:(G)พระกีสาโคตมีเถรี เหตุที่ได้นามว่ากีสา เพราะว่า____?(G)
A:ผอมบาง
Q:(G)ชื่อบิดาของพระอหิงสกเถระคือ____?(G)
A:ภัคควพราหมณ์
Q:(G)ชื่อวิชาที่อหิงสกะถูกอาจารย์หลอกให้เรียนคือ____?(G)
A:วิษณุมนตร์
Q:(G)นหุต เป็นมาตรนับเท่ากับ ____?(G)
A:10000
Q:(G)ภรรยาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีนามว่า____?(G)
A:บุญญลักขณา
Q:(G)บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ตอนแรกรับจ้างจากบิดาเพื่อไปฟังธรรม ต่อมาบรรลุโสดาบัน มีนามว่า____?(G)
A:กาละ
Q:(G)วันที่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง๕รูปบรรลุอรหัตผลคือ___?(G)
A:แรม 5 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)วันที่พระอัญญาพระปัจวัคคีย์บรรลุอรหันต์____?(G)
A:แรม 5 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)ขณะที่พระพุทธองค์ประทับที่โพธิบัลลังค์ทรงหันพระพักตร์ไปในทางทิศใด?(G)
A:ทิศตะวันออก
Q:(G)ชื่อของพญานาคที่ได้ยินเสียงถาดทองคำกระทบกันแล้วตื่นมาสรรเสริญพุทธคุณคือ____?(G)
A:พญากาฬนาคราช
Q:(G)ปฐมอุบาสก____?(G)
A:ตปุสสะ และ ภัลลิกะ
Q:(G)พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่กี่วันหลังจากตรัสรู้?(G)
A:49 วัน
Q:(G)ในสัปดาห์ที่ 6 พระพุทธองค์ประทับที่ต้นมุจลินท์ มี____แผ่พังพานป้องกันฝนให้พระพุทธองค์?(G)
A:มุจลินทนาคราช
Q:(G)สัปดาห์ที่ 7 พระพุทธองค์ประทับที่ต้นราชายตนะ พระอินทร์ถวาย____และน้ำบ้วนพระโอฐ?(G)
A:ผลสมอ
Q:(G)สัปดาห์ที่ 7 พระพุทธองค์ประทับที่ต้นราชายตนะ พระอินทร์ถวายผลสมอและ____?(G)
A:น้ำบ้วนพระโอฐ
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงมีพระทนต์____เรียวเสมอชิดสนิท?(G)
A:40 ซี่
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงมี พระอสีตยานุพยัญชนะ ลักษณะย่อยอีก____ทัศ?(G)
A:80 ทัศ
Q:(G)ท้าวฆฏิการพรหมรับเอา____อัญเชิญขึ้นไปบรรจุไว้ในทุสสเจดีย์?(G)
A:พระภูษา
Q:(G)นางสุชาดานำโคมาประมาณ 1000 ตัวเอาไปเลี้ยงใน____เพื่อให้น้ำนมมีรสหวาน?(G)
A:ป่าชะเอมเครือ
Q:(G)พระสงฆ์รูปที่ ๒ คือ____?(G)
A:พระวัปปเถระ
Q:(G)วันที่พระวัปปเถระบรรลุโสดาบันคือ____?(G)
A:แรม 1 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)พระสงฆ์รูปที่ ๓ คือ____?(G)
A:พระภัททิยเถระ
Q:(G)วันที่พระภัททิยเถระพระสงฆ์รูปที่ ๓ บรรลุโสดาบันคือ____?(G)
A:แรม 2 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)พระสงฆ์รูปที่ ๔ คือ____?(G)
A:พระมหานามเถระ
Q:(G)วันที่พระมหานามเถระบรรลุโสดาบันคือ____?(G)
A:แรม 3 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)พระสงฆรูปที่ ๕ คือ____?(G)
A:พระอัสสชิเถระ
Q:(G)วันที่พระอัสสชิเถระบรรลุโสดาบันคือ____?(G)
A:แรม 4 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)พระสูตรใดที่พระปัญจวัคคีย์ได้ฟังแล้วบรรลุอรหันต์ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8?(G)
A:อนัตตลักขณสูตร
Q:(G)ชาดกใดที่พระนางยโสธราพิมพาได้ฟังแล้วบรรลุโสดาบัน?(G)
A:จันทกินนรชาดก
Q:(G)ภิกษุผู้พ้นการถือนิสัยหมายถึงภิกษุมีพรรษาพ้น ๕ แล้ว มีความรู้ธรรมวินัยพอรักษาตัวได้แล้ว ไม่ต้องถือนิสัยในอุปัชฌาย์ หรืออาจารย์ต่อไป?(G)
A:นิสัยมุตตกะ
Q:(G)1 โยชน์มีเท่าเท่ากับกี่กิโลเมตร ?(G)
A:16 กิโลเมตร
Q:(G)คนไม่ปรากฏว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิง ___?(G)
A:บัณเฑาะก์
Q:(G)บุพพกรรมในอดีตชาติพระสีวลีได้ถวายสิ่งใดในโอกาสที่ชาวเมืองทำบุญถวายอาหารพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน?(G)
A:น้ำผึ้ง
Q:(G)พระพาหิยะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าภายในคืนเดียวเดินทางกี่โยชน์?(G)
A:120 โยชน์
Q:(G)ด้วยความเข้าใจผิดเพราะไม่เคยทำการงานเจ้าชายอนุรุทธเข้าใจว่าอาหารเกิดขึ้นที่ไหน?(G)
A:ถาดทองคำใบใหญ่
Q:(G)ในอดีตชาติที่พระอนุรุทธเถระเกิดเป็นนายอันนภาระคนรับใช้ของสุมนเศรษฐี ต่อมาสุมนเศรษฐีท่านนี้มาเกิดเป็นใคร____?(G)
A:สุมณสามเณร
Q:(G)ด้วยความเข้าใจผิดเพราะไม่เคยทำการงานเจ้าชายกิมพิละเข้าใจว่าอาหารเกิดขึ้นที่ไหน?(G)
A:ในฉาง
Q:(G)ด้วยความเข้าใจผิดเพราะไม่เคยทำการงานเจ้าชายภัททิยะเข้าใจว่าอาหารเกิดขึ้นที่ไหน?(G)
A:หม้อข้าว
Q:(G)การถวายทานโดยเจาะจงพระภิกษุผู้รับ____?(G)
A:ปาฏิปุคคลิกทาน
Q:(G)การถวายทานแด่หมู่พระสงฆ์โดยไม่เจาะจง____?(G)
A:สังฆทาน
Q:(G)พระฉัพพรรณรังสีของพระพุทธเจ้ามีรัศมีกี่ประการ?(G)
A:6 ประการ
Q:(G)พระสุรเสียงพระพุทธองค์ประกอบด้วยองค์กี่ประการ?(G)
A:8 ประการ
Q:(G)ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน อยู่ในเมืองใด?(G)
A:พาราณสี
Q:(G)ครอบครัวพระสารีบุตรประกอบด้วย ๑.____ ๒. พระจุนทะ ๓. พระอุปเสนะ ๔. พระเรวตะ ๕. นางจาลา ๖. นางอุปจาลา ๗. นางสีสุปจาลา?(G)
A:พระสารีบุตร
Q:(G)ครอบครัวพระสารีบุตรประกอบด้วย ๑. พระสารีบุตร ๒.____๓. พระอุปเสนะ ๔. พระเรวตะ ๕. นางจาลา ๖. นางอุปจาลา ๗. นางสีสุปจาลา?(G)
A:พระจุนทะ
Q:(G)ครอบครัวพระสารีบุตรประกอบด้วย ๑. พระสารีบุตร ๒. พระจุนทะ ๓.____๔. พระเรวตะ ๕. นางจาลา ๖. นางอุปจาลา ๗. นางสีสุปจาลา?(G)
A:พระอุปเสนะ
Q:(G)ครอบครัวพระสารีบุตรประกอบด้วย ๑. พระสารีบุตร ๒. พระจุนทะ ๓. พระอุปเสนะ ๔.____๕. นางจาลา ๖. นางอุปจาลา ๗. นางสีสุปจาลา?(G)
A:พระเรวตะ
Q:(G)ใครอัญเชิญพระจุฬาโมฬีเจ้าชายสิทธัตถะไปไว้ที่จุฬามณีเจดีย์ ณ ดาวดึงส์?(G)
A:ท้าวสักกเทวราช
Q:(G)ใครอัญเชิญพระภูษาคู่ที่เจ้าชายสิทธัตถะเคยทรงสวมตอนเป็นคฤหัสถ์ไปไว้ที่ทุสสเจดีย์ ?(G)
A:ท้าวฆฏิการพรหม
Q:(G)อนุปุพพิกถาประกอบด้วยกถากี่กถา?(G)
A:5
Q:(G)พระปุณณมันตานีบุตรเถระท่านมีชื่อเดิมว่า____?(G)
A:ปุณณะ
Q:(G)ชฎิล ๓ พี่น้องประกอบด้วย____นทีกัสสป และ คยากัสสป ?(G)
A:อุรุเวลกัสสป
Q:(G)ชฎิล ๓ พี่น้องประกอบด้วย อุรุเวลกัสสป____ และ คยากัสสป ?(G)
A:นทีกัสสป
Q:(G)ชฎิล ๓ พี่น้องประกอบด้วย อุรุเวลกัสสป นทีกัสสป และ____?(G)
A:คยากัสสป
Q:(G)กษัตริย์ศากยะ ๕ พระองค์และโกลิยะ ๑ พระองค์ที่ออกบวชพร้อมกันได้แก่ ____ พระอนุรุทธ พระอานนท์ พระภัคคุ พระกิมพิละ และพระเทวทัต?(G)
A:พระภัททิยะ
Q:(G)กษัตริย์ศากยะ ๕ พระองค์และโกลิยะ ๑ พระองค์ที่ออกบวชพร้อมกันได้แก่ พระภัททิยะ ____ พระอานนท์ พระภัคคุ พระกิมพิละ และพระเทวทัต?(G)
A:พระอนุรุทธ
Q:(G)กษัตริย์ศากยะ ๕ พระองค์และโกลิยะ ๑ พระองค์ที่ออกบวชพร้อมกันได้แก่ พระภัททิยะ พระอนุรุทธ ____ พระภัคคุ พระกิมพิละ และพระเทวทัต?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)กษัตริย์ศากยะ ๕ พระองค์และโกลิยะ ๑ พระองค์ที่ออกบวชพร้อมกันได้แก่ พระภัททิยะ พระอนุรุทธ พระอานนท์____พระกิมพิละ และพระเทวทัต?(G)
A:พระภัคคุ
Q:(G)กษัตริย์ศากยะ ๕ พระองค์และโกลิยะ ๑ พระองค์ที่ออกบวชพร้อมกันได้แก่ พระภัททิยะ พระอนุรุทธ พระอานนท์ พระภัคคุ ____และพระเทวทัต?(G)
A:พระกิมพิละ
Q:(G)กษัตริย์ศากยะ ๕ พระองค์และโกลิยะ ๑ พระองค์ที่ออกบวชพร้อมกันได้แก่ พระภัททิยะ พระอนุรุทธ พระอานนท์ พระภัคคุ พระกิมพิละ และ____?(G)
A:พระเทวทัต
Q:(G)ชฎิลสามพี่น้องตั้งสำนักอยู่ริมแม่น้ำอะไร?(G)
A:แม่น้ำเนรัญชรา
Q:(G)พระสงฆ์กลุ่มใดเป็นเหตุให้มีกรานกฐิน?(G)
A:ภัททวัคคีย์
Q:(G)กฐิน เป็นชื่อของไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ขึงในเวลาเย็บจีวร ภาษาไทยเรียกว่า "____"?(G)
A:ไม้สดึง
Q:(G)บุญกฐิน มีกำหนดทำกันในระหว่าง____ ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12?(G)
A:แรม 1 ค่ำ เดือน 11
Q:(G)บุญกฐิน มีกำหนดทำกันในระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง____?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
Q:(G)คำว่า "กฐิน" เป็น ชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ต้องใช้พระสงฆ์ร่วมเป็นพยานในการ ทำ____รูปเป็นอย่างน้อย?(G)
A:5 รูป
Q:(G)การ กรานกฐิน____?(G)
A:กฐินนัตถารกิจ
Q:(G)พระเจ้าพิมพิสารและพราหมณ์คฤหบดี 12 นหุตได้ฟังชาดกใด พร้อมด้วยอริยสัจ ๔ แล้วบรรลุโสดาบัน?(G)
A:พระพรหมนารทชาดก
Q:(G)พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารและพราหมณ์คฤบดี 12 นหุต ณ ที่ใด พระเจ้าพิมพิสารจึงได้บรรลุโสดาบัน?(G)
A:ลัฏฐิวัน
Q:(G)ในสมัยพระปุสสพุทธเจ้า ชฎิลสามพี่น้อง เกิดเป็นราชโอรสของ____?(G)
A:พระเจ้าชัยเสนมหาราช
Q:(G)ในสมัยพระปุสสพุทธเจ้า ____เกิดเป็นอำมาตย์คลัง?(G)
A:วิสาขคฤหบดี
Q:(G)ในสมัยพระปุสสพุทธเจ้า ____เกิดเป็นอำมาตย์เสมียน?(G)
A:พระเจ้าพิมพิสาร
Q:(G)ละเว้นจากการร่วมประเวณี____?(G)
A:เมถุนวิรัติ
Q:(G)ละเว้นจากการกินเนื้อสัตว์____?(G)
A:มังสวิรัติ
Q:(G)ชฎิลสามพี่น้องตั้งสำนักอยู่ริมแม่น้ำเนรัญชรานิยมบูชาสิ่งใดก่อนจะออกบวช?(G)
A:ไฟ
Q:(G)ธาตุดิน____?(G)
A:ปฐวีธาตุ
Q:(G)ธาตุน้ำ____?(G)
A:อาโปธาตุ
Q:(G)ธาตุลม____?(G)
A:วาโยธาตุ
Q:(G)ธาตุไฟ____?(G)
A:เตโชธาตุ
Q:(G)การฆ่าสัตว์____?(G)
A:ปาณาติบาต
Q:(G)การลักทรัพย์____?(G)
A:อทินนาทาน
Q:(G)การประพฤติผิดในกาม____?(G)
A:กาเมสุมิจฉาจาร
Q:(G)เครื่องลาด เครื่องปูนั่ง____?(G)
A:สันถัต
Q:(G)ขนแพะ ขนแกะ____?(G)
A:ขนเจียม
Q:(G)ชูชก ในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ประกอบด้วยลักษณะบุรุษโทษครบถ้วน____ประการ?(G)
A:18 ประการ
Q:(G)เทวดาแปลงกายเป็น____เสือโคร่ง และ เสือเหลือง สกัดทางไม่ให้พระนางมัทรีกลับไปทันการบริจาคทานกัณหาและชาลี?(G)
A:ราชสีห์
Q:(G)เทวดาแปลงกายเป็น ราชสีห์____และ เสือเหลือง สกัดทางไม่ให้พระนางมัทรีกลับไปทันการบริจาคทานกัณหาและชาลี?(G)
A:เสือโคร่ง
Q:(G)เทวดาแปลงกายเป็น ราชสีห์ เสือโคร่ง และ____ สกัดทางไม่ให้พระนางมัทรีกลับไปทันการบริจาคทานกัณหาและชาลี?(G)
A:เสือเหลือง
Q:(G)ด้วยความกลัวพระนางมัทรีเสนอแบ่ง____ให้ ราชสีห์ เสือโคร่ง เสือเหลือง เพื่อให้เปิดทางให้?(G)
A:ผลไม้ครึ่งหนึ่ง
Q:(G)ใครเป็นคนขับราชรถมารับพระเจ้าเนมีราชไปเที่ยวบนสวรรค์?(G)
A:มาตลีเทพบุตร
Q:(G)ใครคือผู้ถวายแก้วมณีให้พระเจ้าพิมพิสารไปใช้แทนแสงสว่างในพระราชวัง?(G)
A:โชติกเศรษฐี
Q:(G)ภรรยาของโชติกเศรษฐีมาจากทวีปใด?(G)
A:อุตตรกุรุทวีป
Q:(G)ภรรยาของโชติกเศรษฐีน้ำตาไหลเพราะแสบตาเนื่องจากกลิ่นอะไรจากผ้าโพกพระเศียรของพระเจ้าพิมพิสาร?(G)
A:กลิ่นควันไฟ
Q:(G)กามคุณ๕____รส กลิ่น เสียง สัมผัส?(G)
A:รูป
Q:(G)กามคุณ๕ รูป____กลิ่น เสียง สัมผัส?(G)
A:รส
Q:(G)กามคุณ๕ รูป รส____เสียง สัมผัส?(G)
A:กลิ่น
Q:(G)กามคุณ๕ รูป รส กลิ่น____สัมผัส?(G)
A:เสียง
Q:(G)กามคุณ๕ รูป รส กลิ่น เสียง____?(G)
A:สัมผัส
Q:(G)พระมหากัสสปเถระได้ถูกพระพุทธองค์ทรงทักท้วงเรื่องใดก่อนปรินิพพาน?(G)
A:ให้งดธุดงควัตรเพราะอายุมากแล้ว
Q:(G)พระกาฬุทายีเถระได้ได้พรรณนาความงามหนทางเสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์รวม____พระคาถา?(G)
A:64 พระคาถา
Q:(G)วันที่พระกาฬุทายีเถระกราบทูลเชิญพระพุทธองค์เสด็จนิวัติพระนครกบิลพัสดุ์?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงแสดงจันทกุมารชาดก เพราะใครเป็นเหตุ?(G)
A:พระเทวทัต
Q:(G)พระภูริทัตชาดกพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น____?(G)
A:พญานาค
Q:(G)ในเรื่องพระภูริทัตชาดกใครพระราชทานชื่อให้ทัตตะ ใหม่ว่า ภูริทัตตะ?(G)
A:ท้าวสักกเทวราช
Q:(G)อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่ใด____?(G)
A:ป่าสีตะวัน
Q:(G)อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังธรรมใดจึงได้บรรลุโสดาบัน____?(G)
A:อริยสัจ 4
Q:(G)อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ใช้เงินสร้างวัดพระเชตวัน สร้างคันธกุฎี และทำบุญอื่นๆหมดไปทั้งหมดเท่าไร?(G)
A:54 โกฏิ
Q:(G)ใครเหาะไปนำเมล็ดโพธิ์จากต้นศรีมหาโพธิ์ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมมา มาเพื่อปลูกที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร?(G)
A:พระมหาโมคคัลลานเถระ
Q:(G)ต้นโพธิ์ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีปลูกไว้ที่วัดพระเชตวันได้ชื่อว่า____?(G)
A:อานันทโพธิ
Q:(G)พระธรรมเทศนาที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังก่อนจะละสังขารมีชื่อว่า____?(G)
A:อนาถบิณฑิโกวาทสูตร
Q:(G)สัตว์ที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๔ ประเภท ๑.____๒. สัตว์ที่ได้ยินเขาฆ่า ๓. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าให้ฉัน ๔. สัตว์ที่เลี้ยงไว้เอง?(G)
A:สัตว์ที่เห็นเขาฆ่า
Q:(G)สัตว์ที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๔ ประเภท ๑.สัตว์ที่เห็นเขาฆ่า ๒.____๓. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าให้ฉัน ๔. สัตว์ที่เลี้ยงไว้เอง?(G)
A:สัตว์ที่ได้ยินเขาฆ่า
Q:(G)สัตว์ที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๔ ประเภท ๑.สัตว์ที่เห็นเขาฆ่า ๒. สัตว์ที่ได้ยินเขาฆ่า ๓.____๔. สัตว์ที่เลี้ยงไว้เอง?(G)
A:สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าให้ฉัน
Q:(G)สัตว์ที่ภิกษุไม่ควรฉัน ๔ ประเภท ๑.สัตว์ที่เห็นเขาฆ่า ๒. สัตว์ที่ได้ยินเขาฆ่า ๓. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าให้ฉัน ๔.____?(G)
A:สัตว์ที่เลี้ยงไว้เอง
Q:(G)พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ควรดูหมิ่น๔อย่าง๑.____ ๒.ดูหมิ่นงูว่าตัวเล็ก ๓.ดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อย ๔.ดูหมิ่นภิกษุว่ายังหนุ่ม?(G)
A:ดูหมิ่นกษัตริย์ว่ายังทรงพระเยาว์
Q:(G)พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ควรดูหมิ่น๔อย่าง๑.ดูหมิ่นกษัตริย์ว่ายังทรงพระเยาว์ ๒.____ ๓.ดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อย ๔.ดูหมิ่นภิกษุว่ายังหนุ่ม?(G)
A:ดูหมิ่นงูว่าตัวเล็ก
Q:(G)พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ควรดูหมิ่น๔อย่าง๑.ดูหมิ่นกษัตริย์ว่ายังทรงพระเยาว์ ๒.ดูหมิ่นงูว่าตัวเล็ก ๓.____ ๔.ดูหมิ่นภิกษุว่ายังหนุ่ม?(G)
A:ดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อย
Q:(G)พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ควรดูหมิ่น๔อย่าง๑.ดูหมิ่นกษัตริย์ว่ายังทรงพระเยาว์ ๒.ดูหมิ่นงูว่าตัวเล็ก ๓.ดูหมิ่นไฟว่าเล็กน้อย ๔.____?(G)
A:ดูหมิ่นภิกษุว่ายังหนุ่ม
Q:(G)พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 ในภัทรกัปนี้คือ_____?(G)
A:พระศรีอาริยเมตไตร
Q:(G)พระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 ในภัทรกัปนี้คือ_____?(G)
A:พระโคดมพุทธเจ้า
Q:(G)พระพุทธเจ้าองค์ที่ 3 ในภัทรกัปนี้คือ_____?(G)
A:พระกัสสปพุทธเจ้า
Q:(G)พระพุทธเจ้าองค์ที่ 2 ในภัทรกัปนี้คือ_____?(G)
A:พระโกนาคมนพุทธเจ้า
Q:(G)พระพุทธเจ้าองค์ที่ 1 ในภัทรกัปนี้คือ_____?(G)
A:พระกกุสันธพุทธเจ้า
Q:(G)พระเจ้าปเสนทิโกศลจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่า____?(G)
A:พระธรรมราชาพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.____2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระทีปังกรพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.____3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระโกณฑัญญพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.____ 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระมังคลพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.____ 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระสุมนพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.____6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า?(G)
A:พระเรวตพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.____ 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระโสภิตพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.____8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.____ 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระปทุมพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.____10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระนารทพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.____11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.พระสุชาตพุทธเจ้า?(G)
A:พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.____ 12.พระสุชาตพุทธเจ้า ?(G)
A:พระสุเมธพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์1.พระทีปังกรพุทธเจ้า2.พระโกณฑัญญพุทธเจ้า3.พระมังคลพุทธเจ้า 4.พระสุมนพุทธเจ้า 5.พระเรวตพุทธเจ้า6.พระโสภิตพุทธเจ้า 7.พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า8.พระปทุมพุทธเจ้า 9.พระนารทพุทธเจ้า 10.พระปทุมมุตตรพุทธเจ้า 11.พระสุเมธพุทธเจ้า 12.____ ?(G)
A:พระสุชาตพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์13.____14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระปิยทัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ 13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.____15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ 13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.____16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ 13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.____17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระสิทธัตถพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ 13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.____18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระติสสพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ 13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.____19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระปุสสพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ 13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.____20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระวิปัสสีพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.____21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระสิขีพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ 13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.____22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระเวสสภูพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.____23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระกกุสันธพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.____24.พระกัสสปพุทธเจ้า ?(G)
A:พระโกนาคมนพุทธเจ้า
Q:(G)พระโพธิสัตว์พบพระพุทธเจ้า 24 พระองค์13.พระปิยทัสสีพุทธเจ้า14.พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า15.พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า16.พระสิทธัตถพุทธเจ้า17.พระติสสพุทธเจ้า18.พระปุสสพุทธเจ้า19.พระวิปัสสีพุทธเจ้า20.พระสิขีพุทธเจ้า21.พระเวสสภูพุทธเจ้า22.พระกกุสันธพุทธเจ้า23.พระโกนาคมนพุทธเจ้า24.____ ?(G)
A:พระกัสสปพุทธเจ้า
Q:(G)หัวใจของพระพุทธศานา คือ ____ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส?(G)
A:ทำความดี
Q:(G)หัวใจของพระพุทธศานา คือ ทำความดี ____ทำจิตใจให้ผ่องใส?(G)
A:ละเว้นความชั่ว
Q:(G)หัวใจของพระพุทธศานา คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ____?(G)
A:ทำจิตใจให้ผ่องใส
Q:(G)ปัญญาเห็นชอบ หมายถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา____?(G)
A:สัมมาทิฏฐิ
Q:(G)ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม____?(G)
A:สัมมาสังกัปปะ
Q:(G)เจรจาชอบ หมายถึงการพูดสนทนา แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม____?(G)
A:สัมมาวาจา
Q:(G)การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง____?(G)
A:สัมมากัมมันตะ
Q:(G)การทำมาหากินอย่างสุจริตชน____?(G)
A:สัมมาอาชีวะ
Q:(G)ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม____?(G)
A:สัมมาวายามะ
Q:(G)การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ____?(G)
A:สัมมาสติ
Q:(G)การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลศ นิวรณ์อยู่เป็นปกติ____?(G)
A:สัมมาสมาธิ
Q:(G)อริยสัจ 4 ประกอบด้วย____สมุทัย นิโรธ มรรค?(G)
A:ทุกข์
Q:(G)อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์____นิโรธ มรรค?(G)
A:สมุทัย
Q:(G)อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย____มรรค?(G)
A:นิโรธ
Q:(G)อริยสัจ 4 ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ____?(G)
A:มรรค
Q:(G)สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ สภาพที่บีบคั้น____?(G)
A:ทุกข์
Q:(G)สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์____?(G)
A:สมุทัย
Q:(G)ความดับทุกข์ ได้แก่ ดับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์____?(G)
A:นิโรธ
Q:(G)สมุทัยเรียกเต็มๆว่าอย่างไร____?(G)
A:ทุกขสมุทัย
Q:(G)นิโรธเรียกเต็มๆว่าอย่างไร____?(G)
A:ทุกขนิโรธ
Q:(G)ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา____?(G)
A:มรรค
Q:(G)มรรคเรียกอีกอย่างว่า____?(G)
A:ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
Q:(G)มหาสุตโสมชาดก ได้กล่าวถึงอดีตชาติของพระเถระท่านใดเป็นเหตุ___?(G)
A:พระองคุลิมาล
Q:(G)พระองคุลิมาลเรียกอีกชื่อว่า____?(G)
A:พระอหิงสกเถระ
Q:(G)ในมหาสุตโสมชาดกพระองคุลิมาลมีนามเรียกว่า____?(G)
A:พระเจ้าโปริสาท
Q:(G)มหาสุตโสมชาดก พระเจ้าพรหมทัตชอบกินเนื้อมนุษย์จนต้องถูกเนรเทศและได้เปลี่ยนชื่อเป็น____?(G)
A:พระเจ้าโปริสาท
Q:(G)ในเรื่องมหาสุตโสมชาดก กาฬหัตถีเสนาบดี คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระสารีบุตรเถระ
Q:(G)ในเรื่องมหาสุตโสมชาดก รุกขเทวดา คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระมหากัสสปเถระ
Q:(G)ในเรื่องมหาสุตโสมชาดก ท้าวสักกเทวราช คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระอนุรุทธเถระ
Q:(G)คนที่จะเป็นพระอินทร์นั้นจะต้องปฏิบัติ____?(G)
A:วัตรบท 7
Q:(G)วัตรบท ๗ ประการ ของท้าวสักกเทวราช ข้อที่๑____?(G)
A:เลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดชีวิต
Q:(G)วัตรบท ๗ ประการ ของท้าวสักกเทวราช ข้อที่๒____?(G)
A:มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ตลอดชีวิต
Q:(G)วัตรบท ๗ ประการ ของท้าวสักกเทวราช ข้อที่๓____?(G)
A:พูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิต
Q:(G)วัตรบท ๗ ประการ ของท้าวสักกเทวราช ข้อที่๔____?(G)
A:ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต
Q:(G)วัตรบท ๗ ประการ ของท้าวสักกเทวราช ข้อที่๕____?(G)
A:ชอบเผื่อแผ่แบ่งปันปราศจากความตระหนี่
Q:(G)วัตรบท ๗ ประการ ของท้าวสักกเทวราช ข้อที่๖____?(G)
A:กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิต
Q:(G)วัตรบท ๗ ประการ ของท้าวสักกเทวราช ข้อที่๗____?(G)
A:เป็นผู้ระงับความโกรธได้
Q:(G)พระมหาชนกได้ถวาย____กับ รองเท้า กับพระปัจเจกพุทธเจ้า ก่อนออกเดินทางลงเรือไปค้าขาย?(G)
A:ร่ม
Q:(G)พระมหาชนกได้ถวาย ร่ม กับ____กับพระปัจเจกพุทธเจ้า ก่อนออกเดินทางลงเรือไปค้าขาย?(G)
A:รองเท้า
Q:(G)พระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ ๗ วัน แหงนมองท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เต็มดวงแล้วตั้งใจสมาทาน____?(G)
A:อุโบสถศีล
Q:(G)พระมหาชนกว่ายน้ำอยู่ ๗ วันแหงนมองท้องฟ้าเห็น____แล้วตั้งใจสมาทานอุโบสถศีล?(G)
A:พระจันทร์เต็มดวง
Q:(G)ใครเป็นคนอุ้มพระมหาชนกจากมหาสมุทรไปเมืองมิถิลามหานคร?(G)
A:นางมณีเมขลา
Q:(G)ในเรื่องพระมหาชนกชาดกนางมณีเมขลาคืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระอุบลวรรณาเถรี
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๑ ?(G)
A:วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๒ ?(G)
A:วัดอรุณราชวราราม
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๓ ?(G)
A:วัดราชโอรสาราม
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๔?(G)
A:วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๕ ?(G)
A:วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๖ ?(G)
A:วัดบวรนิเวศวิหาร
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๗ ?(G)
A:วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๘ ?(G)
A:วัดสุทัศนเทพวราราม
Q:(G)วัดประจำรัชกาลที่ ๙ ?(G)
A:วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
Q:(G)เหตุที่พระมหาชนกต้องเรือแตกและว่ายน้ำ ต้องเรือแตกถึง 500 ชาติเพราะบุพพกรรมใด?(G)
A:เคยล้อสามเณรให้เรือล่ม
Q:(G)ทิศเบื้องหน้า ได้แก่____?(G)
A:มารดาบิดา
Q:(G)ทิศเบื้องขวา ได้แก่____?(G)
A:ครูอาจารย์
Q:(G)ทิศเบื้องหลัง ได้แก่____?(G)
A:บุตรภรรยา
Q:(G)ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่____?(G)
A:มิตรสหาย
Q:(G)ทิศเบื้องล่าง ได้แก่____?(G)
A:ทาสกรรมกร
Q:(G)ทิศเบื้องบน ได้แก่____?(G)
A:สมณพราหมณ์
Q:(G)ชาลีแปลว่า____?(G)
A:ตาข่าย
Q:(G)กัณหาแปลว่า____?(G)
A:หนังหมี
Q:(G)ในเรื่องพระเวสสันดรชาดกนางฟ้าที่จำแลงเป็นพระนางมัทรีเพื่อกล่อมกัณหา ชินากุมารี คือใครอดีตชาติของใคร?(G)
A:นางวิสาขา
Q:(G)หนึ่งในปฏิสัมภิทา มีความฉลาดในการแก้ปัญหา____?(G)
A:ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก กัณฑหาลพราหมณ์ คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระเทวทัต
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก ท้าวสักกเทวราช คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระอนุรุทธเถระ
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก พระนางโคตมี คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระนางสิริมหามายา
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก พระนางจันทาเทวี คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระนางยโสธราพิมพา
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก เสลากุมารี คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระอุบลวรรณาเถรี
Q:(G)ใครเป็นผู้ระงับเหตุการบูชายัญในเรื่องพระจันทกุมารชาดก?(G)
A:ท้าวสักกเทวราช
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก พระวสุละกุมาร คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระราหุลเถระ
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก พระสุริยราช คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระสารีบุตรเถระ
Q:(G)ในเรื่องพระจันทกุมารชาดก พระสุรกุมาร คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)ในเรื่องพระพรหมนารทชาดก พระเจ้าอังคติราช คืออดีตชาติของ____?(G)
A:พระอุรุเวลกัสสปเถระ
Q:(G)พระเจ้าอังคติราช ขอยืมเงินพระพรหมนารท เมื่อไปถึงโลกหน้าจะคืนให้สองเท่า พระพรหมนารทตอบเช่นไร____?(G)
A:ถ้าพระองค์มีศีลจะให้ยืม
Q:(G)มีฤทธิ์ทางใจ____?(G)
A:มโนมยิทธิ
Q:(G)บิดาของสุมณสามเณร เป็นผู้อุปัฏฐากพระอนุรุทธเถระจำพรรษาอยู่ในบ้านของท่าน 3 เดือน คือ____?(G)
A:มหามุณฑะ
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักรแก้ว ๒.ช้างแก้ว ๓.ม้าแก้ว ๔.แก้วมณี ๕.นางแก้ว๖.ขุนคลังแก้ว ๗.____?(G)
A:ขุนพลแก้ว
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักรแก้ว ๒.ช้างแก้ว ๓.ม้าแก้ว ๔.แก้วมณี ๕.นางแก้ว๖.____ ๗.ขุนพลแก้ว?(G)
A:ขุนคลังแก้ว
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักรแก้ว ๒.ช้างแก้ว ๓.ม้าแก้ว ๔.แก้วมณี ๕.____๖.ขุนคลังแก้ว ๗.ขุนพลแก้ว?(G)
A:นางแก้ว
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักรแก้ว ๒.ช้างแก้ว ๓.ม้าแก้ว ๔.____ ๕.นางแก้ว๖.ขุนคลังแก้ว ๗.ขุนพลแก้ว?(G)
A:แก้วมณี
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักรแก้ว ๒.ช้างแก้ว ๓.____ ๔.แก้วมณี ๕.นางแก้ว๖.ขุนคลังแก้ว ๗.ขุนพลแก้ว?(G)
A:ม้าแก้ว
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักรแก้ว ๒.____ ๓.ม้าแก้ว ๔.แก้วมณี ๕.นางแก้ว๖.ขุนคลังแก้ว ๗.ขุนพลแก้ว?(G)
A:ช้างแก้ว
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.____ ๒.ช้างแก้ว ๓.ม้าแก้ว ๔.แก้วมณี ๕.นางแก้ว๖.ขุนคลังแก้ว ๗.ขุนพลแก้ว?(G)
A:จักรแก้ว
Q:(G)ความพิเศษหรือฤทธิ์คือความสำเร็จในชีวิต ๔ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.____ ๒.ทรงมีอายุยืนยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น ๓.ทรงมีพระโรคน้อย ๔.ทรงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา?(G)
A:ทรงมีรูปงามยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น
Q:(G)ความพิเศษหรือฤทธิ์คือความสำเร็จในชีวิต ๔ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.ทรงมีรูปงามยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น ๒.____ ๓.ทรงมีพระโรคน้อย ๔.ทรงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา?(G)
A:ทรงมีอายุยืนยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น
Q:(G)ความพิเศษหรือฤทธิ์คือความสำเร็จในชีวิต ๔ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.ทรงมีรูปงามยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น ๒.ทรงมีอายุยืนยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น ๓.____ ๔.ทรงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา?(G)
A:ทรงมีพระโรคน้อย
Q:(G)ความพิเศษหรือฤทธิ์คือความสำเร็จในชีวิต ๔ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.ทรงมีรูปงามยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น ๒.ทรงมีอายุยืนยิ่งกว่ามนุษย์คนอื่น ๓.ทรงมีพระโรคน้อย ๔.____?(G)
A:ทรงเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
Q:(G)เมื่อผู้ที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ พระองค์ทรงรักษาศีลอุโบสถ ชำระจิตให้สะอาดแล้วทรงทำสมาธิ ____จะบังเกิดขึ้น ทำจากโลหะส่องแสงสว่างไสว?(G)
A:จักรแก้ว
Q:(G)ช้างแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพญาช้าง มีชื่อว่า ____ สีขาวเผือก สง่างาม มีฤทธิ์เดชสามารถเหาะได้ คล่องแคล่วว่องไว ฝึกหัดได้เอง?(G)
A:อุโบสถ
Q:(G)ม้าแก้วของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นพญาม้า มีชื่อว่า ____ เป็นอัศวราชผู้สง่างาม ขนงาม มีหางเป็นพวง ตรงปลายคล้ายดอกบัวตูม มีฤทธิ์เดชเหาะเหินเดินบนอากาศได้?(G)
A:วลาหกะ
Q:(G)____ ของพระเจ้าจักรพรรดิ ลักษณะมีแสงสุกสกาว ใสแวววาวยิ่งกว่าเพชร คอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างให้บังเกิดขึ้น ดึงดูดสมบัติทั้งหลายมาให้?(G)
A:แก้วมณี
Q:(G)คฤหบดีแก้วหรือ____ สามารถนำทรัพย์สินมาให้แด่พระเจ้าจักรพรรดิได้ ?(G)
A:ขุนคลังแก้ว
Q:(G)ปริณายกแก้วหรือ____ คือพระราชโอรสองค์โตของพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นขุนศึกคู่ใจ เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ มีความฉลาดเฉลียว?(G)
A:ขุนพลแก้ว
Q:(G)____ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ มีรูปงาม ผิวพรรณผุดผ่อง ฤดูร้อนตัวเย็น ฤดูหนาวตัวร้อน กลิ่นจันทน์ฟุ้งออกจากกาย กลิ่นดอกบัวฟุ้งออกจากปาก เป็นผู้ปรนนิบัติดีอย่างยิ่ง?(G)
A:นางแก้ว
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.____ ๒.หัตถิรัตนะ ๓.อัสสรัตนะ ๔.มณีรัตนะ ๕.อิตถีรัตนะ ๖.คหปติรัตนะ ๗.ปริณายกรัตนะ?(G)
A:จักกรัตนะ
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักกรัตนะ ๒.____ ๓.อัสสรัตนะ ๔.มณีรัตนะ ๕.อิตถีรัตนะ ๖.คหปติรัตนะ ๗.ปริณายกรัตนะ?(G)
A:หัตถิรัตนะ
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักกรัตนะ ๒.หัตถิรัตนะ ๓.____ ๔.มณีรัตนะ ๕.อิตถีรัตนะ ๖.คหปติรัตนะ ๗.ปริณายกรัตนะ?(G)
A:อัสสรัตนะ
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักกรัตนะ ๒.หัตถิรัตนะ ๓.อัสสรัตนะ ๔.____ ๕.อิตถีรัตนะ ๖.คหปติรัตนะ ๗.ปริณายกรัตนะ?(G)
A:มณีรัตนะ
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักกรัตนะ ๒.หัตถิรัตนะ ๓.อัสสรัตนะ ๔.มณีรัตนะ ๕.____ ๖.คหปติรัตนะ ๗.ปริณายกรัตนะ?(G)
A:อิตถีรัตนะ
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักกรัตนะ ๒.หัตถิรัตนะ ๓.อัสสรัตนะ ๔.มณีรัตนะ ๕.อิตถีรัตนะ ๖.____ ๗.ปริณายกรัตนะ?(G)
A:คหปติรัตนะ
Q:(G)แก้ว ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ์ ประกอบด้วย ๑.จักกรัตนะ ๒.หัตถิรัตนะ ๓.อัสสรัตนะ ๔.มณีรัตนะ ๕.อิตถีรัตนะ ๖.คหปติรัตนะ ๗._____?(G)
A:ปริณายกรัตนะ
Q:(G)พระมหาปชาบดีเถรี ลานิพพานในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 12
Q:(G)นางกิญจมานวิกาถูกธรณีสูบในช่วงออกพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 7
Q:(G)พระเจ้าอุเทนเป็นกษัตริย์ปกครองเมือง____?(G)
A:โกสัมพี
Q:(G)ในพรรษาที่เท่าไรพระราธเถระได้บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา เป็นรูปแรก?(G)
A:พรรษาที่ 3
Q:(G)หมอชีวกโกมารภัจจ์บรรลุโสดาบันในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 4
Q:(G)ในช่วงออกพรรษาที่เท่าไร พระพุทธองค์เสด็จไปภัททิยนคร แคว้นอังคะ โปรดเมณฑกเศรษฐี ธนัญชัยเศรษฐี นางวิสาขาและหมู่ญาติ เป็นพระโสดาบัน ?(G)
A:พรรษาที่ 5
Q:(G)พระนางรูปนันทา และพระนางยโสธราพิมพา ออกบวชในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 5
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงห้ามพระภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์พรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 6
Q:(G)พระอัญญาโกณฑัญญะทูลลานิพพานในช่วงออกพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 13
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงแสดงมงคลสูตร 38 ประการในช่วงออกพรรษา____?(G)
A:พรรษาที่ 13
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงแสดงกรณีเมตตาสูตร ประการในช่วงออกพรรษา____?(G)
A:พรรษาที่ 13
Q:(G)ในช่วงออกพรรษาที่เท่าไรที่พระพาหิยทารุจิริยเถระบรรลุอรหันต์?(G)
A:พรรษาที่ 13
Q:(G)สามเณรราหุลอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 14
Q:(G)พระภัททากัจจานาเถรีลานิพพานในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 43
Q:(G)พระเจ้าปเสนทิโกศลสิ้นพระชนม์พรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 38
Q:(G)พระเทวทัตถูกธรณีสูบพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 37
Q:(G)นางอัมพปาลีถวายอาราม ในช่วงออกพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 44
Q:(G)สหายคู่หูพระเทวทัต____?(G)
A:พระโกกาลิกะ
Q:(G)ใครคือผู้ถวายอัมพปาลีวัน?(G)
A:นางอัมพปาลีคณิกา
Q:(G)พวกเจ้าลิจฉวีชาวพระนครเวสาลี ไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารแต่พระพุทธองค์ปฏิเสธเพราะว่าได้รับนิมนต์____ไว้แล้ว?(G)
A:นางอัมพปาลีคณิกา
Q:(G)นางอัมพปาลีคณิกาได้ถวายอัมพปาลีวันในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 44
Q:(G)ภิกษุ แปลว่า____?(G)
A:ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ
Q:(G)สมณะ แปลว่า____?(G)
A:ผู้สงบ
Q:(G)ย้อนหลังไป 91 กัป พระโพธิสัตว์เกิดเป็น____ได้เอาเสื้อผ้าเก่าๆไปแลกด้ายหนึ่งกลุ่ม และเข็มหนึ่งเล่มไปร่วมบุญกฐินกับเจ้านาย?(G)
A:มหาทุกขตะ
Q:(G)ย้อนหลังไป 91 กัป พระโพธิสัตว์เกิดเป็นมหาทุกขตะ ได้เอาเสื้อผ้าเก่าๆไปแลก____ และเข็มหนึ่งเล่มไปร่วมบุญกฐินกับเจ้านาย?(G)
A:ด้ายหนึ่งกลุ่ม
Q:(G)ย้อนหลังไป 91 กัป พระโพธิสัตว์เกิดเป็นมหาทุกขตะ ได้เอาเสื้อผ้าเก่าๆไปแลกด้ายหนึ่งกลุ่ม และ____ไปร่วมบุญกฐินกับเจ้านาย?(G)
A:เข็มหนึ่งเล่ม
Q:(G)นางวิสาขาได้อาณิสงค์จากการถวาย____กับพระพุทธศาสนาจึงได้เครื่องมหาลดาปสาธน์?(G)
A:ผ้าไตรจีวร
Q:(G)การที่มีผ้าไตรจีวรลอยมาในอากาศสวมกายตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เอหิ ภิกขุ เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ด้วยในอดีตเคยได้ถวาย____ไว้ในพุทธศาสนามาก่อน?(G)
A:ผ้าไตรจีวร
Q:(G)วิธีการบวชแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองโดยการกล่าววาจาว่า เอหิภิกขุ เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด?(G)
A:เอหิภิกขุอุปสัมปทา
Q:(G)วิธีการบวชในแบบหนึ่งที่ปัจจุบันใช้กับสามเณรคือ____?(G)
A:ติสรณคมนูปสัมปทา
Q:(G)สังเวชนียสถาน๔แห่งได้แก่ ____ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา แสะสถานที่ปรินิพพาน?(G)
A:สถานที่ประสูติ
Q:(G)สังเวชนียสถาน๔แห่งได้แก่ สถานที่ประสูติ ____ สถานที่แสดงปฐมเทศนา แสะสถานที่ปรินิพพาน?(G)
A:สถานที่ตรัสรู้
Q:(G)สังเวชนียสถาน๔แห่งได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ ____ แสะสถานที่ปรินิพพาน?(G)
A:สถานที่แสดงปฐมเทศนา
Q:(G)สังเวชนียสถาน๔แห่งได้แก่ สถานที่ประสูติ สถานที่ตรัสรู้ สถานที่แสดงปฐมเทศนา และ____?(G)
A:สถานที่ปรินิพพาน
Q:(G)ชื่อของสถูปที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงการเสด็จของพระพุทธเจ้าลงจากดาวดึงส์เนื่องในวันออกพรรษาคือ____?(G)
A:เทโวโรหนสถูป
Q:(G)อนันตริยกรรม ๕ ประกอบด้วย ____ ปิตุฆาต อรหันตฆาต โลหิตุปบาท และ สังฆเภท?(G)
A:มาตุฆาต
Q:(G)อนันตริยกรรม ๕ ประกอบด้วย มาตุฆาต____อรหันตฆาต โลหิตุปบาท และ สังฆเภท?(G)
A:ปิตุฆาต
Q:(G)อนันตริยกรรม ๕ ประกอบด้วย มาตุฆาต ปิตุฆาต____ โลหิตุปบาท และ สังฆเภท?(G)
A:อรหันตฆาต
Q:(G)อนันตริยกรรม ๕ ประกอบด้วย มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต____ และ สังฆเภท?(G)
A:โลหิตุปบาท
Q:(G)อนันตริยกรรม ๕ ประกอบด้วย มาตุฆาต ปิตุฆาต อรหันตฆาต โลหิตุปบาท และ____?(G)
A:สังฆเภท
Q:(G)นิวรณ์ ๕ ประกอบด้วย____ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา?(G)
A:กามฉันทะ
Q:(G)นิวรณ์ ๕ ประกอบด้วย กามฉันทะ____ ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา?(G)
A:พยาบาท
Q:(G)นิวรณ์ ๕ ประกอบด้วย กามฉันทะ พยาบาท____ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา?(G)
A:ถีนมิทธะ
Q:(G)นิวรณ์ ๕ ประกอบด้วย กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ ____ วิจิกิจฉา?(G)
A:อุทธัจจกุกกุจจะ
Q:(G)นิวรณ์ ๕ ประกอบด้วย กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ____?(G)
A:วิจิกิจฉา
Q:(G)อคติ ๔ ประกอบด้วย ____ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ?(G)
A:ฉันทาคติ
Q:(G)อคติ ๔ ประกอบด้วย ฉันทาคติ____ ภยาคติ โมหาคติ?(G)
A:โทสาคติ
Q:(G)อคติ ๔ ประกอบด้วย ฉันทาคติ โทสาคติ____โมหาคติ?(G)
A:ภยาคติ
Q:(G)อคติ ๔ ประกอบด้วย ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ ____?(G)
A:โมหาคติ
Q:(G)ลำเอียงเพราะรักใคร่กัน?(G)
A:ฉันทาคติ
Q:(G)ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน?(G)
A:โทสาคติ
Q:(G)ลำเอียงเพราะความกลัว?(G)
A:ภยาคติ
Q:(G)ลำเอียงเพราะความหลง?(G)
A:โมหาคติ
Q:(G)ร่างกายไม่ใช่ของเรา ____?(G)
A:เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา
Q:(G)ปีติ๕ ประกอบด้วย ____ ขณิกาปีติ โอกกันติกาปีติ อุพเพงคาปีติ ผรณาปีติ?(G)
A:ขุททกาปีติ
Q:(G)ปีติ๕ ประกอบด้วย ขุททกาปีติ ____ โอกกันติกาปีติ อุพเพงคาปีติ ผรณาปีติ?(G)
A:ขณิกาปีติ
Q:(G)ปีติ๕ ประกอบด้วย ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ ____ อุพเพงคาปีติ ผรณาปีติ?(G)
A:โอกกันติกาปีติ
Q:(G)ปีติ๕ ประกอบด้วย ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ โอกกันติกาปีติ ____ ผรณาปีติ?(G)
A:อุพเพงคาปีติ
Q:(G)ปีติ๕ ประกอบด้วย ขุททกาปีติ ขณิกาปีติ โอกกันติกาปีติ อุพเพงคาปีติ ____?(G)
A:ผรณาปีติ
Q:(G)กุศล ๓ ได้แก่ ____ อโทสะ อโมหะ?(G)
A:อโลภะ
Q:(G)กุศล ๓ ได้แก่ อโลภะ ____ อโมหะ?(G)
A:อโทสะ
Q:(G)กุศล ๓ ได้แก่ อโลภะ อโทสะ ____?(G)
A:อโมหะ
Q:(G)สังคหวัตถุ๔ ได้แก่ ____ ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา?(G)
A:ทาน
Q:(G)สังคหวัตถุ๔ ได้แก่ ทาน ____ อัตถจริยา สมานัตตตา?(G)
A:ปิยวาจา
Q:(G)สังคหวัตถุ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา ____ สมานัตตตา?(G)
A:อัตถจริยา
Q:(G)สังคหวัตถุ๔ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา ____?(G)
A:สมานัตตตา
Q:(G)วันที่พระอนุรุทธเถระบรรลุอรหันต์____?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)พระอนุรุทธเถระในอดีตชาตินิยมถวายสิ่งใดในพระพุทธศาสนาจึงได้อาณิสงค์มีความเป็นทิพยจักขุญาณ?(G)
A:ประทีปโคมไฟ
Q:(G)ทานเป็นปัจจัยให้ตัด____?(G)
A:โลภะ
Q:(G)ศีลเป็นปัจจัยให้ตัด____?(G)
A:โทสะ
Q:(G)ภาวนาเป็นปัจจัยให้ตัด____?(G)
A:โมหะ
Q:(G)ทานเป็นปัจจัยให้ตัดความ____?(G)
A:ความโลภ
Q:(G)ศีลเป็นปัจจัยให้ตัดความ____?(G)
A:ความโกรธ
Q:(G)ภาวนาเป็นปัจจัยให้ตัดความ____?(G)
A:ความหลง
Q:(G)เทวดามีอะไรเป็นสิ่งบอกว่ามีบุญมาก?(G)
A:รัศมีกาย
Q:(G)ใครแปลงกายเป็นคนแก่ดักใส่บาตรพระมหากัสสปเถระ?(G)
A:ท้าวสักกเทวราช
Q:(G)ในพรรษาที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาที่ดาวดึงส์ พระสารีบุตรจำพรรษาที่เมืองใด?(G)
A:เมืองสังกัสสะ
Q:(G)วันใดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าพระสารีบุตรเถระมีปัญญามาก รองจากพระองค์?(G)
A:วันออกพรรษา
Q:(G)งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การทรมานสัตว์ ?(G)
A:ปาณาติปาตา เวรมณี
Q:(G)งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้?(G)
A:อทินนาทานา เวรมณี
Q:(G)งดเว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม?(G)
A:กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี
Q:(G)งดเว้นจากการพูดคำเท็จ?(G)
A:มุสาวาทา เวรมณี
Q:(G)งดเว้นจากการพูดส่อเสียด?(G)
A:ปิสุณาย วาจาย เวรมณี
Q:(G)งดเว้นจากการพูดคำหยาบ?(G)
A:ผรุสาย วาจาย เวรมณี
Q:(G)งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล?(G)
A:สัมผัปปลาปา เวรมณี
Q:(G)ไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้ของเขา?(G)
A:อนภิชฌา
Q:(G)ไม่พยาบาทปองร้าย?(G)
A:อพยาบาท
Q:(G)มีความเห็นชอบตามทำนองครองธรรม เห็นชอบตามคำสอนพระพุทธเจ้า?(G)
A:สัมมาทิฏฐิ
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน?(G)
A:ทานมัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล?(G)
A:สีลมัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา?(G)
A:ภาวนามัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อนตน?(G)
A:อปจายนมัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในงานที่ชอบ?(G)
A:เวยยาวัจจมัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ?(G)
A:ปัตติทานมัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ?(G)
A:ปัตตานุโมทนามัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม?(G)
A:ธัมมัสวนมัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมเทศนา?(G)
A:ธัมมเทสนามัย
Q:(G)บุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้า ไม่คัดค้านคำสอนพระพุทธเจ้า?(G)
A:ทิฏฐุชุกรรม
Q:(G)ความเกิด____?(G)
A:ชาติ
Q:(G)ความแก่ ความคร่ำ ภาวะที่คร่ำคร่า การที่ฟันหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว?(G)
A:ชรา
Q:(G)ความตาย ความเคลื่อน ภาวะที่เคลื่อน ความทำลาย ความหายไป?(G)
A:มรณะ
Q:(G)ความโศกเศร้า กิริยาที่โศกเศร้า สภาพที่โศกเศร้า ความโทมนัส?(G)
A:โศก
Q:(G)การร้องไห้คร่ำครวญ ความร่ำไร ความพิไรรำพัน ความพร่ำเพ้อ?(G)
A:ปริเทวะ
Q:(G)ความไม่สบายกาย ความเสวยอารมณ์ที่ไม่สบาย ทุกข์เกิดจากกายสัมผัส?(G)
A:ทุกข์
Q:(G)ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจ ทุกข์อันเกิดจากสัมผัสทางใจ?(G)
A:โทมนัส
Q:(G)ความคับแค้น ความขุ่นแค้น ?(G)
A:อุปายาส
Q:(G)พระพุทธเจ้าสั่งใครไปห้ามพระภิกษุนำจีวรของพระติสสะไปใช้ให้รอก่อน7วันเพราะว่าเหตุแห่งเลนติสสะ?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)พุทธกิจ45พรรษาของพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษา____ สถานที่ ใน 9 เมืองมนุษย์ 1 เมืองเทวดา?(G)
A:15
Q:(G)พุทธกิจ45พรรษาของพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษา15 สถานที่ ใน____เมืองมนุษย์ 1 เมืองเทวดา?(G)
A:9
Q:(G)พุทธกิจ45พรรษาของพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษา 15 สถานที่ ใน 9 เมืองมนุษย์____เมืองเทวดา?(G)
A:1
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรพระญาติพระพุทธองค์ทะเลาะกันเรื่องแย่งน้ำทำนา?(G)
A:พรรษาที่ 15
Q:(G)วันสำคัญของพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖____?(G)
A:วันวิสาขบูชา
Q:(G)วันสำคัญของพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญเดือน ๘____?(G)
A:วันอาสาฬหบูชา
Q:(G)ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ๑ ____ ๒ ปฐมสาวกเกิดขึ้น ๓ พระสงฆ์เกิดขึ้น ๔ มีรัตนะครบสาม?(G)
A:แสดงปฐมเทศนา
Q:(G)ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ๑ แสดงปฐมเทศนา ๒ ____ ๓ พระสงฆ์เกิดขึ้น ๔ มีรัตนะครบสาม?(G)
A:ปฐมสาวกเกิดขึ้น
Q:(G)ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ๑ แสดงปฐมเทศนา ๒ ปฐมสาวกเกิดขึ้น ๓ ____ ๔ มีรัตนะครบสาม?(G)
A:พระสงฆ์เกิดขึ้น
Q:(G)ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา ๑ แสดงปฐมเทศนา ๒ ปฐมสาวกเกิดขึ้น ๓ พระสงฆ์เกิดขึ้น ๔____ ?(G)
A:มีรัตนะครบสาม
Q:(G)การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ ในวันมาฆบูชา?(G)
A:จาตุรงคสันนิบาต
Q:(G)ในมหาสุทัสสนสูตร เมืองกุสินารา เคยเป็นเมืองที่เจริญมากในอดีตกาลชื่อว่าเมือง____?(G)
A:กุสาวดีราชธานี
Q:(G)ในมหาสุทัสสนสูตร พระพุทธองค์ทรงอุบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์พระนามว่า____?(G)
A:พระเจ้ามหาสุทัสสนะ
Q:(G)ในมหาสุทัสสนสูตร พระพุทธองค์ทรงอุบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์พระนามว่า____?(G)
A:พระเจ้ามหาสุทัสสนะ
Q:(G)ในมหาสุทัสสนสูตร นางแก้วมีนามว่า____?(G)
A:พระนางสุภัททาเทวี
Q:(G)ในมหาสุทัสสนสูตร นางแก้วมีนามว่า____?(G)
A:พระนางสุภัททาเทวี
Q:(G)พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงมีพระชนมายุกี่ปีจึงเสด็จสวรรคต?(G)
A:336000 ปี
Q:(G)ในวาระที่พระพุทธองค์ทรงประทับที่ไม้สาละคู่เมืองกุสินาราได้ทรงแสดงพระสูตรใดซึ่งเป็นเรื่องราวอดีตเมืองกุสินารา?(G)
A:มหาสุทัสสนสูตร
Q:(G)พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ?(G)
A:โทณพราหมณ์
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานหลังจากออกฌานอะไร?(G)
A:จตุตถฌาน
Q:(G)โทณพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นกี่ส่วน?(G)
A:8 ส่วน
Q:(G)ลูกสาวของนายช่างหูก เมืองอาฬวี พุทธเจ้าเสด็จไปโปรดก่อนตายบรรลุโสดาบัน ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง แต่ความตายเป็นของเที่ยง?(G)
A:เปสการีธิดา
Q:(G)คติ___?(G)
A:การไป
Q:(G)การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว?(G)
A:ทาน
Q:(G)การพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับกาลเทศะ ?(G)
A:ปิยวาจา
Q:(G)การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น?(G)
A:อัตถจริยา
Q:(G)ความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตัวดีวางตัวเสมอต้นเสมอปลายกับทุกคน การทำตัวให้เป็นคนน่ารักน่าเคารพนับถือ และน่าให้ความช่วยเหลือร่วมมือ การทำตัวได้เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะบุคคลเหตุการณ์ ?(G)
A:สมานัตตตา
Q:(G)ความรัก มีไมตรีจิต ไม่เป็นศัตรูกับใคร เป็นมิตรกับทุกคน?(G)
A:เมตตา
Q:(G)ความสงสาร ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วย ช่วยทางกำลังกาย ช่วยทางกำลังทรัพย์ ช่วยทางกำลังปัญญา?(G)
A:กรุณา
Q:(G)ชื่นชมยินดี ไม่อิจฉาเขา หากเขาได้ดีก็ดีใจไปกับเขาด้วย?(G)
A:มุทิตา
Q:(G)วางใจกลางไม่เอนเอียง วางใจให้เบิกบานแจ่มใส หากเกินอำนาจกฏแห่งกรรม เราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็ไม่เอาความทุกข์เขามาเป็นความทุกข์ของเรา?(G)
A:อุเบกขา
Q:(G)ทะนานตวงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุที่โทณพราหมณ์เอาไปบูชาเรียกอีกอย่างว่า____?(G)
A:ตุมพะ
Q:(G)พระเจ้าโมริยะ เมืองปิปผลิวันได้ทราบข่าวการปรินิพพาน มาขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ได้อะไรไปบูชา?(G)
A:พระอังคาร
Q:(G)พระเขี้ยวแก้ว๔องค์อยู่เมืองเทวดา๒องค์คือที่____๑ องค์และนาคพิภพ ๑ องค์?(G)
A:พระจุฬามณีเจดีย์
Q:(G)พระเขี้ยวแก้ว๔องค์อยู่เมืองเทวดา๒องค์คือที่พระจุฬามณีเจดีย์ ๑ องค์และ____ ๑ องค์?(G)
A:นาคพิภพ
Q:(G)พระเขี้ยวแก้วทีเหลืออยู่ ๑ องค์ในโลกมนุษย์คือ____อยู่ที่เกาะลังกา?(G)
A:องค์ซ้ายบน
Q:(G)พระเขี้ยวแก้ว____ประดิษฐานอยู่ที่พระจุฬามณีเจดีย์ ดาวดึงสเทวโลก?(G)
A:องค์ขวาบน
Q:(G)พระเขี้ยวแก้ว____ประดิษฐานอยู่ที่นาคพิภพ?(G)
A:องค์ซ้ายล่าง
Q:(G)พระเขี้ยวแก้ว____อยู่ที่แคว้นคันธารราษฎร์ คือ ประเทศปากีสถานในปัจจุบัน และหายสาบสูญไปแล้ว?(G)
A:องค์ขวาล่าง
Q:(G)สาเหตุการจุติหรือเคลื่อนของเทวดาได้แก่ ๑.____ ๒.สิ้นบุญ ๓.อดอาหาร ๔.โกรธ?(G)
A:สิ้นอายุ
Q:(G)สาเหตุการจุติหรือเคลื่อนของเทวดาได้แก่ ๑.สิ้นอายุ ๒.____ ๓.อดอาหาร ๔.โกรธ?(G)
A:สิ้นบุญ
Q:(G)สาเหตุการจุติหรือเคลื่อนของเทวดาได้แก่ ๑.สิ้นอายุ ๒.สิ้นบุญ ๓.____ ๔.โกรธ?(G)
A:อดอาหาร
Q:(G)สาเหตุการจุติหรือเคลื่อนของเทวดาได้แก่ ๑.สิ้นอายุ ๒.สิ้นบุญ ๓.อดอาหาร ๔.____?(G)
A:โกรธ
Q:(G)พระไตรปิฎกประกอบด้วย ____ พระสุตตันตปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก?(G)
A:พระวินัยปิฎก
Q:(G)พระไตรปิฎกประกอบด้วย พระวินัยปิฎก ____ และ พระอภิธรรมปิฎก?(G)
A:พระสุตตันตปิฎก
Q:(G)พระไตรปิฎกประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และ ____?(G)
A:พระอภิธรรมปิฎก
Q:(G)พิณของพระเจ้าอุเทนซึ่งสามารถใช้บังคับช้างได้เรียกว่า____?(G)
A:พิณหัสดีกันต์
Q:(G)สหายที่ไม่ได้พบเจอกันมาก่อนแต่ได้สนับสนุนกันตลอดคอยช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรมกันตลอด บางครั้งก็ส่งข้าวของไปแสดงน้ำใจ เรียกสหายแบบนี้ว่า____?(G)
A:อทิฏฐสหาย
Q:(G)ผู้เป็นขอทานแถมเป็นโรคเรื้อนต่อมาบรรลุโสดาบันและจะออกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อแจ้งว่าตนบรรลุแล้วโดนท้าวสักกเทวราชลองใจ?(G)
A:สุปพุทธกุฏฐิ
Q:(G)ท่านสุปพุทธกุฏฐิ คำว่ากุฏฐิเป็นฉายา แปลว่า____?(G)
A:โรคเรื้อน
Q:(G)บุคคลใดมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์ จะเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย____?(G)
A:สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
Q:(G)บุคคลใดปฏิบัติในศีลได้ จะเป็นปัจจัยให้มีทรัพย์สมบูรณ์____?(G)
A:สีเลนะ โภคสัมปทา
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.____ ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีรากหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ____ ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีแก่นหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.____ ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีกระพี้หอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.____๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีเปลือกหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ____ ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีรสหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.____ ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีใบหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.____ ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีสะเก็ดหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.____ ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีดอกหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.____ และ๑๐.ต้นไม้มีลำต้นหอม?(G)
A:ต้นไม้มีผลหอม
Q:(G)ต้นไม้หอมจำแนกได้ ๑๐ ชนิดอยู่บนภูเขาคันธมาทน์ ๑.ต้นไม้มีรากหอม ๒. ต้นไม้มีแก่นหอม ๓.ต้นไม้มีกระพี้หอม ๔.ต้นไม้มีเปลือกหอม๕. ต้นไม้มีรสหอม ๖.ต้นไม้มีใบหอม ๗.ต้นไม้มีสะเก็ดหอม ๘.ต้นไม้มีดอกหอม ๙.ต้นไม้มีผลหอม และ๑๐.____?(G)
A:ต้นไม้มีลำต้นหอม
Q:(G)ชื่อภูเขาผาหอม เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาที่เป็นยอดของเทือกเขาหิมาลัยทั้ง ๕ ที่ล้อมรอบสระอโนดาตในป่าหิมพานต์?(G)
A:ภูเขาคันธมาทน์
Q:(G)พระพุทธองค์ประทับอยู่กรุงราชคฤห์ประมาณกี่พรรษา?(G)
A:12 พรรษา
Q:(G)เขาคิชฌกูฏ แปลว่า "____" ?(G)
A:ยอดเขานกแร้ง
Q:(G)ทีฆนขปริพาชกมีศักดิ์เป็นอะไรกับพระสารีบุตรเถระ?(G)
A:หลาน
Q:(G)"ถ้าเกิดไปในชาติใด ถ้าเป็นผู้หญิงมีรูปงามและชายอื่นใดที่ไม่ใช่คู่ครอง คือไม่ใช่เนื้อคู่ เห็นแล้วให้คลั่งทุกคน " คือคำอธิษฐานของใครตอนถวายผ้ากัมพลกับพระปัจเจกพุทธเจ้า?(G)
A:อุมาฑันตี
Q:(G)ทำงานสามปีแลกผ้าสองผืน พอเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีผ้านุ่งเลยถวายไปหนึ่งผืนก่อนแต่ว่าสักพักก็ถวายผืนที่เหลือ คืออดีตชาติของใคร?(G)
A:อุมาฑันตี
Q:(G)สมัยพระกัสสปพุทธเจ้า____ตอนนั้นเป็นคนจนได้ทำบุญด้วยการปิดทองคำเปลวไว้ที่ก้นส้วม?(G)
A:เมณฑกเศรษฐี
Q:(G)____ปฏิสนธิในครรภ์มารดาชาวป่าแล้วมีหน่อไม้ทองคำเกิดขึ้น?(G)
A:เมณฑกเศรษฐี
Q:(G)____คลอดออกจากครรภ์มารดามีแพะทองคำเกิดขึ้น?(G)
A:เมณฑกเศรษฐี
Q:(G)พราหมณ์ที่กล่าวว่า“ชิตัง เม ชิตัง เม” เราชนะแล้ว เราชนะแล้ว หลังจากตัดใจถวายผ้าสาฎกที่มีติดตัวผืนเดียว?(G)
A:จูเฬกสาฎก
Q:(G)ท่าน____มีผ้าสาฏกเพียงผืนเดียวผลัดกันกับภรรยาห่มเพื่อออกมาฟังธรรม?(G)
A:จูเฬกสาฎก
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงเทศนาเรื่อง____ท่านจูเฬกสาฎกได้ฟังแล้ว อยากถวายผ้าสาฎกในยามต้นแต่ห่วงภรรยาไม่มีผ้าห่ม?(G)
A:ทานบารมี
Q:(G)ใครคือผู้พระราชทานทรัพย์สินให้ท่านจูเฬกสาฎกจนกลายเป็นอนุเศรษฐี?(G)
A:พระเจ้าปเสนทิโกศล
Q:(G)อยู่ในเขตของชาวบ้าน?(G)
A:คามวาสี
Q:(G)พระเถระที่ได้เข้านิโรธสมาบัติแล้วโจรห้าร้อยคนได้นำทรัพย์ที่ปล้นมากองไว้กับท่านต่อมาขอบวชทั้งห้าร้อยท่าน?(G)
A:พระขานุโกณฑัญญะ
Q:(G)อยู่ในเขตป่า?(G)
A:อรัญวาสี
Q:(G)พระเถระที่ทำหน้าที่ปราบพญามารป้องการการฉลองพระสถูป 7 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่พระเจ้าอโศกมหาราชจัดขึ้น?(G)
A:พระอุปคุตต์
Q:(G)พระอุปคุตต์เรียกชื่อเต็มว่า____?(G)
A:พระกิสนาคอุปคุตตเถระ
Q:(G)พระอุปคุตต์ใช้กุกกุรอสุภะมัดคอพญามาร คำว่า กุกกุรอสุภะ หมายถึง____?(G)
A:ซากสุนัขเน่า
Q:(G)การเสื่อมสูญ ความสูญหาย?(G)
A:อันตรธาน
Q:(G)____ปฏิบัติ ปฏิเวธ?(G)
A:ปริยัติ
Q:(G)ปริยัติ____ ปฏิเวธ?(G)
A:ปฏิบัติ
Q:(G)ปริยัติ ปฏิบัติ____?(G)
A:ปฏิเวธ
Q:(G)ความเสื่อมสูญ ๕ ประการ ๑.____ ๒.ปฏิบัติอันตรธาน ๓.ปฏิเวธอันตรธาน ๔.ลิงคอันตรธาน ๕.ธาตุอันตรธาน?(G)
A:ปริยัติอันตรธาน
Q:(G)ความเสื่อมสูญ ๕ ประการ ๑.ปริยัติอันตรธาน ๒.____ ๓.ปฏิเวธอันตรธาน ๔.ลิงคอันตรธาน ๕.ธาตุอันตรธาน?(G)
A:ปฏิบัติอันตรธาน
Q:(G)ความเสื่อมสูญ ๕ ประการ ๑.ปริยัติอันตรธาน ๒.ปฏิบัติอันตรธาน ๓.____ ๔.ลิงคอันตรธาน ๕.ธาตุอันตรธาน?(G)
A:ปฏิเวธอันตรธาน
Q:(G)ความเสื่อมสูญ ๕ ประการ ๑.ปริยัติอันตรธาน ๒.ปฏิบัติอันตรธาน ๓.ปฏิเวธอันตรธาน ๔.____ ๕.ธาตุอันตรธาน?(G)
A:ลิงคอันตรธาน
Q:(G)ความเสื่อมสูญ ๕ ประการ ๑.ปริยัติอันตรธาน ๒.ปฏิบัติอันตรธาน ๓.ปฏิเวธอันตรธาน ๔.ลิงคอันตรธาน ๕.____?(G)
A:ธาตุอันตรธาน
Q:(G)ลิงคอันตรธาน คือ____?(G)
A:เครื่องหมายสมณเพศอันตรธาน
Q:(G)เมื่อไม่มีใครจำพุทธพจน์ได้แม้เพียง ๔ บาท เมื่อนั้นเรียกว่า____?(G)
A:ปริยัติอันตรธาน
Q:(G)เมื่อใดไม่มีภิกษุรักษาปาราชิก ๔ เมื่อนั้นเรียกว่า____?(G)
A:ปฏิบัติอันตรธาน
Q:(G)เมื่อใดไม่มีพระอริยะแม้เพียงระดับโสดาบันเมื่อนั้นเรียกว่า____?(G)
A:ปฏิเวธอันตรธาน
Q:(G)เมื่อใดสมณะที่เรียกว่าภิกษุ ทิ้งผ้ากาสาวพัตร์ที่ผูกไว้ที่ข้อมือหรือคอ เมื่อนั้นเรียกว่า____?(G)
A:ลิงคอันตรธาน
Q:(G)เมื่อไม่มีการบูชาพระบรมธาตุ พระบรมธาตุจะเสด็จรวมเหมือนยังพระชนม์ที่ต้นมหาโพธิ์แสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเกิดไฟลุกไหม้ไม่มีเหลือ เมื่อนั้นเรียกว่า____?(G)
A:ธาตุอันตรธาน
Q:(G)พระปริยัติจะเริ่มเสื่อมจาก____ก่อน?(G)
A:พระอภิธรรมปิฎก
Q:(G)หลังจากพระอภิธรรมปิฎกเสื่อม____จะเสื่อมเป็นลำดับต่อมา?(G)
A:พระสุตตันตปิฎก
Q:(G)ในบรรดาพระไตรปิฎก____จะเสื่อมเป็นลำดับสุดท้าย?(G)
A:พระวินัยปิฎก
Q:(G)การบรรลุ ผลพึงจะเข้ามาถึง เข้าใจตลอด แทงตลอด ตรัสรู้ ลุล่วงผลปฏิบัติ?(G)
A:ปฏิเวธ
Q:(G)พระธาตุพนมเป็นพุทธเจดีย์ที่บรรจุ____(กระดูกส่วนพระอุระ)?(G)
A:พระอุรังคธาตุ
Q:(G)สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา?(G)
A:วะยะธัมมา สังขารา
Q:(G)ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด?(G)
A:อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ
Q:(G)____เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา?(G)
A:ร่างกายไม่ใช่ของเรา
Q:(G)ร่างกายไม่ใช่ของเรา____?(G)
A:เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา
Q:(G)ปฏิเวธ เรียกอีกแบบว่า____?(G)
A:อธิคม
Q:(G)เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่นาคพิภพ?(G)
A:ราชายตนเจดีย์
Q:(G)พระเขี้ยวแก้วองค์ซ้ายล่างประดิษฐานอยู่ที่นาคพิภพ ณ ____?(G)
A:ราชายตนเจดีย์
Q:(G)พละ๕ประกอบด้วย ____ วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา?(G)
A:ศรัทธา
Q:(G)พละ๕ประกอบด้วย ศรัทธา ____ สติ สมาธิ ปัญญา?(G)
A:วิริยะ
Q:(G)พละ๕ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ ____ สมาธิ ปัญญา?(G)
A:สติ
Q:(G)พละ๕ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ ____ ปัญญา?(G)
A:สมาธิ
Q:(G)พละ๕ประกอบด้วย ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ____?(G)
A:ปัญญา
Q:(G)อาจารย์ของหลวงพ่อปาน โสนันโท ท่านหนึ่งอยู่ที่วัดพิกุล ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา?(G)
A:หลวงพ่อปั้น วัดพิกุล
Q:(G)อาจารย์ของหลวงพ่อปาน โสนันโท เคยเสกปลาใบไม้ให้คนที่มาสร้างโบสถ์กิน?(G)
A:หลวงพ่อสุ่น วัดบางปลาหมอ
Q:(G)อาจารย์ของหลวงพ่อปานท่านหนึ่งที่แสดงการเสกจีวรให้เป็นช้าง และทำตัวยืดสูงใหญ่ให้หลวงพ่อปานได้ดูก่อนบวช?(G)
A:หลวงปู่คล้าย
Q:(G)อาจารย์ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ท่านหนึ่ง อยู่ที่วัดบางนมโค พระนครศรีอยุธยา?(G)
A:หลวงพ่อปาน โสนันโท
Q:(G)ใครคือพระที่หลวงพ่อปาน ไปทบทวนพระกัมมัฏฐาน โดยหลวงพ่อเนียมฝากไว้ว่าถ้าท่านตายให้มาหาท่านนี้?(G)
A:หลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน
Q:(G)ลุงของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ เคยตั้งชื่อให้หลวงพ่อฤๅษีลิงดำตอนคลอดใหม่?(G)
A:หลวงพ่อเล็ก เกสโร
Q:(G)หลังจากที่หลวงพ่อปาน โสนันโท มรณภาพ หลวงพ่อฤๅษีลิงดำไปขึ้นพระกัมมัฏฐานและธุดงค์กับใคร?(G)
A:หลวงพ่อจง พุทฺธสโร วัดหน้าต่างนอก
Q:(G)ยาหม้อของหลวงพ่อปาน มียาต้มจาก____ และ ยาใบมะกากับหญ้าแพรก?(G)
A:ยาใบมะกากับข่า
Q:(G)ยาหม้อของหลวงพ่อปาน มียาต้มจากยาใบมะกากับข่า และ ____?(G)
A:ยาใบมะกากับหญ้าแพรก
Q:(G)แนวทางการปฏิบัติ?(G)
A:ปฏิปทา
Q:(G)อาจารย์พระปริยัติธรรมของหลวงพ่อปาน โสนันโท องค์แรกคือใคร?(G)
A:หลวงพ่อจีน วัดเจ้าเจ็ดใน
Q:(G)พระอาจารย์ของหลวงพ่อปานท่านหนึ่ง อยู่ที่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี?(G)
A:หลวงพ่อเนียม วัดน้อย
Q:(G)หลวงพ่อปาน โสนันโท เกิดวันที่____เดือน___พ.ศ.____?(G)
A:16 กรกฎาคม 2418
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นฤๅษีบูชาไฟเลี้ยงพญานาคอหิฉัตตะเอาไว้ในเจดีย์บูชาไฟ ต่อมาพระมหาโมคคัลลานเถระไปแสดงฤทธิ์ปราบพญานาค และพระพุทธเจ้าตามไปสมทบและได้ฟังธรรมบรรลุอรหันต์พร้อมบริวาร?(G)
A:พระอัคคิทัตเถระ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลและต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลก็ได้แต่งตั้งเป็นปุโรหิตต่อแต่ท่านได้ออกบวชเป็นฤๅษีบูชาไฟ?(G)
A:พระอัคคิทัตเถระ
Q:(G)พญานาคที่ฤๅษีอัคคิทัตเลี้ยงเอาไว้คือ____?(G)
A:อหิฉัตตะ
Q:(G)ศีลจะพาไปสู่สุขคติภูมิ?(G)
A:สีเลนะ สุคติง ยันติ
Q:(G)ก่อนบวชในพระพุทธศาสนา ____ได้กล่าวสอนบริวารว่า เธอจงเอาภูเขาเป็นสรณะ เอาป่าเป็นสรณะ เอาอารามเป็นสรณะ เอาต้นไม้เป็นสรณะ ?(G)
A:อัคคิทัต
Q:(G)หลวงพ่อปานท่องว่าอย่างไรสมัยเด็กทำให้มารดาจับโยนออกไปด้วยเข้าใจผิดคิดว่าการท่องแบบนี้จะทำให้ตาย คนใกล้ตายถึงจะท่องแบบนี้?(G)
A:อะระหัง
Q:(G)ธุดงควัตรมีกี่ข้อ?(G)
A:13 ข้อ
Q:(G)การถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร?(G)
A:ปังสุกูลิกังคะ
Q:(G)การถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัตร?(G)
A:เตจีวริกังคะ
Q:(G)การถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร?(G)
A:ปิณฑปาติกังคะ
Q:(G)การถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเป็นวัตร?(G)
A:สปทานจาริกังคะ
Q:(G)การถือนั่งฉัน ณ อาสนะเดียวเป็นวัตร คือฉันวันละมื้อเดียว?(G)
A:เอกาสนิกังคะ
Q:(G)การถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร?(G)
A:ปัตตปิณฑิกังคะ
Q:(G)การถือห้ามภัตที่ถวายภายหลังเป็นวัตร?(G)
A:ขลุปัจฉาภัตติกังคะ
Q:(G)การถืออยู่ป่าเป็นวัตร อยู่ห่างบ้านคนอย่างน้อย ๕๐๐ ชั่วธนู คือ ๒๕ เส้น?(G)
A:อารัญญิกังคะ
Q:(G)การถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร คำสมาทานว่า "ฉนฺนํ ปฏิกฺขิปามิ, รุกฺขมูลิกงฺคํ สมาทิยามิ"?(G)
A:รุกขมูลิกังคะ
Q:(G)การถืออยู่ที่แจ้งเป็นวัตร คำสมาทานว่า "ฉนฺนญฺจ รุกฺขมูลญฺจ ปฏิกฺขิปามิ, อพฺโภกาสิกงฺคํ สมาทิยามิ?(G)
A:อัพโภกาลิกังคะ
Q:(G)การถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร?(G)
A:โสสานิกังคะ
Q:(G)การถืออยู่ในเสนาสนะแล้วแต่เขาจัดให้ คำสมาทานว่า "เสนาสนโลลุปฺปํ ปฏิกฺขิปามิ, ยถาสนฺถติกงฺคํ สมาทิยามิ"?(G)
A:ยถาสันถติกังคะ
Q:(G)การถือการนั่งเป็นวัตร คือเว้นนอน อยู่ด้วยเพียง ๓ อิริยาบถ?(G)
A:เนสัชชิกังคะ
Q:(G)คนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก?(G)
A:นัตถิ โลเก อนินทิโต
Q:(G)ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง?(G)
A:วิสสาสปรมา ญาตี
Q:(G)ตนแล เป็นที่พึ่งของตน?(G)
A:อัตตา หิ อัตตาโน นาโถ
Q:(G)จงเตือนตนด้วยตนเอง?(G)
A:อัตตนา โจทยัตตานัง
Q:(G)สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ?(G)
A:อนิจจา วต สังขารา
Q:(G)แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี?(G)
A:นัตถิ ปัญญาสมา อาภา
Q:(G)เมตตาธรรมค้ำจุนโลก?(G)
A:โลโกปัตถัมภิกา เมตตา
Q:(G)สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม?(G)
A:กัมมุนา วัตตตีโลโก
Q:(G)พระเถระที่มักจะแสดงเตโชกสิณโดยทำแสงสว่างส่องให้พระที่มาเยือนยามค่ำคืน?(G)
A:พระทัพพมัลลบุตรเถระ
Q:(G)พระราหุลเถระไปนิพพานที่ไหน?(G)
A:บันฑุกัมพลศิลาอาสน์
Q:(G)พระเถระที่ท่านนิพพานด้วยการอธิษฐานจิตเผาร่างกายของท่านในอากาศไม่เหลือแม้เศษเถ้าก่านที่เมืองราชคฤห์?(G)
A:พระทัพพมัลลบุตรเถระ
Q:(G)พระทัพพมัลลบุตรเถระบวชเป็นพระภิกษุด้วยวิธีใด?(G)
A:ทายัชชอุปสัมปทา
Q:(G)หลวงพ่อปาน โสนันโท มรณภาพในวันที่___เดือน____พ.ศ.____?(G)
A:26 กรกฎาคม 2481
Q:(G)หลวงพ่อปาน โสนันโท มรณภาพในวัน___เดือน____{จันทรคติ}?(G)
A:แรม 14 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)หลวงพ่อปาน โสนันโท มรณภาพในเวลา____แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2481?(G)
A:18.00 น.
Q:(G)ใครเป็นคนติดตามไปดูว่าหลวงพ่อปาน โสนันโท ไปสวรรค์ และแจ้งกับบรรดาลูกศิษย์ให้ทราบ?(G)
A:พระครูอุดมสมาจารย์ วัดน้ำเต้า
Q:(G)พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อฤๅษีลิงดำคือ____วัด____?(G)
A:พระครูรัตนาภิรมย์ วัดบ้านแพน
Q:(G)นิพพานัสสะ สัจฉิ กิริยายะ เอตัง กาสาวัง คะ เหตวา?(G)
A:ขอรับผ้ากาสาวพัตร์เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
Q:(G)พระมหากัสสปเถระบวชด้วยวิธีรับโอวาท 3 ข้อ เรียกชื่อว่า___?(G)
A:โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา
Q:(G)ขับไล่ ไล่ออกไปจากหมู่ ไม่คบค้าสมาคมด้วย?(G)
A:อัปเปหิ
Q:(G)____เป็นมหาราชผู้ครองนครใหญ่อยู่นอกเขตมนุษยโลก เรียกกันว่าเมืองเบญจานคราช?(G)
A:ท้าวพญามหาชมพู
Q:(G)ท้าวพญามหาชมพูเป็นมหาราชผู้ครองนครใหญ่อยู่นอกเขตมนุษยโลก เรียกกันว่าเมือง____?(G)
A:เบญจานคราช
Q:(G)ท้าวพญามหาชมพูเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่า____?(G)
A:พระเจ้ามหาชมพูบดี
Q:(G)อาวุธของท่านท้าวพญามหาชมพูที่สำคัญได้แก่ ____ พระแสงขรรค์ชัยศรี และ พระแสงศร?(G)
A:ฉลองพระบาททองคำ
Q:(G)หลานชายของกาฬเทวิลดาบส ซึ่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่า แล้วต่อมาหลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ออกจากป่ามาถามเรื่อง____?(G)
A:โมเนยยปฏิบัติ
Q:(G)อาวุธของท่านท้าวพญามหาชมพูที่สำคัญได้แก่ ฉลองพระบาททองคำ ____ และ พระแสงศร?(G)
A:พระแสงขรรค์ชัยศรี
Q:(G)อาวุธของท่านท้าวพญามหาชมพูที่สำคัญได้แก่ ฉลองพระบาททองคำ พระแสงขรรค์ชัยศรี และ ____?(G)
A:พระแสงศร
Q:(G)หลานของกาฬเทวิลดาบส?(G)
A:นาลกดาบส
Q:(G)ผู้ที่ถามเรื่องโมเนยยปฏิบัติ?(G)
A:นาลกดาบส
Q:(G)วัดบุพพาราม นางวิสาขาสร้างถวายพระพุทธศาสนาใช้เงินหมดไปเท่าไร?(G)
A:27 โกฏิ
Q:(G)เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย เหล่านี้คือ?(G)
A:ปัญจเภสัช
Q:(G)ปัญจเภสัช ประกอบด้วย ____ เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย?(G)
A:เนยใส
Q:(G)ปัญจเภสัช ประกอบด้วย เนยใส ____ น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย?(G)
A:เนยข้น
Q:(G)ปัญจเภสัช ประกอบด้วย เนยใส เนยข้น ____ น้ำผึ้ง น้ำอ้อย?(G)
A:น้ำมัน
Q:(G)ปัญจเภสัช ประกอบด้วย เนยใส เนยข้น น้ำมัน ____ น้ำอ้อย?(G)
A:น้ำผึ้ง
Q:(G)ปัญจเภสัช ประกอบด้วย เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง ____?(G)
A:น้ำอ้อย
Q:(G)สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันคือ____?(G)
A:พุทธคยา
Q:(G)ป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัจจุบันป่าแห่งนี้เรียกว่า____?(G)
A:สารนาถ
Q:(G)บริเวณสถานที่แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร ปัจจุบันมีสถูปสร้างไว้คือ____?(G)
A:ธัมเมกขสถูป
Q:(G)สถานที่พระพุทธองค์แสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ปัจจุบันสร้างสถูปไว้คือ____?(G)
A:ธัมมราชิกสถูป
Q:(G)พระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรใดโปรดพระเจ้าอชาตศัตรู?(G)
A:สามัญญผลสูตร
Q:(G)ทวังคุลกัปปะ เงาแดดเลยเที่ยง____ยังฉันอาหารได้?(G)
A:2 องคุลี
Q:(G)ความรักเกิดจากเหตุ ๒ ประการคือ ____ และ การเกื้อกูลกันในปัจจุบัน?(G)
A:การอยู่ร่วมกันในภพก่อน
Q:(G)ความรักเกิดจากเหตุ ๒ ประการคือ การอยู่ร่วมกันในภพก่อน และ ____?(G)
A:การเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
Q:(G)แม่น้ำที่พระพุทธองค์ทรงสรงและดื่มเป็นวาระสุดท้ายก่อนปรินิพพาน?(G)
A:กกุธานที
Q:(G)พระพุทธองค์สาธยายรัตนสูตรปราบภัยเมืองเวสาลีในพรรษาที่เท่าใด?(G)
A:พรรษาที่ 2
Q:(G)พระสูตรใดที่พระอานนท์ได้ทำหน้าที่ไปสาธยายแก้ไขภัยสามประการเมื่องเวลาลี?(G)
A:รัตนสูตร
Q:(G)พระเถรีที่อธิษฐานเตโชกสิณ ต้มน้ำให้ภิกษุณีหลายท่านได้อาบ?(G)
A:พระโสณาเถรี
Q:(G)ปัญจเภสัช ประกอบด้วย____ ?(G)
A:เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย
Q:(G)พระเจ้าอชาตศัตรูได้ฟังพระสูตรใดที่ชีวกัมพวัน?(G)
A:สามัญญผลสูตร
Q:(G)สามเณรีที่ต้องถือศีล 6 ข้อ เป็นเวลาสองปี?(G)
A:สิกขมานา
Q:(G)อุปัชฌาย์ที่เป็นผู้หญิง?(G)
A:ปวัตตินี
Q:(G)การบวชเป็นสิกขมานาต้องมีอายุครบกี่ปี?(G)
A:18 ปี
Q:(G)การบวชเป็นภิกษุณีต้องมีอายุครบกี่ปี?(G)
A:20 ปี
Q:(G)การบวชเป็นพระภิกษุต้องมีอายุครบกี่ปี?(G)
A:20 ปี
Q:(G)พระราหุลเถระลานิพพานในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 26
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรพระเจ้าอชาตศัตรูได้ฟังสามัญญผลสูตรที่ชีวกัมพวัน?(G)
A:พรรษาที่ 38
Q:(G)พระพุทธองค์โปรดองคุลิมาลหลังออกพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 19
Q:(G)ช่วงพรรษาที่เท่าไรพระนางสามาวดีพร้อมบริวารถูกเผา?(G)
A:พรรษาที่ 9
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรพระอนุรุทธบรรลุอรหัตผล?(G)
A:พรรษาที่ 8
Q:(G)พรรษาที่ 1 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
Q:(G)พรรษาที่ 2 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:พระเวฬุวัน
Q:(G)พรรษาที่ 3 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:พระเวฬุวัน
Q:(G)พรรษาที่ 4 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____กรุงราชคฤห์?(G)
A:พระเวฬุวัน
Q:(G)พรรษาที่ 5 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____ป่ามหาวัน กรุงเวสาลี ?(G)
A:กุฎาคารศาลา
Q:(G)พรรษาที่ 6 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:มกุฎบรรพต
Q:(G)พรรษาที่ 7 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____ใต้ต้นปาริชาต ณ ดาวดึงส์?(G)
A:บันฑุกัมพลศิลาอาสน์
Q:(G)พรรษาที่ 8 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____ใกล้เมืองสุงมารคีรีนครหลวงของแคว้นภัคคะ?(G)
A:เภสกลาวัน ป่าไม้สีเสียด
Q:(G)พรรษาที่ 9 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____กรุงโกสัมพี?(G)
A:โฆสิตาราม
Q:(G)พรรษาที่ 10 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ใต้ต้นสาละ____ในแคว้นโกศล ระหว่างโกสัมพี กับ สาวัตถี?(G)
A:ป่าปาลิเลยยกะ
Q:(G)พรรษาที่ 11 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____ชื่อเอกนาฬา ในทักขิณคิรีชนบท แคว้นมคธ?(G)
A:หมู่บ้านนาฬายพราหมณ์
Q:(G)พรรษาที่ 12 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:ใต้ต้นสะเดา เมืองเวรัญชรา
Q:(G)พรรษาที่ 13 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____เขตเมืองจาลิกา?(G)
A:จาลิกบรรพต
Q:(G)พรรษาที่ 14 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____กรุงสาวัตถี?(G)
A:พระเชตวัน
Q:(G)พรรษาที่ 15 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____กรุงกบิลพัสดุ์?(G)
A:นิโครธาราม
Q:(G)พรรษาที่ 16 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:อัคคาฬวเจดีย์ เมืองอาฬวี
Q:(G)พรรษาที่ 17 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____กรุงราชคฤห์?(G)
A:พระเวฬุวัน
Q:(G)พรรษาที่ 18 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่__เขตเมืองจาลิกา?(G)
A:จาลิกบรรพต
Q:(G)พรรษาที่ 19 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่____เขตเมืองจาลิกา?(G)
A:จาลิกบรรพต
Q:(G)พรรษาที่ 20 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่___กรุงราชคฤห์?(G)
A:พระเวฬุวัน
Q:(G)พรรษาที่ 45 พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่ไหน?(G)
A:เวฬุวคาม
Q:(G)พระทัพพมัลลบุตรเถระลานิพพานในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 17
Q:(G)สุมนมาลากาลถวายทานที่บ้านในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 9
Q:(G)นางขุชชุตตราบรรลุโสดาบันในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 9
Q:(G)พระอานนท์ไปเยี่ยมพระคิริมานนท์ที่อาพาธหนักแทนพระพุทธองค์ ในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 10
Q:(G)สัญญา ๑๐ ประการที่พระอานนท์จำไปกล่าวกับพระคิริมานนท์เรียกพระสูตรนี้ว่า____?(G)
A:คิริมานนทสูตร
Q:(G)พระทัพพมัลลบุตรเถระบวชในช่วงหลังออกพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 1
Q:(G)อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้พบพระพุทธเจ้าครั้งแรกในช่วงหลังออกพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 1
Q:(G)การชดเชย การทดแทนให้แก่สงฆ์ ในกรณีที่ทำของสงฆ์เสียหาย เช่นทำจานวัดแตกยืมของวัดไปแล้วทำหาย จึงไปซื้อหรือจ่ายเป็นเงินค่าจานหรือสิ่งของนั้นให้แก่วัด?(G)
A:ผาติกรรม
Q:(G)นางสิริมาเสียชีวิต ศพพองขึ้นอืด พระพุทธองค์ทรงแสดงอสุภกัมมัฏฐานให้ภิกษุทั้งหลายช่วงหลังออกพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 16
Q:(G)นางสุปปิยาถวายเนื้อขาปรุงอาหารให้ภิกษุรูปหนึ่ง ในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 4
Q:(G)พระพุทธองค์บัญญัติห้ามภิกษุฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง ในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 4
Q:(G)หลังจากออกพรรษาที่เท่าไร พระรัฐบาลเถระบิณฑบาตรอาหารที่นางทาสีกำลังทิ้ง?(G)
A:พรรษาที่ 8
Q:(G)พระเถระที่แสดงธรรมกับพระเจ้าโกรัพพยะ?(G)
A:พระรัฐบาลเถระ
Q:(G)พระราชาที่ฟังธรรมจากพระรัฐบาลเถระแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใส?(G)
A:พระเจ้าโกรัพพยะ
Q:(G)เศรษฐีกรุงโกสัมพีสร้างอารามถวายพระพุทธศาสนาในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 8
Q:(G)เศรษฐีเมืองโกสัมพีสามท่านคือ ____ ปาวาริกเศรษฐี กุกกุฏเศรษฐี?(G)
A:โฆษกเศรษฐี
Q:(G)เศรษฐีเมืองโกสัมพีสามท่านคือ โฆษกเศรษฐี ____ กุกกุฏเศรษฐี?(G)
A:ปาวาริกเศรษฐี
Q:(G)เศรษฐีเมืองโกสัมพีสามท่านคือ โฆษกเศรษฐี ปาวาริกเศรษฐี ____?(G)
A:กุกกุฏเศรษฐี
Q:(G)พระเจ้าสุปปพุทธปิดกั้นทางพระพุทธองค์เสด็จผ่านแล้วต่อมาถูกธรณีสูบจมลงไปบังเกิดในอเวจีมหานรกในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 15
Q:(G)พุทธกิจ ๕ เวลา ได้แก่ ____ กิจในปัจฉาภัต กิจในปฐมยาม กิจในมัชฌิมยาม กิจในปัจฉิมยาม?(G)
A:กิจในปุเรภัต
Q:(G)พุทธกิจ ๕ เวลา ได้แก่ กิจในปุเรภัต ____ กิจในปฐมยาม กิจในมัชฌิมยาม กิจในปัจฉิมยาม?(G)
A:กิจในปัจฉาภัต
Q:(G)พุทธกิจ ๕ เวลา ได้แก่ กิจในปุเรภัต กิจในปัจฉาภัต ____ กิจในมัชฌิมยาม กิจในปัจฉิมยาม?(G)
A:กิจในปฐมยาม
Q:(G)พุทธกิจ ๕ เวลา ได้แก่ กิจในปุเรภัต กิจในปัจฉาภัต กิจในปฐมยาม ____ กิจในปัจฉิมยาม?(G)
A:กิจในมัชฌิมยาม
Q:(G)พุทธกิจ ๕ เวลา ได้แก่ กิจในปุเรภัต กิจในปัจฉาภัต กิจในปฐมยาม กิจในมัชฌิมยาม ____?(G)
A:กิจในปัจฉิมยาม
Q:(G)กิจในปุเรภัต เวลาเช้า____?(G)
A:เสด็จออกบิณฑบาตรและแสดงธรรมโปรดมหาชน
Q:(G)กิจในปัจฉาภัต เวลาบ่าย____?(G)
A:แสดงธรรมโปรดภิกษุสงฆ์และมหาชน
Q:(G)กิจในปฐมยาม เวลาค่ำ____?(G)
A:ประทานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลาย
Q:(G)กิจในมัชฌิมยาม เวลาเที่ยงคืน____?(G)
A:ทรงแก้ปัญหาเทวดา
Q:(G)กิจในปัจฉิมยาม เวลาย่ำรุ่ง____?(G)
A:ตรวจดูสัตว์โลกผู้ควรบรรลุธรรม
Q:(G)พรรษาที่ ๒๑-๔๔ ประทับอยู่ประจำ ณ ____ระหว่างพระเชตวันมหาวิหาร และมิคารมาตุปราสาท ในวัดบุพพาราม?(G)
A:กรุงสาวัตถี
Q:(G)การกราบโดยให้อวัยวะ ๕ ส่วนจดลงให้ติดกับพื้น คือเข่าทั้งสอง ฝ่ามือทั้งสอง และหน้าผาก?(G)
A:เบญจางคประดิษฐ์
Q:(G)แสดงความเคารพด้วยวิธีนอนพังพาบเหยียดมือเหยียดเท้าออกไปเต็มเหยียดให้อวัยวะแปดแห่งคือหน้าผาก๑ ฝ่ามือทั้ง๒ หน้าอก๑ เข่าทั้ง๒ และปลายเท้าทั้ง๒จดพื้น ?(G)
A:อัษฎางคประดิษฐ์
Q:(G)การกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์บางทีเรียกว่า____?(G)
A:อัษฎางคประณาม
Q:(G)เครื่องประดับที่ธนัญชัยเศรษฐีทำให้นางวิสาขามีชื่อว่า____?(G)
A:มหาลดาปสาธน์
Q:(G)เครื่องประดับที่มิคารเศรษฐีทำให้นางวิสาขามีชื่อว่า____อันมีน้ำหนักเบากว่ามหาลดาปสาธน์?(G)
A:ฆนมัฏฐกปสาธน์
Q:(G)ใครสร้างเครื่องประดับฆนมัฏฐกปสาธน์?(G)
A:มิคารเศรษฐี
Q:(G)พระกนิษฐภคิรี{น้องสาว} ของพระอนุรุทธเถระ?(G)
A:พระนางโรหิณี
Q:(G)เหตุที่พระนางโรหิณีต้องเป็นโรคผิวหนังเพราะกรรมใด?(G)
A:ความโกรธ
Q:(G)พระอนุรุทธเถระแนะนำให้พระนางโรหิณีสร้างอะไร?(G)
A:โรงฉัน
Q:(G)พระราหุลเถระบรรลุอรหันต์ในพรรษาที่เท่าไรของพระพุทธองค์?(G)
A:พรรษาที่ 14
Q:(G)สมาบัติประกอบด้วย ____ ผลสมาบัติ นิโรธสมาบัติ?(G)
A:ฌานสมาบัติ
Q:(G)สมาบัติประกอบด้วย ฌานสมาบัติ ____ นิโรธสมาบัติ?(G)
A:ผลสมาบัติ
Q:(G)สมาบัติประกอบด้วย ฌานสมาบัติ ผลสมาบัติ ____?(G)
A:นิโรธสมาบัติ
Q:(G)นิโรธสมาบัติ ผู้ที่ทำได้จะต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่____ขึ้นไป?(G)
A:พระอนาคามี
Q:(G)ผลสมาบัติ ผู้ที่ทำได้จะต้องเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่____ขึ้นไป?(G)
A:พระโสดาบัน
Q:(G)เดรัจฉาน แปลว่า____?(G)
A:ไปขวาง
Q:(G)ปูผ้าขาวเสี่ยงให้พระพุทธเจ้าทรงเหยียบถ้าจะได้ลูก ท่านผู้นี้คือใคร____?(G)
A:โพธิราชกุมาร
Q:(G)อุบาสก แปลว่า____?(G)
A:ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย
Q:(G)ที่พึ่ง ที่ระลึก ที่ยึดเหนี่ยว ที่เหนี่ยวรั้งใจ?(G)
A:สรณะ
Q:(G)บวชเป็นวาระที่๗ จึงได้บรรลุอรหัตผลกล่าวถึงพระเถระท่านใด?(G)
A:พระจิตตหัตถเถระ
Q:(G)อาศัยจิตติดอยู่ในอสุภสัญญา คิดว่าร่างกายของคนทุกส่วนมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครก เห็นภรรยาคล้ายศพขึ้นอืด ออกบวชเป็นวาระที่๗ ____?(G)
A:พระจิตตหัตถเถระ
Q:(G)โจรเคราแดง เป็นเพชฌฆาตอยู่ ๕๕ ปี ได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรเถระบรรลุโสดาบันแล้วถูกวัวขวิดตายไปเกิดยังดุสิต?(G)
A:ตัมพทาฐิกะ
Q:(G)ตัมพทาฐิกะ{โจรเคราแดง}เป็นเพชฌฆาตฆ่าคนอยู่ กี่ปี?(G)
A:55 ปี
Q:(G)พรรษาที่ ๑๒ ประทับจำพรรษาที่ เมืองเวรัญชา โปรด ____?(G)
A:เวรัญชพราหมณ์
Q:(G)กัลยาณมิตร สหายของครหทินน์?(G)
A:สิริคุตต์
Q:(G)ชื่อสามีของนางวิสาขา?(G)
A:ปุณณวัฒน์
Q:(G)พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่ง____อุทิศบุญให้อดีตชาติพระญาติ?(G)
A:น้ำทักษิโณทก
Q:(G)หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้รักษา____พระราชาแห่งกรุงอุชเชนีให้หายจากพระโรค?(G)
A:พระเจ้าจันฑปัชโชติ
Q:(G)จีวรของภิกษุที่เขาถวายเพิ่มเข้ามานอกจากผ้าที่อธิษฐานเป็นไตรจีวร?(G)
A:อติเรกจีวร
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรทำด้วยเปลือกไม้ ทำด้วยฝ้าย ทำด้วยไหม ทำด้วยขนสัตว์ ทำด้วยป่าน ____?(G)
A:ทำด้วยของเจือกัน
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรทำด้วยเปลือกไม้ ทำด้วยฝ้าย ทำด้วยไหม ทำด้วยขนสัตว์ ____ ทำด้วยของเจือกัน?(G)
A:ทำด้วยป่าน
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรทำด้วยเปลือกไม้ ทำด้วยฝ้าย ทำด้วยไหม ____ ทำด้วยป่าน ทำด้วยของเจือกัน?(G)
A:ทำด้วยขนสัตว์
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรทำด้วยเปลือกไม้ ทำด้วยฝ้าย ____ ทำด้วยขนสัตว์ ทำด้วยป่าน ทำด้วยของเจือกัน?(G)
A:ทำด้วยไหม
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวรทำด้วยเปลือกไม้ ____ ทำด้วยไหม ทำด้วยขนสัตว์ ทำด้วยป่าน ทำด้วยของเจือกัน?(G)
A:ทำด้วยฝ้าย
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอนุญาตจีวร ๖ ชนิด คือ จีวร____ ทำด้วยฝ้าย ทำด้วยไหม ทำด้วยขนสัตว์ ทำด้วยป่าน ทำด้วยของเจือกัน?(G)
A:ทำด้วยเปลือกไม้
Q:(G)พระพุทธองค์พร้อมภิกษุสงฆ์บริวารเสด็จไปแสดงรัตนสูตรที่กรุงเวสาลี ทางแม่น้ำอะไร?(G)
A:แม่น้ำคงคา
Q:(G)บัว๔ได้แก่ ๑ ____ ๒ วิปจิตัญญู ๓ เนยยะ ๔ ปทปรมะ?(G)
A:อุคฆฏิตัญญู
Q:(G)บัว๔ได้แก่ ๑ อุคฆฏิตัญญู ๒ ____ ๓ เนยยะ ๔ ปทปรมะ?(G)
A:วิปจิตัญญู
Q:(G)บัว๔ได้แก่ ๑ อุคฆฏิตัญญู ๒ วิปจิตัญญู ๓ ____ ๔ ปทปรมะ?(G)
A:เนยยะ
Q:(G)บัว๔ได้แก่ ๑ อุคฆฏิตัญญู ๒ วิปจิตัญญู ๓ เนยยะ ๔ ____?(G)
A:ปทปรมะ
Q:(G)พระราชบิดาของโพธิราชกุมาร?(G)
A:พระเจ้าอุเทน
Q:(G)ใครเป็นคนสร้างเสนาสนะถวายพระภิกษุสงฆ์เป็นคนแรก?(G)
A:ราชคหเศรษฐี
Q:(G)ใครเป็นคนสร้างเสนาสนะถวายพระภิกษุสงฆ์ ๖๐ หลังในพระเวฬุวัน เป็นคนแรก?(G)
A:ราชคหเศรษฐี
Q:(G)ไฟที่เผาพระบรมศพพระสัพพัญญูใช้เวลากี่วัน?(G)
A:7 วัน
Q:(G)เหตุที่ไฟที่ไหม้พระบรมศพพระพุทธองค์ดับลงเพราะอะไร?(G)
A:ฝนตก
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงอธิษฐานให้พระธาตุมี____ ลักษณะ?(G)
A:3 ลักษณะ
Q:(G)ผู้ใดเลี้ยงดูหมอชีวกโกมารภัจจ์?(G)
A:อภัยราชกุมาร
Q:(G)คำภาวนาเอากระดูกเป็นอสุภะคือ____?(G)
A:อัฏฐิกัง ปะฏิกุลัง
Q:(G)พระเถระยอดนักกายกรรมบรรลุอรหันต์หลังจากแสดงกายกรรม?(G)
A:พระอุคคเสนเถระ
Q:(G)ความทุกข์ตามพระไตรปิฎกมีกี่ประการ?(G)
A:11 ประการ
Q:(G)กิเลส ๕ อย่างที่ทำปัญญาให้ถอยหลัง?(G)
A:นิวรณ์ 5
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ ____ สีเหลือง สีแดง สีขาว สีแสด สีเหลื่อมพราย?(G)
A:สีเขียว
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ สีเขียว ____ สีแดง สีขาว สีแสด สีเหลื่อมพราย?(G)
A:สีเหลือง
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ สีเขียว สีเหลือง ____ สีขาว สีแสด สีเหลื่อมพราย?(G)
A:สีแดง
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ____ สีแสด สีเหลื่อมพราย?(G)
A:สีขาว
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว ____ สีเหลื่อมพราย?(G)
A:สีแสด
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีแสด ____?(G)
A:สีเหลื่อมพราย
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ ____ ปิตะ โลหิตะ โอทาตะ มัญเชฐ ประภัสสร?(G)
A:นีละ
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ นีละ ____ โลหิตะ โอทาตะ มัญเชฐ ประภัสสร?(G)
A:ปิตะ
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ นีละ ปิตะ ____ โอทาตะ มัญเชฐ ประภัสสร?(G)
A:โลหิตะ
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ นีละ ปิตะ โลหิตะ ____ มัญเชฐ ประภัสสร?(G)
A:โอทาตะ
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ นีละ ปิตะ โลหิตะ โอทาตะ ____ ประภัสสร?(G)
A:มัญเชฐ
Q:(G)ฉัพพรรณรังสี ๖ สีคือ นีละ ปิตะ โลหิตะ โอทาตะ มัญเชฐ ____?(G)
A:ประภัสสร
Q:(G)พระเจ้าวิฑูฑภะ สวรรคต เพราะเหตุไร?(G)
A:น้ำป่า
Q:(G)แม่น้ำอะไรที่ทำให้กองทัพและพระเจ้าวิฑูฑภะต้องตายเพราะน้ำป่าท่วม?(G)
A:แม่น้ำอจิรวดี
Q:(G)บุคคล ๔ ประเภทได้แก่ ____ สว่างมามืดไป มืดมาสว่างไป สว่างมาสว่างไป?(G)
A:มืดมามืดไป
Q:(G)บุคคล ๔ ประเภทได้แก่ มืดมามืดไป ____ มืดมาสว่างไป สว่างมาสว่างไป?(G)
A:สว่างมามืดไป
Q:(G)บุคคล ๔ ประเภทได้แก่ มืดมามืดไป สว่างมามืดไป ____ สว่างมาสว่างไป?(G)
A:มืดมาสว่างไป
Q:(G)บุคคล ๔ ประเภทได้แก่ มืดมามืดไป สว่างมามืดไป มืดมาสว่างไป ____?(G)
A:สว่างมาสว่างไป
Q:(G)กาฬเทวิลดาบส บางทีเรียกอีกชื่อว่า____?(G)
A:อสิตดาบส
Q:(G)พระพุทธองค์ตรัสเล่าเรื่องอินทกเทพบุตรและอังกุรเทพบุตรในพรรษาใด?(G)
A:พรรษาที่ 7
Q:(G)พระสาคตเถระถูกชาวเมืองถวายสุรา พรรษาเท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 9
Q:(G)ต้นบัญญัติปฐมปาราชิกคือพระท่านใด?(G)
A:พระสุทินน์
Q:(G)เหตุปฐมปาราชิกเกิดขึ้นพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 12
Q:(G)นางคณิกา น้องสาวของหมอชีวกโกมารภัจจ์ต่อมาบรรลุธรรมเพราะได้นางอุตตราพาไปฟังธรรม?(G)
A:นางสิริมา
Q:(G)ภรรยาของเมณฑกเศรษฐี____?(G)
A:นางจันทปทุมมา
Q:(G)ย่าของนางวิสาขา____?(G)
A:นางจันทปทุมมา
Q:(G)แม่ของนางวิสาขา____?(G)
A:นางสุมนาเทวี
Q:(G)ภรรยาของธนัญชัยเศรษฐี____?(G)
A:นางสุมนาเทวี
Q:(G)มหาลิ เจ้าลิจฉวี บรรลุโสดาปัตติผลพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 5
Q:(G)วันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสะใครถวายนมัสการเป็นคนแรก?(G)
A:พระสารีบุตรเถระ
Q:(G)วันที่พระพุทธองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสะใครถวายนมัสการเป็นลำดับที่ ๒?(G)
A:พระอุบลวรรณาเถรี
Q:(G)สันตติมหาอำมาตย์บรรลุอรหัตตผลแล้วนิพพานในพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 19
Q:(G)พรรษาที่เท่าไรพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเป็นครั้งแรก?(G)
A:พรรษาที่ 21
Q:(G)วันที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสพร้อมถาดทองคำ?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
Q:(G)นางทาสีผู้ถวายน้ำดื่มพระอานนท์ต่อมาหลงรักติดตามไปถึงพระเชตวันแล้วบวชเป็นภิกษุณีและย้ายหนีไปโกสัมพีต่อมาบรรลุอรหันต์?(G)
A:พระโกกิลาเถรี
Q:(G)ดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปราถนา?(G)
A:กามตัณหา
Q:(G)ดิ้นรนอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่?(G)
A:ภวตัณหา
Q:(G)ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น คืออยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการไม่อยากได้?(G)
A:วิภวตัณหา
Q:(G)พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางสิริมหามายาในวันใด?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
Q:(G)เจ้าสิทธัตถะประสูติในเวลาใด ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖?(G)
A:เวลาเช้า
Q:(G)พระพุทธองค์ปรินิพพานเวลาใด ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖?(G)
A:ใกล้รุ่ง
Q:(G)บุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชา มีกี่จำพวก?(G)
A:4 จำพวก
Q:(G)บุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาได้แก่ ____ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์?(G)
A:พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Q:(G)บุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ____ พระอรหันต์ พระเจ้าจักรพรรดิ์?(G)
A:พระปัจเจกพุทธเจ้า
Q:(G)บุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า ____ พระเจ้าจักรพรรดิ์?(G)
A:พระอรหันต์
Q:(G)บุคคลที่ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ ____?(G)
A:พระเจ้าจักรพรรดิ์
Q:(G)หลานสาวนางวิสาขาคนใดเป็นเหตุให้นางร้องไห้แล้วไปเฝ้าพระพุทธองค์?(G)
A:สุทัตตี
Q:(G)ใครคือคนแรกที่ถวายผ้าอาบน้ำฝน?(G)
A:นางวิสาขา
Q:(G)บุคคลที่เกิดมาฐานะต่ำต้อย ยากจน รูปกายไม่ดี และในชาติปัจจุบันก็ประกอบกรรมชั่วทั้งกาย วาจา ใจ?(G)
A:มืดมามืดไป
Q:(G)บุคคลที่เกิดมาฐานะดี รูปกายดี แต่ในชาติปัจจุบันประกอบกรรมชั่วทั้งกาย วาจา ใจ?(G)
A:สว่างมามืดไป
Q:(G)บุคคลที่เกิดมาฐานะต่ำต้อย ยากจน รูปกายไม่ดี แต่ตั้งใจประกอบกรรมดีทั้งกาย วาจา ใจ?(G)
A:มืดมาสว่างไป
Q:(G)บุคคลที่เกิดมาฐานะดี รูปกายดี และตั้งใจประกอบกรรมดีทั้งกาย วาจา ใจ?(G)
A:สว่างมาสว่างไป
Q:(G)การเลี้ยงพระ การหยิบส่งอาหารถวายพระ การดูแลปรนนิบัติพระในขณะฉัน ?(G)
A:อังคาส
Q:(G)การเที่ยวขอ การเที่ยวขออาหาร?(G)
A:ภิกขาจาร
Q:(G)มิตรแท้ เพื่อนแท้ เพื่อนตาย เพื่อนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนอย่างจริงใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน?(G)
A:กัลยาณมิตร
Q:(G)พระเจ้าสุทโธทนะได้ฟังชาดกใดจึงบรรลุอนาคามีผล?(G)
A:มหาธรรมปาลชาดก
Q:(G)ความละอายแก่ใจ ความละอายต่อบาป?(G)
A:หิริ
Q:(G)ความเกรงกลัวผลของความชั่ว เกรงกลัวผลความทุจริตที่ทำไว้?(G)
A:โอตตัปปะ
Q:(G)พระอรหันตสาวกที่นิพพานเป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา?(G)
A:พระนาลกเถระ
Q:(G)พระนาลกเถระนิพพานหลังจากบรรลุอรหันต์ได้ ๗ เดือนกายพิงภูเขาหิงคุละพนมมือไปยังทิศ____?(G)
A:พระเวฬุวัน
Q:(G)พระมหากัจจายนเถระเคยเป็นปุโรหิตแคว้นใด?(G)
A:แคว้นอวันตี
Q:(G)พระสูตรใดที่พระมหากัจจายนเถระขยายความย่อให้ละเอียด?(G)
A:ภัทเทกรัตตสูตร
Q:(G)นางตัดผมขายแลกเงิน ๘ กหาปณะเพื่อซื้อของไปถวายพระมหากัจจายนเถระ ต่อมาได้เป็นอัครมเหสีพระเจ้าจันฑปัชโชติ?(G)
A:โคปาลมาตาเทวี
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นหัวหน้ามาณพ ๑๖ คน ลูกศิษย์ของพาวรีพราหมณ์?(G)
A:พระอชิตเถระ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นลูกศิษย์พาวรีพราหมณ์ได้เดินทางกลับไปเล่าเรื่องราวนำธรรมของพระพุทธองค์ไปบอกอาจารย์?(G)
A:พระปิงคิยเถระ
Q:(G)ต้นโพธิ์ในปัจจุบันก่อนหน้านั้นเรียกกันว่าต้นอะไร?(G)
A:อัสสัตถพฤกษ์
Q:(G)ต้นโพธิ์ หรือพระศรีมหาโพธิ ชาวลังกาเรียกว่า ____ และชาวอินเดียเรียกว่า Pipal?(G)
A:Bohd tree
Q:(G)ต้นโพธิ์ หรือพระศรีมหาโพธิ ชาวลังกาเรียกว่า Bohd tree และชาวอินเดียเรียกว่า ____?(G)
A:Pipal
Q:(G)ธรรมดาพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยเจ้า กับทั้งโลกียสรรพสัตว์ย่อมกระทำกาลกริยาด้วย____?(G)
A:ภวังคจิต
Q:(G)พระเจ้าอชาตศัตรูไปเกิดในโลหกุมภีนรก เสวยทุกขเวทนา เป็นเวลา 60000 ปี จากนั้นจะเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า____ ?(G)
A:ชีวิตวิเสส
Q:(G)พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ได้แก่ ____ บริจาคอวัยวะ บริจาคชีวิต บริจาคบุตร บริจาคภรรยา?(G)
A:บริจาคทรัพย์
Q:(G)พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ได้แก่ บริจาคทรัพย์ ____ บริจาคชีวิต บริจาคบุตร บริจาคภรรยา?(G)
A:บริจาคอวัยวะ
Q:(G)พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ได้แก่ บริจาคทรัพย์ บริจาคอวัยวะ ____ บริจาคบุตร บริจาคภรรยา?(G)
A:บริจาคชีวิต
Q:(G)พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ได้แก่ บริจาคทรัพย์ บริจาคอวัยวะ บริจาคชีวิต ____ บริจาคภรรยา?(G)
A:บริจาคบุตร
Q:(G)พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ได้แก่ บริจาคทรัพย์ บริจาคอวัยวะ บริจาคชีวิต บริจาคบุตร ____?(G)
A:บริจาคภรรยา
Q:(G)มิลินทปัญหาเกิดจากพระนาคเสน สนทนากับ____?(G)
A:พระเจ้ามิลินท์
Q:(G)พระเจ้ามิลินท์ หรือพระเจ้าเมนันเดอร์(____) ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกที่ปกครองอินเดียอยู่ระยะหนึ่ง?(G)
A:Menander
Q:(G)พระอัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระอโนมทัสสีพุทธเจ้าคือ____?(G)
A:พระอโนมเถระ
Q:(G)กรรมดี?(G)
A:กุศลกรรม
Q:(G)กรรมที่ให้ผลในปัจจุบัน คือในภพนี้?(G)
A:ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม
Q:(G)กรรมที่ให้ผลในภพที่จะไปเกิด คือในภพหน้า?(G)
A:อุปปัชชเวทนียกรรม 
Q:(G)กรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไป?(G)
A:อปราปริเวทนียกรรม 
Q:(G)กรรมเลิกให้ผล ไม่มีผลอีก?(G)
A:อโหสิกรรม
Q:(G)กรรมชั่ว?(G)
A:อกุศลกรรม
Q:(G)กรรมที่เป็นตัวนำไปเกิด กรรมแต่งให้เกิด?(G)
A:ชนกกรรม
Q:(G)กรรมสนับสนุน กรรมที่ช่วยสนับสนุนหรือซ้ำเติม ต่อจากชนกกรรม?(G)
A:อุปัตถัมภกกรรม
Q:(G)กรรมบีบคั้น กรรมที่มาให้ผล บีบคั้นผลแห่งชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรมนั้น ให้แปรเปลี่ยนทุเลาลงไป บั่นทอนวิบากมิให้เป็นไปได้นาน?(G)
A:อุปปีฬิกกรรม
Q:(G)กรรมตัดรอน กรรมที่แรงฝ่ายตรงข้ามกับชนกกรรมและอุปัตถัมภกกรรม เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมทั้งสองอย่างนั้น ให้ขาดไปเสียทีเดียว?(G)
A:อุปฆาตกกรรม
Q:(G)กรรมหนัก ให้ผลก่อน เช่น ฌานสมาบัติ 8 หรือ อนันตริยกรรม?(G)
A:ครุกกรรม
Q:(G)____หรือ อาจิณกรรม หมายถึง กรรมที่ทำมาก หรือ ทำจนเคยชิน ให้ผลรองจากครุกรรม?(G)
A:พหุลกรรม
Q:(G)กรรมจวนเจียน หรือ กรรมใกล้ตาย คือกรรมที่ทำเมื่อจวนจะตาย จับใจอยู่ใหม่ๆ ถ้าไม่มีสองข้อก่อน ก็จะให้ผลก่อนอื่น?(G)
A:อาสันนกรรม
Q:(G)พหุลกรรม หรือ____ หมายถึง กรรมที่ทำมาก หรือ ทำจนเคยชิน ให้ผลรองจากครุกรรม?(G)
A:อาจิณกรรม
Q:(G)พระโสดาบันมี ๓ ประเภทคือ ____ โกลังโกละ สัตตักขัตตุปรมะ?(G)
A:เอกพิชี
Q:(G)พระโสดาบันมี ๓ ประเภทคือ เอกพิชี ____ สัตตักขัตตุปรมะ?(G)
A:โกลังโกละ
Q:(G)พระโสดาบันมี ๓ ประเภทคือ เอกพิชี โกลังโกละ ____?(G)
A:สัตตักขัตตุปรมะ
Q:(G)พระเถระที่ถูกพระพุทธเจ้าตำหนิว่า เถรใบลานเปล่า สุดท้ายก็บรรลุอรหัตตผล?(G)
A:พระโปฐิลเถระ
Q:(G)คำว่า เถน สะกดด้วย น หมายถึง____?(G)
A:หัวขโมย
Q:(G)คำว่า เถร สะกดด้วย ร หมายถึง____?(G)
A:ผู้ใหญ่
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระอานนท์ ๕ ประการ คือ ____ เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีคติ เป็นผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก?(G)
A:เป็นพหูสูต
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระอานนท์ ๕ ประการ คือ เป็นพหูสูต ____ เป็นผู้มีคติ เป็นผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก?(G)
A:เป็นผู้มีสติ
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระอานนท์ ๕ ประการ คือ เป็นพหูสูต เป็นผู้มีสติ ____ เป็นผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก?(G)
A:เป็นผู้มีคติ
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระอานนท์ ๕ ประการ คือ เป็นพหูสูต เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีคติ ____ และเป็นพุทธอุปัฏฐาก?(G)
A:เป็นผู้มีความเพียร
Q:(G)พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระอานนท์ ๕ ประการ คือ เป็นพหูสูต เป็นผู้มีสติ เป็นผู้มีคติ เป็นผู้มีความเพียร และ____?(G)
A:เป็นพุทธอุปัฏฐาก
Q:(G)พระอานนท์ได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย____ประการ?(G)
A:5 ประการ
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๑ คือ____?(G)
A:หลับเป็นสุข
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๒ คือ____?(G)
A:ตื่นเป็นสุข
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๓ คือ____?(G)
A:ไม่ฝันร้าย
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๔ คือ____?(G)
A:เป็นที่รักของมนุษย์
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๕ คือ____?(G)
A:เป็นที่รักของอมนุษย์
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๖ คือ____?(G)
A:เทวดารักษา
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๗ คือ____?(G)
A:ปลอดภัยจากไฟ ยาพิษ ศาสตราวุธ 
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๘ คือ____?(G)
A:จิตเป็นสมาธิเร็ว
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๙ คือ____?(G)
A:หน้าตาผ่องใสเบิกบาน
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๑๐ คือ____?(G)
A:ไม่ลุ่มหลงทำกาละกิริยา
Q:(G)อานิสงส์เมตตา มี ๑๑ ประการ ข้อที่ ๑๑ คือ____?(G)
A:หากยังไม่บรรลุคุณวิเศษย่อมเข้าถึงพรหมโลก
Q:(G)พี่ชายของกปิลภิกขุ เป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกมากมาเตือนน้องชาย ๓ วาระแต่กปิลภิกขุก็ไม่ฟัง?(G)
A:พระโสธนเถระ
Q:(G)สวรรค์ชั้นที่ ๑?(G)
A:จาตุมหาราชิกา
Q:(G)สวรรค์ชั้นที่ ๒?(G)
A:ดาวดึงส์
Q:(G)สวรรค์ชั้นที่ ๓?(G)
A:ยามา
Q:(G)สวรรค์ชั้นที่ ๔?(G)
A:ดุสิต
Q:(G)สวรรค์ชั้นที่ ๕?(G)
A:นิมมานรดี
Q:สวรรค์ชั้นที่ ๖?(G)
A:ปรนิมมิตวสวัสตี
Q:(G)สวรรค์มีทั้งหมดกี่ชั้น____?(G)
A:6 ชั้น
Q:(G)ระหว่างคนที่มีความรู้มากในพระไตรปิฎกแต่ไม่มีศีล กับผู้มีศีลแต่มีความรู้น้อย พระพุทธเจ้ายกย่องใคร?(G)
A:ผู้มีศีล
Q:(G)เวทนาปริคคหสูตรเรียกอีกอย่างว่าอะไร?(G)
A:ทีฆนขสูตร
Q:(G)พระสารีบุตรเถระเป็นคนเมืองอะไร?(G)
A:กรุงราชคฤห์
Q:(G)พระมหาโมคคัลลานเถระเป็นคนเมืองอะไร?(G)
A:กรุงราชคฤห์
Q:(G)พระโสปากเถระบวชด้วยวิธีใด?(G)
A:ปัญหาพยากรณูปสัมปทา
Q:(G)พระเถระที่บวชด้วยวิธีตอบปัญหาคือ____?(G)
A:พระโสปากเถระ
Q:(G)ปัญหาพยากรณูปสัมปทา เป็นการบวชด้วยการตอบปัญหา เรียกปัญหานี้ว่า____?(G)
A:กุมารปัญหา
Q:(G)กุมารปัญหาปัญหามีกี่ข้อ?(G)
A:10 ข้อ
Q:(G)พระโสปากเถระบรรลุอรหันต์ตอนอายุเท่าไร?(G)
A:7 ขวบ
Q:(G)พระโสปากเถระบรรลุอรหันต์ช่วงเข้าพรรษาที่เท่าไร?(G)
A:พรรษาที่ 17
Q:(G)พระเถรีที่เป็นพระราชธิดาของพระราชากรุงอาฬวี ถูกมารลองใจให้เสพกามแต่พระเถรีไม่ทำตามเพราะบรรลุอรหันต์แล้ว?(G)
A:พระเสลาเถรี
Q:(G)เจ้าศากยะผู้ดื่มเหล้าเป็นประจำแต่ก่อนเสียชีวิตได้บรรลุโสดาบัน?(G)
A:สรกานิศากยะ
Q:(G)การทำปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกเริ่มขึ้นเมื่อใด?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
Q:(G)การทำปฐมสังคายนาพระไตรปิฎกใช้เวลาทำทั้งหมดกี่เดือน?(G)
A:7 เดือน
Q:(G)วันที่พระอานนท์นิพพาน?(G)
A:ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
Q:(G)ภาษาที่ใช้บันทึกพระไตรปิฎกคือภาษาอะไร?(G)
A:ภาษามคธ
Q:(G)ภาษามคธบางทีเรียกว่า____?(G)
A:ภาษาบาลี
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ ____ พระนาคสมาละ พระอุปวาณะ พระนาคิตะ พระสุนักขัตตะ พระสาคตะ พระราธะ พระจุนทะ พระอานนท์?(G)
A:พระเมฆิยะ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ ____ พระอุปวาณะ พระนาคิตะ พระสุนักขัตตะ พระสาคตะ พระราธะ พระจุนทะ พระอานนท์?(G)
A:พระนาคสมาละ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ พระนาคสมาละ ____ พระนาคิตะ พระสุนักขัตตะ พระสาคตะ พระราธะ พระจุนทะ พระอานนท์?(G)
A:พระอุปวาณะ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ พระนาคสมาละ พระอุปวาณะ ____ พระสุนักขัตตะ พระสาคตะ พระราธะ พระจุนทะ พระอานนท์?(G)
A:พระนาคิตะ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ พระนาคสมาละ พระอุปวาณะ พระนาคิตะ ____ พระสาคตะ พระราธะ พระจุนทะ พระอานนท์?(G)
A:พระสุนักขัตตะ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ พระนาคสมาละ พระอุปวาณะ พระนาคิตะ พระสุนักขัตตะ ____ พระราธะ พระจุนทะ พระอานนท์?(G)
A:พระสาคตะ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ พระนาคสมาละ พระอุปวาณะ พระนาคิตะ พระสุนักขัตตะ พระสาคตะ ____ พระจุนทะ พระอานนท์?(G)
A:พระราธะ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ พระนาคสมาละ พระอุปวาณะ พระนาคิตะ พระสุนักขัตตะ พระสาคตะ พระราธะ ____ พระอานนท์?(G)
A:พระจุนทะ
Q:(G)พระเถระที่เคยเป็นพุทธอุปัฏฐาก คือ พระเมฆิยะ พระนาคสมาละ พระอุปวาณะ พระนาคิตะ พระสุนักขัตตะ พระสาคตะ พระราธะ พระจุนทะ ____?(G)
A:พระอานนท์
Q:(G)พระโพธิสัตว์แยกเป็น ๒ คือ ____ และนิยตโพธิสัตว์?(G)
A:อนิยตโพธิสัตว์
Q:(G)พระโพธิสัตว์แยกเป็น ๒ คือ อนิยตโพธิสัตว์ และ____?(G)
A:นิยตโพธิสัตว์
Q:(G)พระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์?(G)
A:อนิยตโพธิสัตว์
Q:(G)พระโพธิสัตว์ที่ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว?(G)
A:นิยตโพธิสัตว์
Q:(G)อาบัติ ปาราชิก มีกี่สิกขาบท?(G)
A:4 สิกขาบท
Q:(G)อาบัติสังฆาทิเสส มีกี่สิกขาบท?(G)
A:13 สิกขาบท
Q:(G)อาบัติ อนิยต มีกี่สิกขาบท?(G)
A:2 สิกขาบท
Q:(G)อาบัติ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์ มีกี่สิกขาบท?(G)
A:30 สิกขาบท
Q:(G)อาบัติ ปาจิตตีย์ มีกี่สิกขาบท?(G)
A:92 สิกขาบท
Q:(G)อาบัติ ปาฏิเทสนียะ มีกี่สิกขาบท?(G)
A:4 สิกขาบท
Q:(G)อาบัติ เสขิยวัตร มีกี่สิกขาบท?(G)
A:75 สิกขาบท
Q:(G)อธิกรณสมถะ มีกี่อย่าง?(G)
A:7 อย่าง
Q:(G)สิกขาบท ____๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:ปาราชิก
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ ____๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:สังฆาทิเสส
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ ____๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:อนิยต
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ ____๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ____๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:ปาจิตตีย์
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ____๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:ปาฏิเทสนียะ
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ ____๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:เสขิยวัตร
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ ____ ๗?(G)
A:อธิกรณสมถะ
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก____ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:๔
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส____ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:๑๓
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต____ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:๒
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์____ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:๓๐
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์____ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:๙๒
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ____ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:๔
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร____ อธิกรณสมถะ ๗?(G)
A:๗๕
Q:(G)สิกขาบท ปาราชิก๔ สังฆาทิเสส๑๓ อนิยต๒ นิสสัคคีย์ปาจิตตีย์๓๐ ปาจิตตีย์๙๒ ปาฏิเทสนียะ๔ เสขิยวัตร๗๕ อธิกรณสมถะ____?(G)
A:๗
Q:(G)ศีลของพระภิกษุสงฆ์มีทั้งหมดกี่ข้อ?(G)
A:227 ข้อ
Q:(G)ศีลของพระภิกษุณีสงฆ์มีทั้งหมดกี่ข้อ?(G)
A:311 ข้อ
Q:(G)ชีวิตคนเราก็เหมือนกับน้ำที่เทออกจากหม้อน้ำบางคนตายแต่อายุยังน้อย บางคนตายเมื่อเข้าวัยกลางคน บางคนตายในวัยแก่ชราชีวิตนี้ไม่แน่นอน" เป็นคำกล่าวของพระเถรีท่านใด?(G)
A:พระปฏาจาราเถรี
Q:(G)คำว่า มหาทุกขตะ บางทีก็เขียนว่า____?(G)
A:มหาทุคคตะ
Q:(G)ท้าวธตรฐ เป็นท้าวมหาราช ปกครองคนธรรมพ์ อยู่ทาง____ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศตะวันออก
Q:(G)ท้าววิรุฬหก เป็นท้าวมหาราช ปกครองยักษ์กุมภัณฑ์ ยักษ์ผีเสื้อ อยู่ทาง____ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศใต้
Q:(G)ท้าววิรูปักษ์ เป็นท้าวมหาราช ปกครอง นาค อยู่ทาง____ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศตะวันตก
Q:(G)ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวรท้าวมหาราช ปกครองพวกยักษ์ อยู่ทาง____ ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศเหนือ
Q:(G)ท้าววิรุฬหก เป็นท้าวมหาราช ปกครองยักษ์กุมภัณฑ์ ยักษ์ผีเสื้อ อยู่ทางทิศใต้ของ____?(G)
A:เขาสิเนรุ
Q:(G)บุรพวิเทหทวีป ตั้งอยู่ทาง____ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศตะวันออก
Q:(G)อมรโคยานทวีป ตั้งอยู่ทาง____ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศตะวันตก
Q:(G)อุตตรกุรุทวีป ตั้งอยู่ทาง____ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศเหนือ
Q:(G)ชมพูทวีป ตั้งอยู่ทาง____ของเขาสิเนรุ?(G)
A:ทิศใต้
Q:(G)ในอนาคตกาลหลังจากพระเทวทัตพ้นโทษในอเวจีมหานรกแล้วจะไปตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า____?(G)
A:อัฏฐิสสระ
Q:(G)เมืองอะไรเกิดเหตุช้างนาฬาคีรีถูกมอมเหล้า?(G)
A:กรุงราชคฤห์
Q:(G)การบวชในพระพุทธศาสนามีทั้งหมดกี่วิธี ปัจจุบันใช้อยู่ 2 วิธี?(G)
A:8 วิธี
Q:(G)พระมหาบาลเถระ บวชในพรรษาที่เท่าไรของพระพุทธองค์?(G)
A:พรรษาที่ 25
Q:(G)ชื่อพระราชบิดาของพระเวสสันดร?(G)
A:พระเจ้าสญชัย
Q:(G)ชื่อพระราชมารดาของพระเวสสันดร?(G)
A:พระนางผุสดี
Q:(G)ชื่อพระมเหสีของพระเวสสันดร?(G)
A:พระนางมัทรี
Q:(G)พระเวสสันดรเป็นกษัตริย์ครองแคว้นอะไร?(G)
A:แคว้นสีพี
Q:(G)พรที่เทพธิดาผุสดีขอกับท้าวสักกเทวราชก่อนลงมาเกิดมีกี่ข้อ?(G)
A:10 ข้อ
Q:(G)พระนางผุสดีเป็นพระราชธิดาองค์โตของพระเจ้ามัททราชแห่ง____?(G)
A:แคว้นมัททะ
Q:(G)อุบาสกผู้ให้ลูกโยนพวงมาลัยดอกไม้คล้องงอนรถของเทพบุตรชั้นดุสิตให้มหาชนได้เห็นดอกไม้ที่ลอยคล้องงอนรถทิพย์นั้น?(G)
A:ธัมมิกอุบาสก
Q:(G)อารามสุดท้ายที่พระพุทธองค์ได้รับก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานคือ____?(G)
A:อัมพปาลีวัน
Q:(G)ธรรมที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่สงฆ์?(G)
A:อปริหานิยธรรม 7
Q:(G)บิดาของมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร?(G)
A:อทินนปุพพกะ
Q:(G)โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประกอบด้วย ____ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘?(G)
A:สติปัฏฐาน ๔
Q:(G)โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ ____ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘?(G)
A:สัมมัปปธาน ๔
Q:(G)โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ ____ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘?(G)
A:อิทธิบาท ๔
Q:(G)โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ ____ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘?(G)
A:อินทรีย์ ๕
Q:(G)โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ ____ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘?(G)
A:พละ ๕
Q:(G)โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ ____ อริยมรรคมีองค์ ๘?(G)
A:โพชฌงค์ ๗
Q:(G)โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ ____?(G)
A:อริยมรรคมีองค์ ๘
Q:(G)อานุภาพของกสิณกองใดสามารถทำน้ำให้แข็งหรือทำอากาศให้แข็งได้?(G)
A:ปฐวีกสิณ
Q:(G)อานุภาพกสิณกองใดที่ทำของแข็งให้อ่อนได้หรือทำให้สถานที่นั้นๆมีน้ำเกิดขึ้นได้?(G)
A:อาโปกสิณ
Q:(G)อานุภาพกสิณอะไรที่ทำให้เกิดไฟลุก เกิดแสงสว่าง หรือเกิดความร้อนและเป็นฐานของทิพจักขุญาณ?(G)
A:เตโชกสิณ
Q:(G)อานุภาพกสิณอะไรที่ทำให้ตัวลอย เหาะไปในอากาศ หรือทำให้สถานที่มีลมพัดเย็นสบาย?(G)
A:วาโยกสิณ
Q:(G)กสิณอะไรสามารถอธิษฐานให้สถานที่มืดครึ้ม หรือทำให้สถานที่นั้นเป็นเขียวได้?(G)
A:นีลกสิณ
Q:(G)กสิณอะไรสามารถทำให้เกิดสีเหลืองหรือทอง?(G)
A:ปีตกสิณ
Q:(G)การทำสีแดงให้เกิด ใช้กสิณกองใด?(G)
A:โลหิตกสิณ
Q:(G)การทำสีขาวให้เกิด ทำที่มืดให้สว่าง และเป็นฐานทิพจักขุญาณ ใช้กสิณกองใด?(G)
A:โอทาตกสิณ
Q:(G)อานุภาพกสิณกองใดเป็นฐานของทิพจักขุญาณโดยตรง ทำที่สถานที่มืดให้สว่างได้?(G)
A:อาโลกกสิณ
Q:(G)สามารถอธิษฐานจิตให้เห็นภาพที่ปกปิดไว้ หรือให้มีอากาศเพียงพอแก่ความต้องการได้ ใช้กสิณกองใด?(G)
A:อากาสกสิณ
Q:(G)นิมิตติตตา นึกเห็นภาพได้ชัดเจนทุกขณะที่ปรารถนาจะเห็นติดตาติดใจ ตลอดเวลา อย่างนี้ท่านเรียกว่า____?(G)
A:อุคคหนิมิต
Q:(G)สมาธิที่มีความตั้งมั่นใกล้จะถึงปฐมฌาน?(G)
A:อุปจารสมาธิ
Q:(G)สมาธิเล็กน้อย เช่น กำหนดจิตคิดตามคำภาวนา ภาวนาได้ประเดี่ยวประด๋าว จิตก็ไปคว้าเอาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ภายนอกคำภาวนามาคิด ทิ้งองค์ภาวนาเสียแล้ว?(G)
A:ขณิกสมาธิ
Q:(G)นิมิตที่เป็นอัปปนาสมาธิ รูปและสีของกสิณจะเปลี่ยนไปจากเดิม เช่นกสิณทำเป็นวงด้วยดินแดงนั้นจะมีสีใสสะอาดคล้ายน้ำที่กลิ้งอยู่ในใบบัว ?(G)
A:ปฏิภาคนิมิต
Q:(G)ผู้ที่พระพุทธเจ้าควรแนะนำสั่งสอน พระสาวกไม่สามารถโปรดคนประเภทนี้ได้?(G)
A:พุทธเวไนย
Q:(G)ผู้ที่พระอริยสงฆ์สาวกสามารถโปรดให้บรรลุธรรมได้?(G)
A:สาวกเวไนย
Q:(G)ระหว่างพุทธเวไนยกับสาวกเวไนย อะไรมีจำนวนมากกว่ากัน?(G)
A:พุทธเวไนย
Q:(G)พระนามของพระเวสสันดรมีความหมายว่าอย่างไร?(G)
A:ผู้เกิดกลางถนนสายพ่อค้า
Q:(G)คำว่าฤๅษี หรือ ฤษี ถ้าเป็นเพศหญิง เรียกว่าอะไร____?(G)
A:ฤๅษิณี
Q:(G)บารมี๑๐ ____ ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:ทานบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ____ เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:ศีลบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี ____ ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:เนกขัมมบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ____ วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:ปัญญาบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี ____ ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:วิริยบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ____ สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:ขันติบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี ____ อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:สัจจบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี ____ เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ?(G)
A:อธิษฐานบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี ____ อุเบกขาบารมี ?(G)
A:เมตตาบารมี
Q:(G)บารมี๑๐ ทานบารมีี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี ____ ?(G)
A:อุเบกขาบารมี
Q:(G)ดินประสมด้วยขี้วัว, สิ่งแล้วไปด้วยขี้วัว, เครื่องฉาบทาระคนด้วยขี้วัว, ขี้วัวเปียก?(G)
A:โคมัย
Q:(G)เทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา มีอายุกี่ปีทิพย์?(G)
A:500 ปีทิพย์
Q:(G)เทวดาชั้นดาวดึงส์ มีอายุกี่ปีทิพย์?(G)
A:1000 ปีทิพย์
Q:(G)เทวดาชั้นยามา มีอายุกี่ปีทิพย์?(G)
A:2000 ปีทิพย์
Q:(G)เทวดาชั้นดุสิต มีอายุกี่ปีทิพย์?(G)
A:4000 ปีทิพย์
Q:(G)เทวดาชั้นนิมมานรดี มีอายุกี่ปีทิพย์?(G)
A:8000 ปีทิพย์
Q:(G)เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตตี มีอายุกี่ปีทิพย์?(G)
A:16000 ปีทิพย์
Q:(G)1 วันบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์?(G)
A:50 ปี
Q:(G)1 วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์?(G)
A:100 ปี
Q:(G)1 วันบนสวรรค์ชั้นยามาเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์?(G)
A:200 ปี
Q:(G)1 วันบนสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์?(G)
A:400 ปี
Q:(G)1 วันบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์?(G)
A:800 ปี
Q:(G)1 วันบนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์?(G)
A:1600 ปี
Q:(G)เนวสัญญานาสัญญายตนพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:84000 กัป
Q:(G)อากิญจัญญายตนพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:60000 กัป
Q:(G)วิญญาณัญจายตนพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:40000 กัป
Q:(G)อากาสานัญจายตนพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:20000 กัป
Q:(G)อกนิฏฐสุทธาวาสพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:16000 กัป
Q:(G)สุทัสสีสุทธาวาสพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:8000 กัป
Q:(G)สุทัสสาสุทธาวาสพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:4000 กัป
Q:(G)อตัปปาสุทธาวาสพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:2000 กัป
Q:(G)อวิหาสุทธาวาสพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:1000 กัป
Q:(G)อสัญญีสัตตาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:500 กัป
Q:(G)เวหัปผลาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:500 กัป
Q:(G)สุภกิณหาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:64 กัป
Q:(G)อัปปมาณสุภาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:32 กัป
Q:(G)ปริตตสุภาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:16 กัป
Q:(G)อาภัสราพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:8 กัป
Q:(G)อัปปมาณาภาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:4 กัป
Q:(G)ปริตรตาภาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:2 กัป
Q:(G)มหาพรหมาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:1 กัป
Q:(G)ปุโรหิตาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:ครึ่งกัป
Q:(G)ปาริสัชชาพรหม มีอายุกี่กัป?(G)
A:1 ใน 3 ของกัป
Q:(G)เดือน ๓ ?(G)
A:มาฆมาส
Q:(G)ต้นราชายตนะ คือต้นไม้ชนิดใด?(G)
A:ต้นเกด
Q:(G)ต้นมุจลินท์ คือต้นไม้ชนิดใด?(G)
A:ต้นจิก
Q:(G)ต้นนิโครธ คือต้นไม้ชนิดใด?(G)
A:ต้นไทรหรือกร่าง
Q:(G)ต้นกักกุธะ คือต้นไม้ชนิดใด?(G)
A:ต้นกุ่มบก
Q:(G)เดือน ๔ ?(G)
A:ผาลคุณมาส
Q:(G)เดือน ๖ ?(G)
A:วิสาขมาส
Q:(G)เดือน ๘ ?(G)
A:อาสาฬหมาส
Q:(G)นางชัมพุปริพาชิกา เมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วแล้วเหล่าชนได้เรียกชื่อท่านว่าอย่างไร?(G)
A:พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
Q:(G)ท่านว่า จิตมนุษย์ประดุจน้ำเพราะเหตุใด?(G)
A:มีธรรมชาติไหลลงต่ำเช่นเดียวกัน
Q:(G)1 มหากัป เท่ากับกี่อันตรกัป?(G)
A:256 อันตรกัป
Q:(G)ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย มีสัตว์เหล่าใดบ้างสามารถบรรลุอรหัตผลได้?(G)
A:มนุษย์ เทวดาและพรหม
Q:(G)การเจริญอสุภกัมมัฏฐานช่วยให้ละนิวรณ์ข้อใด?(G)
A:กามฉันทะ
Q:(G)อนุสสติกัมมัฏฐานข้อใดช่วยให้ละนิวรณ์ข้อกามฉันทะได้?(G)
A:กายคตานุสสติ
Q:(G)การเจริญเมตตาช่วยให้ละนิวรณ์ข้อใด?(G)
A:พยาบาท
Q:(G)การเจริญอานาปานุสสติช่วยให้ละนิวรณ์ข้อใด?(G)
A:อุทธัจจกุกกุจจะ
Q:(G)การเจริญพุทธานุสสติช่วยให้ละนิวรณ์ข้อใด?(G)
A:ถีนมิทธะ
Q:(G)การเจริญธาตุกัมมัฏฐานช่วยให้ละนิวรณ์ข้อใด?(G)
A:วิจิกิจฉา
Q:(G)เจริญเมตตาไปอย่างไม่มีขอบเขต ไม่มีประมาณไม่เลือก ไม่เจาะจง?(G)
A:เมตตาอัปปมัญญา
Q:(G)พระเจ้าพิมพิสารประชวรได้โรคอะไร ?(G)
A:ภคันทลาพาธ
Q:(G)พระเจ้าจัณฑปัชโชตประชวรได้โรคอะไร ?(G)
A:โรคผอมเหลือง
Q:(G)พระเจ้าจัณฑปัชโชตไม่ทรงโปรดให้ใช้อะไรผสมในยารักษพระโรคของพระองค์ ? (G)
A:เนยใส
Q:(G)หมอชีวกขี่สัตว์ชนิดใดหนีออกมาจากพระราชวังของพระเจ้าจัณฑปัชโชต?(G)
A:ช้างพัง
Q:(G)“จัณฑปัชโชต” แปลว่า_________ ?(G) 
A:ปัชโชตผู้โหดร้าย
Q:(G)เหตุให้หมอชีวกต้องไสช้างออกจากราชวังของพระเจ้าจัณฑปัชโชตโดยด่วนหลังจากถวายยาแล้ว?(G)
A:เกรงถูกบั่นคอเนื่องจากเนยใสในยาที่ไม่ทรงโปรด
Q:(G)อำมาตย์ของพระเจ้าจัณฑปัชโชติตามไปพบหมอชีวกที่ไหน?(G)
A:ป่ามะขามป้อม
Q:(G)ใครเป็นคนสั่งให้หมอชีวกไปรักษาพระเจ้าปัชโชตผู้โหดร้าย?(G)
A:พระเจ้าพิมพิสาร
Q:(G)พระเจ้าจัณฑปัชโชตทรงให้อะไรตอบแทนหมอชีวกที่รักษาพระอาการประชวรของพระองค์?(G)
A:ผ้าเนื้อสีทองอย่างดี 2 ผืน
Q:(G)ใครเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าหรือจีวรที่คฤหัสถ์ทำถวายได้?(G)
A:หมอชีวก
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกเพลงที่แต่งเพลงแรกคือ____?(G)
A:เพียงแสงไฟดวงหนึ่ง
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกราคาค่าจ้างนักร้องและนักดนตรีทำเพลง คิดเพลงละเท่าไร?(G)
A:500 บาท
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่แรกชื่อว่า____?(G)
A:ร่างกายไม่ใช่ของเรา
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่ ๒ ชื่อว่า____?(G)
A:บารมี ๑๐
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่ ๓ ชื่อว่า____?(G)
A:สังฆานุสสติ
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่ ๔ ชื่อว่า____?(G)
A:วันสำคัญ
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๕ ชื่อว่า____?(G)
A:สายพระนิพพาน
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที ๖ ชื่อว่า____?(G)
A:พระอริยเจ้า
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่แรกมีกี่เพลง____?(G)
A:9 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่ ๒ มีกี่เพลง____?(G)
A:11 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่ ๓ มีกี่เพลง____?(G)
A:11 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่ ๔ มีกี่เพลง____?(G)
A:14 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๕ มีกี่เพลง____?(G)
A:22 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๖ มีกี่เพลง____?(G)
A:22 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมจากเปี๊ยกชุดที่ ๑ ถึง ๔ มีทั้งหมดกี่เพลง____?(G)
A:45 เพลง
Q:(G)ห้องกบธรรมะพระนิพพาน(DhammaNirvana)สามารถรับผู้ใช้งานได้กี่ID____?(G)
A:100
Q:(G)พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใดออกผนวชเป็นองค์แรกทำให้เป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาชายไทยต้องออกบวช?(G)
A:พญาลิไท
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงเทศนา เบื้องต้น ท่ามกลาง และทึ่สุด คำว่าเบื้องต้น หมายถึงอะไร?(G)
A:ทาน
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงเทศนา เบื้องต้น ท่ามกลาง และทึ่สุด คำว่าท่ามกลาง หมายถึงอะไร?(G)
A:ศีล
Q:(G)พระพุทธเจ้าทรงเทศนา เบื้องต้น ท่ามกลาง และทึ่สุด คำว่าที่สุด หมายถึงอะไร?(G)
A:วิปัสสนา
Q:(G)เตภูมิกถา เป็นวรรณคดีที่แต่งโดยพญาลิไท หรือพระมหาธรรมราชาลิไท มีชื่อเรียกที่คนทั่วไปทราบดีคือ?(G)
A:ไตรภูมิพระร่วง
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๗ มีกี่เพลง____?(G)
A:22 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมจากชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๑ ถึง ๖ มีทั้งหมดกี่เพลง____?(G)
A:89 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมจากชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๑ ถึง ๗ มีทั้งหมดกี่เพลง____?(G)
A:111 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๗ ชื่อว่า____?(G)
A:พุทธสาวก
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่๗ นำทำนองเพลง เจ้าที่แรง ของบลูเบอร์รี่ มาสร้างเพลง____?(G)
A:โกสิยะเศรษฐี
Q:(G)ผู้ขับร้องเพลง เพียงแสงไฟดวงหนึ่ง คือ____?(G)
A:จริยา แซงราชา
Q:(G)ผู้ขับร้องเพลง บรมครู คือ____?(G)
A:สุริยา คำยัง
Q:(G)ผู้ขับร้องเพลง วิสาขาอุบาสิกา คือ____?(G)
A:สมจิตร อินทร์นอก
Q:(G)ผู้ขับร้องเพลง ร่างกายไม่ใช่ของเรา คือ____?(G)
A:จริยา แซงราชา
Q:(G)ผู้ขับร้องเพลง พระกาฬุทายีเถระ คือ____?(G)
A:สมจิตร อินทร์นอก
Q:(G)เพลงธรรมจากชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๑ ถึง ๘ มีทั้งหมดกี่เพลง____?(G)
A:133 เพลง
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๘ ชื่อว่า____?(G)
A:พระธรรมกถึก
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๘ นำทำนองเพลง ชิมิ ของบลูเบอร์รี่ มาสร้างเพลง____?(G)
A:อนาถบิณฑิกเศรษฐี
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๘ นำทำนองเพลง เจ้าของเบอร์ชอบเธอนะ ของบลูเบอร์รี่ มาสร้างเพลง____?(G)
A:นางขุชชุตตรา
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๘ นำทำนองเพลง รอเป็นคนถัดไป ของตั๊กแตน ชลดา มาสร้างเพลง____?(G)
A:พระภัททิยเถระ
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๘ เพลงอะไรที่คุณสุริยา คำยังแต่งทำนองเองเพลงแรก____?(G)
A:จิตตคหบดี
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาปกติแล้วให้ค่าจ้างการอัดเสียงเพลงละกี่บาท____?(G)
A:500 บาท
Q:(G)เสื้อยืดชมรมแผ่เมตตาชุดแรกเฉพาะค่าเสื้อตัวละกี่บาท____?(G)
A:400 บาท
Q:(G)ดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ชมรมแผ่เมตตาคือดอกอะไร____?(G)
A:ดอกสาละ
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๙ ชื่อว่า____?(G)
A:สาละบานสะพรั่ง
Q:(G)เพลงธรรมจากชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๑ ถึง ๑๐ มีทั้งหมดกี่เพลง____?(G)
A:181 เพลง
Q:(G)เพลงสาละบานสะพรั่งขับร้องโดยใคร?(G)
A:สุริยา คำยัง
Q:(G)เพลงธรรมชมรมแผ่เมตตาชุดที่ ๑๐ ชื่อว่า____?(G)
A:สีลานุสสติ
Q:(G)เพลงสาละบานสะพรั่งอยู่ในชุดที่เท่าไร____?(G)
A:ชุดที่ 9
Q:(G)เพลงคำอธิษฐานอยู่ในชุดที่เท่าไร____?(G)
A:ชุดที่ 10
Q:(G)โปรแกรมที่ชมรมแผ่เมตตาใช้ตัดต่อคาราโอเกะเพลงธรรมะคือ____?(G)
A:Vegas Movie Studio HD Platinum 11
Q:(G)เพลงเทียนมีมี ได้นำทำนองเพลงมาสร้างเพลง___?(G)
A:นางกาฬีกุกรรฆริกา
Q:(G)นางกาฬีกุกรรฆริกาเป็นมารของพระเถระท่านใด___?(G)
A:พระโสณกุฏิกัณณเถระ
Q:(G)หนังสือเพลงธรรมะชมรมแผ่เมตตามีชื่อว่าอะไร___?(G)
A:สาละบานสะพรั่ง
Q:(G)ใครเป็นผู้ขับร้องเพลง อทินนาทานา เวรมณี___?(G)
A:สมจิตร อินทร์นอก
Q:(G)อีเมลติดต่อคุณเปี๊ยกคือ___?(G)
A:piakgear24@gmail.com
Q:(G)วีดีโอเพลงธรรมะชมรมแผ่เมตตาอับโหลดไว้ที่ไหน___?(G)
A:www.youtube.com
Q:(G)เชิฟเวอร์ของคุณโอ๊ตคือเว็บอะไร___?(G)
A:www.dmiinter.com
Q:(G)Vegas Movie Studio HD Platinum 11 เราจัดซื้อมาสร้างวีดีโอคาราโอเกะ ราคาตัวละ___USD ?(G)
A:94.95 USD
Q:(G)ใครเป็นผู้จัดทำเสื้อชมรมแผ่เมตตารุ่นที่ 1และ 2___?(G)
A:จิระพล กลิ่นบุญ
Q:(G)ใครเป็นผู้จัดทำรายชื่อผู้เสียชีวิตประจำวันส่งมาให้ชมรมแผ่เมตตา___?(G)
A:รัตนา คำยัง
Q:(G)ใครเป็นผู้ริเริ่มทำหนังสือเพลง สาละบานสะพรั่ง___?(G)
A:แสงเทียน กาญจนาสน์
Q:(G)ใครเป็นผู้จัดทำวีดีโอเพลงหลวงปู่ทวด___?(G)
A:ภาณี ดำรงค์มงคลกุล
Q:(G)ใครเป็นผู้จัดทำวีดีโอเพลงสาละบานสะพรั่ง___?(G)
A:มานะ คำยัง
Q:(G)ใครเป็นผู้จัดทำวีดีโอเพลงออกพรรษา___?(G)
A:ทศพร ผกาภรณ์
Q:(G)ใครเป็นผู้จัดทำวีดีโอเพลงฮักพระศาสนา__?(G)
A:วิภาภรณ์ วิศาลจตุรงค์
Q:(G)ใครเป็นผู้จัดทำวีดีโอเพลงพระธาตุไชยา__?(G)
A:ยุพารัตน์ นิ่มเจริญ
Q:(G)คำว่า cosmic ในชมรมแผ่เมตตา หมายถึงอะไร__?(G)
A:จักรวาล
Q:(G)คำว่า nirvana หมายถึงอะไร__?(G)
A:พระนิพพาน
Q:(G)คำว่า cosmicnirvana หมายถึงอะไร__?(G)
A:พระนิพพานของสรรพสัตว์ทั่วสากลพิภพ

________________________________________________________________

คำถามบอทห้องแคมฟรอก DhammaNirvana จัดทำโดย คุณมานะ คำยัง

ที่มา : http://www.cosmicnirvana.com/home/modules/content/index.php?id=10

 
ชมรมแผ่เมตตา

Camfrog : DhammaNirvana   Website   Youtube   Facebook   Twitter   Google Groups
 
 
 


CommentView Desktop Version

Hot Vote

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการโหวตค่ะ

Report

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการ report ค่ะ